Висновок з практики: ЗВІТ про проходження виробничої практики з фаху в ВП НУБіП України «Ірпінському економічному коледжі»

Содержание

ЗВІТ про проходження виробничої практики з фаху в ВП НУБіП України «Ірпінському економічному коледжі»

Отже, вища освіта виступає основним генератором інноваційних ідей, розробок, носієм інтелектуального потенціалу. Вона продукує висококваліфіковані наукові кадри і більшою мірою забезпечує в майбутньому конкурентні переваги та соціально-економічний розвиток. Саме освітній процес, який набуває своєї найвищої позначки у системі вищої освіти, дає змогу сформувати не лише сучасного громадянина, а й до певної міри — сучасний соціум, який здатен успішно функціонувати в умовах глобалізації.

Нормативно-правовою базою організації навчального процесу є Закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», державні стандарти вищої освіти, «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах», освітньо-професійні програми підготовки фахівців відповідних професійних спрямувань та кваліфікаційних рівнів.

В ході проходження практики у ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» ми дійшли наступних висновків.

Стратегія ВП НУБіП України «Ірпінський економічний коледж» полягає у покращенні забезпечення виконання державного замовлення та інших договорів на підготовку фахівців з вищою освітою, а також  поліпшення культурного і духовного розвитку, створення належних умов для виховання й праці студентів та працівників коледжу. Аналіз діяльності навчального закладу свідчить про неодноразову участь у міжнародних освітніх та наукових програмах; проведення наукових конференцій, семінарів та інших заходів, що в свою чергу досить позитивно впливає на навчально-виховний процес.

Під час проходження виробничої практики ми ознайомились з практичною стороною поставленого плану. Закріпили одержані протягом навчального періоду теоретичні знання та набули практичних навичок. А також приймали участь в ознайомлені документів діяльності вищого навчального закладу. Був зроблений детальний аналіз діяльності ВП НУБіП України «Ірпінського економічного коледжу».

Як написати висновок з практики |ЯкПросто


 

Під час виробничої практики студент повинен навчитися багато чому, в тому числі й аналізувати роботу як окремих співробітників, так і підприємства в цілому. Своє вміння практикант повинен продемонструвати в звіті. У вступі зазвичай даються короткі відомості про підприємство, технології і наукові розробки, які там застосовуються. В основній частині студент описує, що ж він робив під час практики, а у висновку підводиться підсумок всієї роботи і робляться висновки.Вам знадобиться

— введення і основна частина звіту про практику;
– Методичні рекомендації щодо складання та оформлення звіту;
– Комп’ютер з текстовим редактором.

Інструкція

 1. Напишіть сам звіт. Приблизний зразок оформлення цього документа зазвичай дається в навчальному закладі, так само як і методичні рекомендації до нього. Уважно їх прочитайте. У них вказані точні вимоги до подібного роду робіт, прийняті саме у вашому навчальному закладі. Є і деякі загальні вимоги. Наприклад, висновок має бути досить коротким. Воно займає не більше двох сторінок.
 2. Вкажіть, в якому виробничому процесі ви брали участь під час практики, які технології і наукові розробки в ньому застосовуються, чи є дана технологія розробкою колективу даного підприємства, або була адаптована під конкретні потреби вже існуюча. Подумайте, чи достатньо у фірми ресурсів, щоб працювати за даною технологією. Якщо відповідь буде негативною, проаналізуйте, яких можливостей не вистачає підприємству для більш успішної діяльності. Це буде один з ваших висновків.
 3. Оцініть кадровий потенціал фірми. Напишіть, скільки співробітників яких спеціальностей там працює, наскільки їх кількість і кваліфікація відповідають потребам виробництва. Якщо ви помітили, що якихось фахівців явно не вистачає, не забудьте це вказати. Висновок може виглядати приблизно так: «Таким чином, підприємство має у своєму розпорядженні достатнім кадровим потенціалом для успішної реалізації процесу виробництва такого товару».
 4. Коротко опишіть труднощі, з якими стикається підприємство. Розкажіть про те, які, на ваш погляд, у фірми є можливості їх подолання. Це можуть бути зміна маркетингової політики, новий принцип організації виробництва, застосування нових технологій. Висновок повинен грунтуватися виключно на ваших власних спостереженнях.

 5. Подумайте про те, які у фірми перспективи. Чи побачили ви нові можливості для розвитку і які саме? Напишіть, чи можливо освоєння нових технологій і що для цього потрібно. Це буде ще одним висновком у вашому звіті.
 6. У деяких вузах від практикантів вимагають оцінити власну діяльність під час практики. У висновку про власну роботу вкажіть, чому ви навчилися і наскільки необхідні підприємству фахівці вашого профілю і вашої кваліфікації. Не забудьте написати, які виробничі завдання ви допомогли вирішити.

Звіт по практиці зразок для студента: відгук, висновок

 1. Звіт по практиці: види, особливості, структура
 2. Відгук керівника (характеристика) про практику студента: приклад
 3. Висновок звіту по практиці

Практика – необхідний елемент навчального процесу підготовки студентів відповідно до Федеральними державними освітніми стандартами, причому курс, професія значення не мають. Її проходять всі студенти, які отримують як вищу освіту, так і середню професійну, незалежно від майбутньої професії:

 • юристи
 • економісти
 • бухгалтери
 • менеджери
мета:
 1. перевірити можливість застосування теоретичних знань, отриманих в навчальному закладі, вживу, при безпосередній роботі з освоюваної професії;
 2. набути навичок роботи в новому колективі, на думку старших товаришів;
 3. оцінити свою зрілість при самостійній роботі.
Управління практикою здійснює керівник організації (підприємства), начальник відділу, адміністратор торгового залу, але можуть здійснювати і інші особи, уповноважені керівництвом.

Звіт по практиці: види, особливості, структура

Виділяють навчальну (ознайомчу), виробничу та переддипломну практики.

Навчальна практика зазвичай проводиться в навчальному закладі. На ній закріплюється отриманий в технікумі або в коледжі, в інституті лекційний матеріал шляхом вирішення завдань і життєвих ситуацій.

Виробнича (технологічна) практика проводиться в організаціях, установах, на підприємствах або на кафедрах освітньої організації. У період її проходження студент знайомиться з діяльністю організації, в якій здійснюється діяльність по осваиваемому їм напрямку, причому місце роботи він може визначити сам або його направить навчальний заклад. Відсутність звіту по виробничій практиці може «поставити хрест» на подальшому навчанні студента.

Переддипломна практика «говорить» сама за себе – вона проводиться безпосередньо перед написанням дипломної роботи, для написання заключної частини, в якій повинні бути відображені проблеми з досліджуваної теми та шляхи їх вирішення виходячи з уже практичного досвіду студента.

Організаційні моменти покладені на викладача навчального закладу, керівного практикою – він повинен:

 • пояснити порядок проходження
 • оформлення документів
 • роздати бланки щоденників
 • видати методичні вказівки. Ну, або хоча б вказати адресу, за якою все це можна знайти на сайті навчального закладу.
За підсумками пишеться звіт про проходження практики. Керівником практики з педагогічного складу навчального закладу оцінюється його зміст і якість виконання. Зразки звітів розміщуються на сайті навчального закладу.

Звіт по практиці є самостійною творчою роботою студента. У ньому описується тільки його трудова діяльність на підприємстві (в організації, установі) як майбутнього фахівця. Тобто юристи роблять основний упор на нормативну базу, менеджери і бухгалтери – на фінансову частину, педагоги – на освітню. Економісти надають звіт по практиці з економіки підприємства.

При написанні звіту можна використовувати наукову і навчальну літературу, а також нормативно-правові акти, які найбільш повно дозволяють розкрити діяльність місця, в якому відбувається освоєння спеціальності. Необхідно розглянути діючі:

 1. інструкції, що застосовуються в організації,
 2. методичні вказівки (рекомендації),
 3. локальні документи, що регламентують роботу організації (підприємства, установи), в тому числі з бухгалтерського обліку
 4. подивитися зразки оформлення звіту, відкликання та характеристики.
Можна сказати, що це невеликий наукова праця, при написанні якого практикант демонструє теоретичні знання, отримані в навчальному закладі, і практичний досвід, отриманий на підприємстві.

На завершальному етапі пригоди практики студент повинен зібрані ним відомості скомпонувати, структурувати і оформити у вигляді звіту.

Завантажувати звіт по практиці з інтернету не рекомендується – у кожного студента свої особливості місця практики, до того ж у різних навчальних закладів можуть відрізнятися вимоги до оформлення та структурі

Звіт оформляється відповідно до вимог програми з обов’язковим урахуванням особливостей підприємства (організації), з дотриманням узгодженого з керівником плану.

Оформляючи звіт, студент повинен дотримуватися таких єдині стандартні вимоги:

Структурно звіт повинен складатися з 4-х частин:

 1. Введення – вступна частина звіту. Тут студент вказує, в якій установі (організації) проходив стажування, які функції і завдання установи, структура організації і т. п. У вступі необхідно вказати мету проходження практики і завдання, вирішення яких спрямоване на досягнення поставленої мети. За обсягом введення повинно складати приблизно 1-2 сторінки.
 2. Основна частина. У ній даються відповіді на питання по змістовній частині роботи, з посиланням на законодавство. Містить аналітичну частину, в тому числі аналіз судової, правозастосовчої практики. Розкривається правове забезпечення професійної діяльності. У тексті звіту слід робити посилання на прикладені до звіту документи.
 3. Висновок. У ньому студент або студентка тезисно викладають висновки за описаною в звіті роботі, розповісти про свої враження від роботи, про отримані знання і уміннях, про недоліки в організації роботи і свої пропозиції щодо її вдосконалення. Обсяг звіту (без додатків) повинен складати 10-15 сторінок друкованого тексту з інтервалом 1,5, 14 шрифтом Times New Roman. Сторінки звіту нумеруються.
 4. Додатки. Бажано прикладати то, з чим практикант працював – це можуть бути будь-які бланки, зразки. Вимоги пред’являються тільки до їх оформлення – обов’язково вказується номер програми та на нього в тексті робиться посилання.
Вітається попереднє напрямок готового звіту на перевірку керівнику практики від навчального закладу.

Практика на підприємстві, складання звіту є для студентів можливістю продемонструвати свої знання та вміння майбутнього роботодавця, зарекомендувати себе з позитивного боку. Звіт по практиці зразок можна подивитися тут.

Відгук керівника (характеристика) про практику студента: приклад

Відгук студента з місця практики дозволяє оцінити роботу студента поза стінами навчального закладу і дізнатися думку потенційного роботодавця про практикантів як майбутньому фахівцеві. Даний документ здається разом з готовим звітом по практиці і щоденником. Написати відгук повинен керівник практики, але деякі викладачі вітають написання звіту студентом.

У характеристиці повинні бути вказані:

 • прізвище, ім’я, по батькові студента, факультет, курс навчання;
 • найменування органу і його підрозділи, в якому проходила практика;
 • посада, прізвище та ініціали керівника практики;
 • вид практики, дата початку та дата закінчення практики;
 • короткий виклад роботи студента;
 • оцінка особистих і ділових якостей студента, включаючи його теоретичні знання, практичні навички та вміння.
Так, студент може пройти практику в бухгалтерії державної або комерційної організації, відповідно, звіт повинен містити інформацію про роботу практиканта з бухобліку на підприємстві: складання звітності, актів на списання, проведення розрахунків заробітної плати і т.д. Якщо ж студент вчиться на кухаря або технолога і проходить практику на підприємстві громадського харчування, то і виконання завдань буде пов’язано з обробкою продуктів, приготуванням їжі.

Бажано писати не більше 1 сторінки тексту.

Приклад відкликання-характеристики на студента

Висновок звіту по практиці

Завершальною частиною звіту по практиці є висновок. Резюмуючи роботу в організації, студент коротко описує місце проходження практики, напрямки його діяльності, робить висновки з поставлених, відображає проблеми і пропонує шляхи їх вирішення. Висновок являє собою результат наукового творчості студента, узагальнення висновків за підсумками роботи і оцінку результатів.

У висновку повинні міститися висновки студента за результатами практики, в тому числі:

 1. що нового студент дізнався в ході практичної діяльності
 2. якітеоретичні предмети найбільш часто застосовувалися
 3. позитивні сторони організації і діяльності установи
 4. які виділені недоліки в організації діяльності установи
 5. пропозиції щодо вдосконалення роботи установи, впровадження нових методів роботи і т.п.
Потім ставиться підпис і дата.

Висновок повинен відображати:

 • Оцінку загального стану місця проходження практики;
 • Підсумки аналізу досліджуваної проблеми в організації;
 • Коротку характеристику пропонованих проектних пропозицій і рекомендацій, а також їх передбачувану економічну і соціальну ефективність, практичне застосування.
Висновок повинен показати рівень професійної зрілості студента, вміння узагальнювати отримані знання і співвідносити їх з цілями і завданнями дослідження, вміння робити самостійні висновки з проблеми.

Звіт по навчальній практиці за фахом «Менеджмент організації»

Звіт по виробничій практиці за фахом «Право і організації соціального забезпечення»

Звіт з переддипломної практики за спеціальністю «Економіка»

Звіт по практиці бухгалтера на підприємстві

Звіт по технологічній практиці

Звіт по практиці в школі

Звіт по практиці в адміністрації

Звіт по практиці зразок для студента землевпорядника

Звіт по практиці торгового підприємства

Звіт по практиці управління


Висновок Венеційської комісії Ради Європи щодо проекту Закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (реєстр. № 3612)

13 травня 2020 року спікер Верховної Ради звернувся до Європейської комісії за демократію через право Ради Європи (надалі – Венеційська комісія) з проханням надати юридичний висновок щодо проєкту закону «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», підготовленого Робочою групою з питань розробки законопроєктів у сфері народовладдя, яку було сформовано Верховною Радою України. Відповідно до усталеної практики,

Висновок був підготовлений Венеційською комісією спільно з Бюро з демократичних інститутів і прав людини («БДІПЛ») ОБСЄ. Від Венеційської комісії доповідачами були призначені пан Нікос Алівізатос (Греція) та Йозеф Марія Кастелла Андреу (Іспанія). Марла Моррі була призначена юридичною експерткою БДІПЛ.

З 18 по 25 червня 2020 року у зв’язку з COVID-19 замість звичайного візиту експертів в Україну відбулися онлайн-зустрічі, у яких взяли участь доповідачі, експерти, члени Венеційської комісії та секретаріату БДІПЛ, а також представники національних НУО, національні експерти; члени Центральної виборчої комісії, представники Міністерства юстиції України, Інституту законодавства Верховної Ради України, депутати Верховної Ради, а також члени Робочої групи, яка відповідає за підготовку законопроєкту. Інформація, яка була отримана під час цих зустрічей також була врахована експертами при підготовці спільного Висновку.

Висновок стосується відповідності Законопроєкту міжнародним стандартам, зокрема Кодексу належної практики щодо референдумів, розробленого Венеційською комісією і підтриманого статутними органами Ради Європи (CDL-AD (2007) 008rev-cor), а також Копенгагенському документу ОБСЄ 1990 року.

У самому Висновку йдеться про те, що Венеційська комісія та БДІПЛ вітають зусилля України, спрямовані на зміну своєї правової та інституційної основи, що стосується національних референдумів, щоб узгодити її з відповідними рекомендаціями Венеційської комісії та БДІПЛ, зобов’язаннями ОБСЄ, Ради Європи та іншими міжнародними документами й стандартами в галузі прав людини, а також із належною практикою. Прозорий та інклюзивний характер процесу розробки цього законопроєкту заслуговує на схвалення. Згідно з інформацією, отриманою Венеційською комісією та БДІПЛ, в остаточному проєкті в основному було враховано ті рекомендації, які запропонували зацікавлені сторони в ході громадських обговорень, що проходили у квітні та травні 2020 року.

У Висновку окремо зазначено про те, що Законопроєкт є значним кроком уперед порівняно із Законом 2012 року; однак є кілька питань, які можна покращити при підготовці тексту проекту Закону до другого читання та які потребують подальшого роз’яснення. Зокрема Висновок містить наступні рекомендації:

 • Уточнити зв’язок між референдумом за народною ініціативою про скасування законів або їх частини і референдумом «щодо розв’язання питань загальнодержавного значення».
 • Підвищити роль Парламенту при проведенні референдуму за народною ініціативою.
 • Запровадити додаткові положення, спрямовані на гарантування рівних можливостей для прихильників і опонентів питань, які виносять на референдум, у комісіях із проведення референдуму різних рівнів.
 • Збільшити термін збору підписів для проведення референдумів за народною ініціативою а також встановити чітку процедуру перевірки всіх підписів з боку ЦВК.
 • Також рекомендовано зробити Законопроєкт таким, аби він відповідав виборчому законодавству для подальшого зміцнення механізмів доступності референдумів для людей з обмеженими можливостями, та створити механізми, які будуть фактично сприяти ефективному й конструктивному здійсненню виборчих прав ВПО.
 • Розглянути питання щодо синхронізації положень Законопроєкту про фінансування кампанії з проведення референдуму із законодавством про фінансування політичних партій;
 • Рекомендовано вилучити положення про електронне голосування із Законопроєкту та відрегулювати їх пізніше на загальному рівні за допомогою окремого закону, який також буде стосуватися місцевих, парламентських і президентських виборів.
 • Переглянути обмеження й заборони на проведення заходів під час кампанії.
 • Включити конкретні статті зі стримувальними та ефективними санкціями за порушення, пов’язані з діяльністю засобів масової інформації.

Цей терміновий висновок затверджено Розширеним бюро 17 червня 2020 року та опубліковано відповідно до Протоколу Венеційської комісії про підготовку термінових висновків (CDL-AD (2018) 019). Він буде представлений Венеційській комісії для схвалення на 124-му пленарному засіданні комісії 8–9 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, що з 2018 року в Україні не було національного законодавства про референдуми. Цей правовий вакуум серйозно обмежив право громадян брати участь у державних справах шляхом проведення референдуму, передбачене статтею 38 Конституції України. Нова Верховна Рада, обрана у 2019 році, вирішила розв’язати цю проблему як пріоритетну й створила спеціальну Робочу групу для розробки нового закону про всеукраїнський референдум. Перший проєкт був підготовлений у березні 2020 року і представлений на громадське обговорення протягом квітня-травня 2020 року. В остаточний проєкт Закону (№ 3612) «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», який 9 червня представив президент Володимир Зеленський у Верховній Раді, було внесено кілька важливих пропозицій та рекомендацій від різних національних зацікавлених сторін. 18 червня Верховна Рада ухвалила Законопроєкт у першому читанні.

Звіт про проходження практики в ресторані

План:  
1. Введення  

 
2. Характеристика підприємства 

3. Оперативне планування роботи ресторану

 
4. Організація роботи і технічне  оснащення виробництва.

 
5. Оснащення і оформлення торгових  приміщень.

  
6. Управління підприємством  

7. Висновки та рекомендації

  
8. Список літератури  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Введення 

Виробнича практика є складовою частиною навчального  процесу. Вона складає найважливішу частину навчального плану підготовки висококваліфікованих фахівців і проводиться  на передових підприємствах і  організаціях соціально-культурного  сервісу і туризму. Вона проводиться  відповідно до вимог державного освітнього стандарту, затвердженим навчальним планом та Положенням про порядок проведення виробничої практики.  
Практика організовується і проводиться відповідно до типового договору на проведення практики студентами вищих навчальних закладів з підприємствами (установами, організаціями).  
Метою моєї практики стало формування професійних знань, умінь і навичок. Основними завданнями було придбання досвіду діяльності в одному з підприємств гостинності.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Характеристика підприємства. 
 

 
2.1. Характеристика ресторану.  
 
Це загальнодоступне підприємство громадського харчування, надає споживачам широкий асортимент страв складного приготування, в основному за індивідуальними замовленнями, а також вино-горілчані, і кондитерські вироби. Високий рівень обслуговування поєднується з організацією відпочинку відвідувачів.

 Скляний павільйон в центрі скверу на Львівській площі радісно відчиняє вікна-крила, немов вітаючи гостей. Барна стійка в центрі, світильники з гутного скла у формі драже, вішалки-скульптури і зграйка птахів з дроту під стелею – усі предмети є унікальними, єдиними у своєму роді і втілюють собою інтер’єрний задум дизайнера Олени Юдіної, доповнений авторським освітленням Руслана Левицького. На фасаді , графіті – тонке вуличне мистецтво, блискуче виконане групою талановитих художників «Interesni Kazki».

Палітра страв  заслуговує уваги гурмана. Серед  хітів меню : тар-тар тунець з в’яленими томатами, мікс-салат з телятиною та овочами гриль, стейк з телятини з соусом Капоната, новозеландські мідії, запечені з пармезаном. А різноманітність перших страв гідно проведення фестивалю супів.

Культура вина в «Dragée» – зовсім окрема глава. Карту  вин можна читати як романтичну повість. Вина з усіх куточків світу, легковажні і витончені, вони складуть акомпанемент будьякому настрою гостя – з усією приємністю і за розумні гроші. Адже ваш гарний настрій – це те, що зберігають в «Dragée» як найцінніше J 
 

2.2. Мета і місія ресторану «Dragée».  
 
Місія організації визначає місце, роль і становище в суспільстві, її суспільний статус. Іноді це поняття замінюють таким виразом, як «девіз організації». Місія організації – це виражене словесно, основне соціально значуще, функціональне призначення організації в довгостроковому періоді. Як правило, організація при розробці своєї місії підкреслює саме соціальний характер свого призначення для суспільства. Місія ресторану «Dragée» – це задоволення потреб сучасної людини в їжі і відпочинку, гарного проводження часу.  
Місія реалізує цілі розвитку організації, які по суті визначають перспективні напрями. У залежності від значимості, цілі поділяються на головну і додаткові цілі, що забезпечують досягнення головної мети. Далі вони поділяються до рівня завдань.  
Основні цілі ресторану «Dragée»:  
1. Якісний рівень обслуговування.  
2. У майбутньому стати одним з кращих ресторанів міста.  
3. Докласти зусиль для підтримки і зміцнення здоров’я, задоволеності працею і фінансовим добробутом своїх співробітників.

 
2.3. Тип, клас обслуговування, спеціалізація, концепція і стиль ресторану.

 
Робота над створенням підприємства харчування повинна починатися з  чіткого визначення стратегії та концепції цього підприємства. Для  складання концепції необхідно  виявити контингент відвідувачів закладу, рівень зміни потоку відвідувачів і, відповідно, формат підприємства.  
Виходячи з цього, планується меню і цінова політика.

 
В іншому розробка концепції ресторану  має будуватися на маркетингових  дослідженнях, що дозволяють зробити  висновки: чи варто створювати різноманітне меню (наприклад, додатково вводити  російську, європейську чи інші кухні), відокремлювати чи групи відвідувачів територіально (зробити на фудкорті VIP-зал або дитячий зал), і т.д.  
«Dragée»- ресторан 1 класу, розрахований на 50 посадкових місць.  
Престиж закладу: висока якість, приготованих з свіжих продуктів, страв гарантовано не тільки високим професіоналізмом кухарів, а й чітким дотриманням відпрацьованої технології, що спирається на сучасне кухонне обладнання.  
Споживачів обслуговують офіціанти, метрдотелі, бармени, які пройшли спеціальну підготовку.  
Страви і напої готують висококваліфіковані кухарі. Обслуговуючий персонал має формений одяг і взуття єдиного зразка.  
У практику обслуговування входить пристрій сімейних обідів. Для цього складено спеціальне меню в розрахунку на дітей (дитяче меню), де пропонуються страви, які можуть зацікавити дітей своєю назвою і оформленням, причому ціни на страви не дуже високі.  
Є зручні під’їзні шляхи для транспорту, а також автостоянка.  

 
2.4. Склад функціональних груп приміщень ресторану, їх взаємозв’язок.

 
Приміщення ресторану підрозділяються  на наступні функціональні групи:  
1. Приміщення для приймання та зберігання сировини (складські приміщення):  
охолоджувані камери; Неохолоджувані комори.  
2. Виробнича група приміщень ресторану призначена для  
переробки продуктів, сировини та їх приготування.  
– М’ясо – рибний цех призначений для переробки сировини і виготовлення напівфабрикатів (заготівельний).  
– Гарячий цех – доготівельний цех, випускає готову продукцію.  
– Холодний цех – доготівельний цех, також випускає готову продукцію.  
Кондитерський цех – спеціалізований, випускає готові кондитерські вироби. Планування кондитерського цеху повинна відповідати послідовності технічного процесу приготування кондитерських виробів і виключати можливості перехрещується сировини і готової продукції.  
– Мийні кухонного і столового посуду;  
– Сервізний;  
– Приміщення завідувача виробництвом.  
3. Приміщення для обслуговування споживачів призначене для реалізації готової продукції та організації її споживання:  
– банкетна зала 
4. Адміністративно – побутова група призначена для створення нормальних умов праці (кабінети директора, зам.директора, бухгалтерія тощо)

 
2.5. Асортиментна і цінова політика підприємства.  
Цінова політика – виключно важливий інструмент організації.  
Проте його використання пов’язане з ризиком, при невмілому з ним зверненні можуть бути отримані самі непередбачувані результати.  
При встановленні цін на продукцію та послуги власного виробництва слід виходити з таких об’єктивних факторів, як:  
– Випуск продукції високої якості;  
– Постійне зростання вартості сировини, покупних виробів, енергоносіїв;  
– Індексація заробітної плати персоналу;  
– Середній рівень доходів споживачів.

 
Виходячи з вищесказаного, на найближчий час слід застосувати таку цінову політику, як «Висока якість, середня (доступна ціна)». Запланований рівень націнки в середньому на 75%. Сума середнього чека дорівнює 400 грн. Цінова політика ресторану передбачає використання дисконтних карт для постійних клієнтів зі знижкою 10%.  
Престиж закладу і його конкурентоспроможність будуть підтримуватися високою якістю приготованих зі свіжих продуктів страв, яке буде гарантовано не тільки високим професіоналізмом кухарів, а й чітким дотриманням відпрацьованої технології, що спирається на сучасне кухонне обладнання.  
У ресторані реалізується широкий асортимент страв. Це холодні і гарячі  
закуски, перші і другі страви, солодкі страви, гарячі та холодні напої.  
Також при ресторані працює кондитерський цех потужність 200 виробів за зміну 
Примірний асортимент страв (асортиментний мінімум) – це певна кількість найменувань холодних страв, напоїв, характерних для ресторану.  
 

     Асортиментний мінімум страв 

№ Найменування страв  
1 Холодні закуски 4-6  
2 Гарячі закускі 2-3 
3 Супи 3-4 
4 Другі гар. страви 5-6  
5 Солодкі страви 4-5  
6 Гарячі напої 2-3  
7 Холодні напої 2-3  
8 Борошняні конд. вироби 3-4 
9 Вода солодка, мінеральна 3-4 
10 Соки 4-5  
11 Алкогольні напої 8-10

 
При великому виборі напоїв рекомендується скласти їх окреме меню. Пропозиція напоїв робить вирішальний вплив  на успіх роботи більшості підприємств  харчування. Тому дуже важливо привести до меню правильний вибір напоїв, при  цьому максимально врахувати  бажання гостей.  
Напої зазвичай діляться на дві великі групи: алкогольні та безалкогольні. Алкогольні напої в свою чергу поділяються на три підгрупи: вина, пиво, спиртні напої. Перелік напоїв в меню здійснюється в наступній послідовності:

 
Вина: вітчизняне біле  
вітчизняне червоне  
імпортне біле  
імпортну цінну  
шипучі ігристі вина  
південні вина

Аперитиви: білий вермут  
червоний вермут  
гіркий аперитив  
анісовий аперитив і т. д.  
Міцні спиртні напої: горілка  
лікери, віскі, джин, ром, бренді,  
коньяк, кальвадос і т. д.  
Пиво: вітчизняне, імпортне.

 
Скорочення кількості найменувань  страв і закусок, передбачених асортиментним  мінімумом, не допускається. Навпаки, асортимент може бути розширений за рахунок включення  в меню сезонних і фірмових страв.

 
2.6. Схема виробничого циклу ресторану.

напівфабрикати 
Готова  продукція 

 
 
 

Повний виробничий цикл – це первинна обробка сировини, виробництво напівфабрикатів, приготування кулінарної продукції з наступною  її реалізацією.  

2.7. Методи і форми обслуговування, перелік послуг.

Ресторан «Dragée» надає споживачам повний раціон харчування. У цьому ресторані застосовується такий метод обслуговування, як: обслуговування офіціантами. Вибір цього методу застосовується для створення комфорту споживачів.  
Послуги які надаються рестораном «Dragée»

Код КЧ  Найменування 
122100 4 Послуги харчування
122101 2 Послуга харчування ресторану 
122200 8 Послуги з виготовлення кулінарних і кондитерських виробів  
виробів.
122300 1 Послуги з організації  споживання та обслуговування
122303 8 Організація та обслуговування урочистостей, сімейних обідів і ритуальних заходів 
122310 б Бронювання  місць у залі підприємств громадського харчування
122313 2 Організація раціонального  комплексного харчування
122500 9 Послуги з організації  дозвілля
122501 4 Послуги з організації  музичного обслуговування
122502 1 Організація проведення концертів, програм вар’єте і відеопрограм
122600 2 Інформаційно-консультативні послуги 
122601 8 Консультація  фахівців з виготовлення, оформлення кулінарної продукції та кондитерських  виробів, сервіровці столів
122603 9 Організація навчання кулінарному майстерності
122700 2 Інші послуги  громадського харчування
122704 8 Гарантоване зберігання цінностей споживачів
122705 3 Виклик таксі  за замовленням споживача (відвідувача  підприємства громадського харчування)
122706 9 Паркування  особистих автомобілів споживача  на організовану стоянку у підприємства громадського харчування

Як написати звіт з проходження практики студенту | Student Help

Немає часу писати роботу? Замов її у професіоналів!

Дізнатися вартість

Кожному студенту в період навчання належить пройти різні види практики. В період проходження практики студенти закріплюють теоретичні знання, отримані під час навчання, на практиці, ближче знайомляться зі своєю майбутньою професією.

По завершенню практики відбувається її захист, для чого від студента вимагається принести характеристику з місця проходження практики і грамотно оформлений звіт.

На першому-другому курсах у студентів стоїть завдання на проходження ознайомчої (навчальної практики), в ході якої вони спостерігають за роботою фахівців їх майбутнього профілю, ходять на різні екскурсії на виробництво тощо.

На третьому-четвертому курсах вони проходять вже виробничу практику, де можуть познайомитися з роботою виробництва ближче, вивчити документацію.

Безпосередньо перед тим, як написати дипломну роботу, студенти проходять переддипломну практику, найчастіше саме на підставі зібраного матеріалу про виробництво/роботу фірми пишеться практична частина дипломної. На цій практиці студент займається вже безпосередньо своєю майбутньою роботою, але під наглядом фахівців.

У кожного ВУЗу є свої вимоги до структури звіту, але зазвичай туди входять «стандартні» структурні елементи: титульний аркуш, індивідуальне завдання на практику, календарний план і щоденник, зміст, вступ, основна частина, яка поділяється на розділи, висновок, список джерел та додатки. До звіту додається характеристика від куратора практики.

Структура звіту з практики

 • Титульний аркуш, як і в курсових/рефератах, містить інформацію про назву ВУЗу, спеціальності, тему і вид практики, місце проходження, а також дані про студента та куратора. Внизу сторінки пишеться місто і рік, коли проходилася практика.
 • Календарне планування являє собою таблицю, в якій описуються терміни проходження і програма практики.
 • Щоденник це по суті те ж, що і календар планування, але він розбитий на дні. У ньому студентом відмічається, що і коли він пройшов, чого навчився.
 • Після закінчення практики куратор пише характеристику, в якій дає оцінку студенту, виходячи з того, як він відвідував практику, як виявляв свої інтереси та здібності, описує особисті якості студента.

  Дуже часто написання характеристики куратори перекладають на плечі студентам, а самі тільки підписують її. Характеристика завіряється підписом куратора та печаткою підприємства.

 • Зміст звіту оформляється відповідно до Держстандарту і має мати різні розділи, в яких поетапно, згідно з програмою, описується проходження практики.
 • У вступі пишуться дані про те, ким, де і коли проходилася практика, які завдання були поставлені перед студентом, наскільки досліджувана тема вивчена і актуальна на сьогодні.
 • Основна частина звіту ділиться на кілька частин. У першій, як і в курсовій роботі, описуються загальні теоретичні дані про тему, яка досліджувалася в ході практики, а в другій частині вже аналізуються отримані результати, здійснюються розрахунки, графіки.
 • В кінці звіту описуються власні висновки по темі проходження практики, можливий опис перспектив розвитку / поліпшення роботи підприємства, пишуться відповіді на поставлені на початку практики завдання.
 • У список використаних джерел включаються книги, журнали, використовувані для опису теоретичної частини, а також інтернет-посилання, документація, отримана від керівника практики.
 • Вся документація виробництва, яка стане в пригоді під час написання звіту, а також анкети, об’ємні схеми і таблиці поміщаються в додатки, а в самому звіті про це робляться виноски (аналогічно іншим науковим роботам).

Дізнайся вартість роботи

Роман_25

Загалом написання звіту про проходження практики досить цікава і пізнавальна річ. Написавши звіт самостійно, ви ще раз закріпите отримані навички та інформацію, отримані в ході проходження практики.

4,9 5

(10 оцінок)

Оцініть сторінку

31056

Поділитися:

моделей включения ученичества (AIM): расширение возможностей карьерного роста для людей с ограниченными возможностями

В эти беспрецедентные времена многие американцы, включая людей с ограниченными возможностями, испытали существенные нарушения нормальной работы и повседневной жизни в обществе. В то время как некоторым сотрудникам пришлось привыкнуть к возросшей удаленной работе и работе на расстоянии, многие другие американцы были уволены или потеряли работу. Многие виды ученичества и связанные с ним возможности обучения на рабочем месте были приостановлены.Мы собрали набор ключевых ресурсов для поддержки вашей работы и благополучия, а также помощи в продвижении инклюзивных программ ученичества, доступных для молодежи и взрослых с ограниченными возможностями.


Что такое ученичество?

Стажировка – это ориентированная на отрасль высококачественная карьера, где работодатели могут развивать и готовить свою будущую рабочую силу, а отдельные лица могут получить оплачиваемый опыт работы, обучение в классе и портативные, признанные на национальном уровне удостоверения личности.


Каким образом стажировки приносят пользу соискателям работы?

Поскольку ученичество сочетает обучение на рабочем месте и соответствующее обучение в классе с стабильной зарплатой, оно предлагает идеальное решение для 68 процентов американцев с ограниченными возможностями, которые ищут работу [1] и заняты деятельностью, связанной с трудоустройством. Эти действия могут включать подготовку к работе и поиск работы, активный поиск работы, участие в настоящее время в трудоустройстве или стремление улучшить свою ситуацию с трудоустройством.

Система ученичества может решить современные проблемы, из-за которых некоторые соискатели остаются в стороне, даже когда спрос на таланты высок. В соответствии с Указом 2017 года о расширении стажировок в Америке Министерство труда США (DOL) стремится расширять возможности для развития талантов на рабочем месте.


Какую пользу приносит ученичество работодателям?

1. Доступ к широкому кругу специалистов.
Зарегистрированное ученичество – то есть такое, которое соответствует определенным национальным стандартам – привлекает более широкий круг кандидатов в ученики, ищущих полезную долгосрочную карьеру.

2. Высокий уровень удержания.
Стажеры, которых нанимают на полную ставку, как правило, остаются в компании, которая их обучила, дольше среднего срока. Например, в Newport News Shipbuilding 80 процентов участников по-прежнему работают в компании через 15 лет после завершения обучения.

3. Помощь в достижении целей соответствия и интеграции на рабочем месте.
Программы ученичества предлагают путь к развитию разнообразной рабочей силы, включая людей с ограниченными возможностями, ветеранов, женщин, меньшинства и другие недопредставленные группы.В частности, они могут быть ценным инструментом для компаний, подпадающих под действие таких нормативных актов, как раздел 503 Закона о реабилитации по найму.

4. Экономия средств.
Заработная плата зарегистрированных учеников составляет 60% от рыночной ставки, что компенсирует ваши вложения в обучение без отрыва от производства. В некоторых штатах / городах также предусмотрены субсидии на обучение в классе, необходимое для получения сертификатов, связанных с работой подмастерьев.

5. Гибкость и индивидуальная настройка.
Зарегистрированная модель ученичества основана на гибкости.Вы можете адаптировать обучение, необходимое для удовлетворения конкретных потребностей вашей компании в рабочей силе.

6. Помощь доступна для прохождения вашего ученичества.
Работая с зарегистрированными партнерами по обучению в министерствах труда на федеральном уровне и уровне штатов или отраслевыми организациями и посредниками по развитию персонала, такими как пилотные центры AIM, вы получаете практический набор персонала и оперативную помощь.


Что такое AIM?

Инициатива «Модели включения в ученичество» (AIM) была попыткой исследовать, разработать, протестировать и оценить инновационные стратегии в существующих программах ученичества, которые обеспечивают обучение людей с ограниченными возможностями.Инициатива AIM была специально сосредоточена на расширении доступа к инклюзивному ученичеству для людей с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить равное участие путем воспитания талантов повсюду.

В течение двухлетнего периода экспериментальные предприятия получали обучение и техническую помощь от эксплуатационной группы для тестирования новых инновационных подходов к ученичеству. AIM также организовал более широкое Сообщество практиков для заинтересованных практиков и заинтересованных сторон.

AIM собрала данные, выявила извлеченные уроки и усовершенствовала многообещающие методы на выбранных участках и в Сообществе практиков.Эти мероприятия способствовали достижению ключевой цели AIM по информированию, формированию и укреплению национальной политики в отношении ученичества, развития рабочей силы и занятости.

Проект помог работодателям и другим организациям понять, как внедрить и расширить инклюзивное ученичество в качестве модели для поддержки усилий по найму, найму, удержанию и продвижению людей с ограниченными возможностями. AIM также внесла свои идеи, практические методы и модели инклюзивного ученичества в постоянный и активный национальный диалог по ученичеству.


Кто стоит за AIM?

Инициатива AIM была поддержана Управлением политики занятости инвалидов Министерства здравоохранения США.

Вместе с компанией Social Policy Research Associates (SPR), Wheelhouse Group (Wheelhouse) и Jobs for the Future (JFF), AIM руководила четырьмя выбранными программами ученичества для улучшения практики, инновационной поддержки и расширения возможностей для людей с ограниченными возможностями, пользующихся большим спросом. , хорошо оплачиваемая карьера.

Amazon, Microsoft, Программа повышения квалификации в сфере здравоохранения (H-CAP) и Программа профессионального обучения техников промышленного производства (IMT) проведут пилотные стажировки, направленные на усиление поддержки для полного включения молодежи и взрослых с ограниченными возможностями.


Узнать больше
Библиотека ресурсов AIM

Библиотека ресурсов AIM предлагает обзоры и ссылки на ключевые инструменты для ученичества, инклюзивного обучения и обучения на рабочем месте, а также другие сопутствующие материалы. Он делится ресурсами, чтобы помочь работодателям и связанным с ними организациям внедрять и расширять инклюзивное ученичество в качестве модели для поддержки усилий по найму, найму, удержанию и продвижению людей с ограниченными возможностями. Эти ресурсы поступают от государственных агентств, колледжей и университетов, правозащитных организаций и других групп заинтересованных сторон, проявляющих значительный интерес в продвижении инклюзивного ученичества.

Ежеквартальный информационный бюллетень AIM

Ежеквартальный информационный бюллетень AIM включает обновления любых дополнений к библиотеке ресурсов AIM, информацию о предстоящих презентациях команд AIM и другие интересные новости AIM! Пожалуйста, ознакомьтесь с предыдущими выпусками информационного бюллетеня здесь:

ученичество | Министерство труда США

Стажировка – это ориентированная на отрасль высококачественная карьера, где работодатели могут развивать и готовить свою будущую рабочую силу, а отдельные лица могут получить оплачиваемый опыт работы, обучение в классе и портативные, признанные на национальном уровне, удостоверения личности.Программы ученичества – это проверенное решение для работодателей, предоставляющее им инструменты, необходимые для приема на работу, обучения и удержания квалифицированных рабочих. Стажировка сочетает в себе обучение без отрыва от производства и стабильную зарплату, что делает его идеальным решением для многих американцев, в том числе с ограниченными возможностями.

Зарегистрированное ученичество доступно по широкому кругу профессий, включая традиционные области, такие как строительство, а также быстрорастущие и нетрадиционные области, такие как здравоохранение и информационные технологии.

ODEP продвигает модели инклюзивных программ ученичества, которые отвечают потребностям работодателей, привлекая широкий круг кандидатов, включая людей с ограниченными возможностями. ODEP работает над продвижением вовлечения людей с ограниченными возможностями в программы ученичества, влияя на национальную и государственную политику и обеспечивая эффективные практики.

ДОЛ и ученичество

Министерство труда США (DOL) стремится к росту и расширению ученичества и недавно выделило 183 миллиона долларов в рамках грантов на расширение ученичества через отраслевые стратегии, чтобы расширить ученичество и сделать его доступным для большего числа работников и работодателей.

DOL также заключило двухлетний контракт на 1,9 миллиона долларов с компанией Social Policy Research Associates Inc. на Инициативу инклюзивного ученичества для молодежи и взрослых с ограниченными возможностями. Демонстрационный проект «Модели включения ученичества» (AIM) будет разрабатывать пилотные проекты, которые исследуют, тестируют и оценивают инновационные стратегии в существующих программах ученичества для расширения доступа, образования и обучения профессиональным навыкам в области информационных технологий (ИТ), здравоохранения и других сфер деятельности. сектора спроса.Подпишитесь на информационную рассылку сообщества специалистов AIM.

Руководства по обучению инвалидов

Руководства #ApprenticeshipWorks

ODEP знакомят молодежь, преподавателей, поставщиков услуг и предприятия с преимуществами и возможностями инклюзивного ученичества.

Серия видео #ApprenticeshipWorks демонстрирует, как ученичество работает для соискателей и работодателей. В этих видеороликах представлены ученики с инвалидностью и без, а также спонсоры их ученичества, участвующие в инклюзивных программах ученичества в таких быстрорастущих отраслях, как информационные технологии и здравоохранение.Видео доступны на английском и испанском языках с полными субтитрами и аудио-версиями.

Набор инструментов для ученичества

Связанные ресурсы

Молодежь и будущие ученики

Программы предварительного обучения
 • Job Corps – Бесплатная программа обучения и профессиональной подготовки, финансируемая Министерством труда, которая помогает имеющим на это право молодым людям в возрасте от 16 до 24 лет завершить свое среднее образование, готовит их к значимой карьере и помогает им с трудоустройством.
 • YouthBuild – YouthBuild, финансируемый Министерством труда, представляет собой общинную программу предварительного ученичества, которая обеспечивает профессиональную подготовку и возможности получения образования для молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет из группы риска, которые ранее бросили школу.

Работодатели

 • Apprenticeship.gov – бесплатный веб-инструмент, который позволяет работодателям продвигать ученичество в своих отраслях и предлагает соискателям карьеры платформу для поиска ученичества по городу, штату и профессии.

Педагоги и поставщики услуг

 • Стажировка в старших классах – Информация о программах ученичества молодежи для старшеклассников.
 • Поиск партнеров по обучению – средство поиска партнеров DOL может связать вас с нужными партнерами, которые помогут вам разработать, разработать или улучшить вашу программу обучения.
 • Информация о государственном ученичестве – Предоставляет информацию о государственных программах ученичества и контактную информацию государственных департаментов труда.
 • Национальная неделя ученичества – Национальная неделя ученичества (NAW), которая проводится уже шестой год, является общенациональным праздником, который дает предприятиям, общинам и преподавателям возможность продемонстрировать свои программы ученичества и учеников, одновременно предоставляя ценную информацию соискателям карьеры.NAW 2020 состоится 8-14 ноября 2020 года.
 • Выпуск новостей Национальной недели ученичества 2019 – Шестая ежегодная Национальная неделя ученичества будет проводиться с 8 по 14 ноября 2020 года. Национальная неделя ученичества – это общенациональное мероприятие, которое объединяет лидеров бизнеса, профсоюзы, образовательные учреждения и американцев, заинтересованных в ученичестве, для демонстрации влияние программ ученичества на сокращение разрыва в навыках в США и подготовку американской рабочей силы к работе сегодня и завтра.

Блоги DOL по вопросам ученичества

Связанные документы

Рекомендации и правила

Отчеты

Документы

Последнее обновление: 5 ноября 2020 г.

Чтобы стать великим, требуется ученичество, а не просто целенаправленная практика.

Добро пожаловать в The Overlap, информационный бюллетень о пересечении управления продуктом и организационного дизайна.

Я экспериментирую с частотой вращения педалей каждые две недели, несмотря на нашу первоначальную ежемесячную частоту вращения.Мы получаем много положительных отзывов, поэтому мне интересно, хотят ли читатели их чаще. Сообщите мне, если вы предпочитаете получать их раз в две недели или ежемесячно.

Как стать лучше в качестве PM / дизайнера организации

Как стать более эффективным менеджером по продукту? Как стать лучшим дизайнером организации?

Раньше я думал, что ответ на этот вопрос был осознанной практикой, но я понял, что для этого нужно нечто большее. Требуется ученичество.
Давайте начнем с определения, что такое осознанная практика.

Осознанная практика – это целенаправленная систематическая практика с целью улучшения определенных навыков.

 • Осознанная практика = Пишу каждый день с 7:30 до 9:00. Получение отзывов о ранних черновиках от хороших авторов. Публикация статьи или информационного бюллетеня каждую неделю.

 • Непреднамеренная практика = Пишу, когда мне хочется. Не просить обратной связи. Постинг с нестандартной каденцией.

Многие социологи, преподаватели и исследователи называют осознанную практику одной из самых влиятельных идей в области обучения.

Однако я узнал, что осознанную практику трудно применить к зарождающимся областям, которые все еще развивают свою педагогику.

Целенаправленная практика имеет смысл, если вы пытаетесь преуспеть в игре на скрипке, баскетболе или письме. У каждого из этих ремесел есть известный способ стать лучше: ежедневно заниматься.

По словам Аллена Айверсона, «мы говорим о практике».

Однако сложно сознательно практиковать управление продуктом и организационный дизайн. Что для менеджера по продукту эквивалентно ежедневной игре на скрипке? Написание рекомендаций для существующих компаний о том, где развивать свой бизнес дальше? Изучаете годовые отчеты и S-1? Читаете документацию по Stripe по API? Пройдете курс статистики? Пишете сообщения в блоге?

Управление продуктами и организационное проектирование – это развивающиеся области.В то время как обе области сходятся в общих идеях о том, как стать лучше в ремесле, обе области далеки от способа обучения по умолчанию.

Неявные знания важнее осознанной практики в слаборазвитых областях

Недавно я прочитал статью о том, насколько неявные знания важнее осознанной практики в недостаточно развитых областях.

Неявные знания – это знания, которые практически невозможно объяснить, но они необходимы для развития экспертных знаний.Неявные знания можно получить только через ученичество и опыт.

Возьмем пример: езда на велосипеде. Из статьи Седрика:

Езда на велосипеде невозможно научить с помощью описаний. Конечно, вы можете попытаться объяснить, что вы делаете, когда едете на велосипеде, но это не поможет, когда вы учите ребенка, и он падает в канализацию, пока вы ему говорите сбалансировать! ПРОСТО ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ НА ТРОПЕ И БАЛАНСЕ! ». Вы не можете научить друга ездить на велосипеде, объясняя ему, как ездить на велосипеде.Они должны попробовать это самостоятельно. И все же большая часть нашего обучения и образования предполагает, что объяснение – это эффективный способ помочь другим учиться, а не дает учащимся среду, в которой они могут попробовать что-то самостоятельно.

Объяснение неэффективно, потому что оно не передает неявных знаний – знаний, необходимых для улучшения навыков в ремесле. В этом есть смысл: неявное знание по определению невозможно объяснить.

Так как же получить неявные знания?

Ученичество.

В то время как осознанная практика подчеркивает практику с усилием, неявное знание подчеркивает имитацию , эмуляцию и осмос .

Когда я размышляю о своем прошлом опыте, неявные знания находят отклик во мне. Когда я начал свою работу по дизайну организации, у меня был некоторый опыт фасилитации и нулевой опыт консультирования и коучинга. Мой первый способ стать лучше – это наблюдать за моими коллегами, у которых был многолетний опыт консультирования, коучинга и фасилитации.Я посещал семинары, которые они проводили. Затем я руководил фасилитацией при поддержке моих коллег. Затем я самостоятельно проводил семинары. Я даже организовал для клиента семинар по улучшению ваших навыков фасилитации.

Я заметил ту же картину в своем путешествии по управлению продуктом. Сначала я наблюдал за Конором, моим преданным наставником в моей нынешней компании, и подражал ему. Затем я руководил поиском продуктов при минимальной поддержке Конора. Теперь я занимаюсь открытием новых продуктов самостоятельно.

Независимо от того, сколько книг и статей я прочитал по самоуправлению, UX-дизайну, стратегии и фасилитации, больше всего я узнал в этих областях через ученичество и реальный опыт.И обычно это следует схожему шаблону: наблюдать за кем-то еще лучше, чем я, за что-то Поместить себя в ситуации, когда я а) заинтересован в результате и б) кто-то будет направлять меня Сделать это сам по себе Придумывать свои собственные способы сделать это

Следуй правилу, нарушай правило, превосходи правила

Ученичество как образец мастерства напоминает мне еще об одной концепции: Шухари (守 破 離).

Сюхари – образец мастерства в айкидо, японском боевом искусстве. Он состоит из трех фаз:

 1. Шу (守): Следуйте правилу. Подражайте учителю. Не отклоняйтесь от правил

 2. Ha (破): Нарушайте правила. Как только вы узнаете все правила, при необходимости нарушайте их. Правила вопросов

 3. Ri (離): Преодолейте правила. Правила – ваша вторая натура. Отказаться от правил в зависимости от ситуации. Далее поделка.

Shuhari великолепен, потому что его можно применить в любой области знаний. Прежде чем нарушать правило, необходимо понять его.И, как подсказывает неявное знание, начните с подражания учителю.

Чтобы стать лучше в своем ремесле, станьте учеником

Как человек, который гордится своей способностью учиться самостоятельно, мне трудно принять, что мне нужно наставничество. «У меня не было учителя по брейк-дансу и письму. Зачем мне он нужен для продукта? » Но это просто мешает эго. Это знак того, что мне нужно еще многому научиться.

Мне повезло, что у меня были учителя, тренеры и наставники, которые были готовы помочь мне стать лучше.

Найдите кого-нибудь, кто хорошо разбирается в своей дисциплине, и подумайте, как вы можете у него поучиться.

Следует ли менеджерам по продукту изучать дизайн?

Одна вещь, которую я понял, как менеджер по продукту, – насколько полезно знать дизайн. Мне любопытно, почему менеджеры по маркетингу беспокоятся о том, что не знают, как программировать, но даже не думают об изучении дизайна.

Шухари – это ученик-мастер, а не индивидуальное обучение – Эрин Фоллетто

Эрин подчеркивает, что Шухари хочет, чтобы кто-то научил вас большему, чем дословное следование трем фазам.Чтобы получить максимальную отдачу от этой статьи, сначала прочтите ее букварь по Шухари.

Шаблоны ученичества (Книга) – Адевале Ошайнай и Дэйв Гувер

Хотя эта книга предназначена для разработчиков, которые хотят ускорить свою карьеру, ее уроки применимы и к не-девверам. Добавьте эту книгу в свой список для чтения.

Нужны ли продакт-менеджеры? Джон Катлер

Это одна из многих статей, которые вдохновили меня на то, чтобы перейти к управлению продуктами от организационного дизайна.Жалобы на «плохое управление продуктом» – ранний симптом плохого дизайна организации. Напомним из нашего первого информационного бюллетеня: хороший дизайн организации делает хороший продукт.

Agile разрушает ваш продукт Matt LeMay

В большинстве организаций у вас либо сильно согласованные команды без автономии, либо высоко автономные команды без согласованности. Статья Мэтта касается последнего. Организации, которые продвигают автономные команды, часто имеют непоследовательный пользовательский опыт, потому что нет согласованной стратегии, которая руководит этими командами.

Проблема с иерархией Клей Паркер Джонс

Однажды я консультировал большой банк. Моя команда и я пытались визуализировать структуру организации. Когда мы поспрашивали, мы ничего не получили. Никто не имел полного представления обо всей организации. Клей подчеркивает это в своей статье: «Иерархия побуждает команды узнавать больше об организации, чем о своих клиентах».

Величественный монолит Дэвид Хайнемайер Ханссон

DHH демонстрирует, как микросервисная архитектура – создание приложения как набора слабо связанных сервисов – не соответствовала потребностям Basecamp.Общий вывод: критически относитесь к шумихе («микросервисы» / «самоуправляющиеся команды» / «команды Spotify») и к архитектуре / дизайну, исходя из ваших реальных потребностей и ограничений.

Увидимся через две недели,
tim

Поделиться

НАИЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ: НОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА НАПРАВЛЯЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

Майкл О’Нил – ученик по техническому обслуживанию в компании Commercial Metals Company (CMC) Steel в Бирмингеме.

Этим летом Майкл О’Нил оказался без работы и искал работу.Он и не подозревал, что к концу лета найдет не просто работу, но и карьеру в рамках новой зарегистрированной Министерством труда США программы ученичества от Central Six AlabamaWorks.

О’Нил – ученик, зарегистрированный в Министерстве труда США в компании Commercial Metals Company (CMC) Steel, где он работает полный рабочий день, одновременно посещая занятия в муниципальном колледже Лоусона. Его ежедневная работа включает в себя обслуживание обширного оборудования на предприятии и обеспечение его безопасной работы.Он никогда не ожидал такой работы, которая, как он надеется, превратится в карьеру на всю жизнь.

После того, как его ученичество закончится в 2023 году, О’Нилу гарантирована работа в CMC Steel в области с высоким спросом. Все больше и больше местных компаний используют эту возможность для обучения и удержания квалифицированных рабочих в условиях ограниченного рынка труда.

«Если бы я хотел, я бы работал здесь до 70 лет», – сказал О’Нил. «Я останусь надолго. Им придется меня выгнать.

Central Six после обширного исследования обрабатывающей промышленности в регионе обнаружил, что самые большие потребности в рабочей силе связаны с техническим обслуживанием промышленных предприятий, поэтому было создано зарегистрированное ученичество для этой отрасли.

О’Нил – один из трех учеников по техобслуживанию, которых Central Six наняла в этом году. Двое других работают в O-Flex Metal Finishing в Клантоне, и их квалификация повышается по сравнению с предыдущими должностями. Они посещают занятия в Государственном муниципальном колледже Джефферсона.

Стажировка – горячая тема в Бирмингеме, штате Алабама и США. Во всеобъемлющем отчете Building (it) Together альтернативные возможности обучения, такие как ученичество, были названы ключевой рекомендацией для персонала, поскольку регион Бирмингема стремится сократить разрыв между наличием слишком большого количества рабочих мест и недостатком людей, чтобы их заполнить.Такие компании, как Mercedes-Benz U.S. International, Kamtek и другие в регионе, успешно проводят программы обучения. Благодаря государственной инициативе ученичества в Алабаме компании могут получить налоговый кредит через зарегистрированные программы ученичества.

Стажировки, подобные этому, удовлетворяют многочисленные потребности в рабочей силе, от предоставления возможностей карьерного роста тем, у кого нет четырехлетнего высшего образования, до разрешения работодателям немедленно нанимать рабочих и обучать их на рабочем месте, – сказал Антиква Клеггетт, исполнительный директор Central Шесть AlabamaWorks.

«При исторически низком уровне безработицы и ограниченном количестве студентов, заинтересованных в карьере в производственной сфере, работодатели должны проявлять новаторский подход в разработке новых кадровых ресурсов для своих критически важных должностей», – сказала она. «Зарегистрированные на федеральном уровне модели производственного обучения, в том числе программа производственного обучения Central Six, помогают удовлетворить эту потребность, предоставляя работодателям возможность наращивать собственный персонал посредством обучения на рабочем месте и обучения в классе.Эти программы приносят пользу как работодателям, так и ученикам, повышая удержание и производительность труда работодателей, а также обеспечивая ученикам приемлемую заработную плату и стабильный карьерный рост ».

Узнайте больше об ученичестве в регионе здесь:

Программа предварительного обучения в области общественного здравоохранения – Центр практики общественного здравоохранения


Опираясь на ценные навыки, которые следователи дел, отслеживающие контакты и координаторы ресурсов использовали для сдерживания распространения и воздействия COVID-19, Программа предварительного обучения в области общественного здравоохранения обеспечивает непрерывное исследование карьеры в сфере общественного здравоохранения и сферы здравоохранения с помощью простой трехэтапной онлайн-программы:

Шаг первый: Пройдите тренинг по реагированию на COVID-19 для работников здравоохранения штата Колорадо

Шаг второй: Пройдите хотя бы один (1) онлайн-модуль исследования карьеры вашего по выбору, примерно 30 минут

 • Возможность пройти бесплатный курс сертификации Basic Life Support (BLS) после завершения хотя бы одного модуля исследования карьеры

Шаг третий: Завершите одно (1) сеанс профориентации с навигатором по персоналу запланировано через Общественный колледж Арапахо или Общественный колледж Денвера, примерно в 30 милях Нуты проводятся по телефону

. Для участия вам должно быть не менее 18 лет.

Как зарегистрироваться для участия в программе предварительного обучения в сфере общественного здравоохранения

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы зарегистрироваться на тренинг по реагированию на COVID-19 для работников здравоохранения штата Колорадо.

Если вы ранее регистрировались для этого тренинга, см. Дополнительные инструкции ниже

Для тех, кто начал или закончил тренинг по реагированию на COVID-19 для работников здравоохранения штата Колорадо …

Пожалуйста, НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и используйте свои учетные данные для входа в Canvas, чтобы вернуться на курс и перейти к новым модулям исследования карьеры

Советы по устранению неполадок:

 • Если ваша электронная почта не работает, вам нужно будет вместо нее использовать свое имя пользователя .Если вы забыли свое имя пользователя, отправьте электронное письмо RM-PHTC по адресу [email protected]
 • . Если вы забыли свой пароль, нажмите ссылку «Забыли пароль» на странице входа в Canvas, чтобы сбросить пароль. Это нужно сделать через Canvas. RM-PHTC не может сбрасывать пароли.

Для тех, кто еще не начал обучение персонала здравоохранения штата Колорадо по реагированию на COVID-19 …

Нажмите НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ и выберите значок «Уже зарегистрирован».Затем вы получите инструкции по настройке учетной записи Canvas и доступу к обучающим модулям в Canvas.

Потенциал для получения кредита колледжа

Участники, прошедшие программу предварительного обучения в сфере общественного здравоохранения, завершившие сертификацию Basic Life Support (BLS) и завершившие все 13 модулей исследования карьеры, могут претендовать на получение кредита колледжа, который может быть подан на получение сертификата о медицинском обслуживании или программы на получение степени. Возможность получения кредита в колледже может быть обсуждена во время консультации по вопросам карьеры.

Получение подарочной карты Amazon Gift Card на 100 долларов

Trailhead Institute получит уведомление, как только вы завершите все три этапа программы предварительного обучения в сфере общественного здравоохранения. В это время вы получите подарочную карту Amazon на 100 долларов США на адрес электронной почты, использованный для создания вашей учетной записи Canva.

Уважаемое Практикующее Сообщество

Уважаемое профессиональное сообщество

Каким был 2021 год.Учитывая все, что происходит на уровне штата и на федеральном уровне в отношении восстановления экономики, образования и развития рабочей силы, мы хотели, чтобы информационный бюллетень этого месяца освещал важные изменения в экосистеме ученичества здесь, в Калифорнии, и на национальном уровне. В недавнем предложении по бюджету на 2021–2022 годы, представленном губернатором Ньюсомом в законодательный орган, значительные инвестиции вкладываются в ученичество и обучение на рабочем месте. За последний год члены нашего ученического сообщества собрались вместе, чтобы представить систему ученичества, которая была бы справедливой, устойчивой и отображала пути в новых и инновационных секторах.

В разделе этого выпуска «На случай, если вы пропустили » вы найдете важные новости, влияющие на процесс обучения, в том числе последний выпуск государственного бюджета губернатора, а также информационный бюллетень с изложением Закона о национальном ученичестве 2021 года. новостное сообщение о том, что министр труда Калифорнии Джули Су назначается кандидатом от президента Джо Байдена на должность заместителя командира в Министерстве труда США.

Мы надеемся, что вы углубитесь в раздел Tips From the Field , который включает несколько ресурсов, посвященных таким темам, как справедливость и участие в ученичестве, статью, посвященную получателю гранта CAI, и ресурс, в котором рассказывается, как ученичество может ускорить восстановление экономики Калифорнии. .Читатели найдут отличные отчеты о Книжная полка , включая Калифорнийскую перспективную дорожную карту к 2021 году для общего процветания, в которой очерчены шесть направлений политики, неразрывно связанных и имеющих решающее значение для процветания всех калифорнийцев. Кроме того, Ежеквартальный отчет Отдела стандартов ученичества Департамента производственных отношений штата Калифорния предлагает сообществу учеников ключевые обновленные данные об ученичестве в Калифорнии, включая статистические отчеты, обновления полевых офисов и другие виды ученичества.

Наконец, ознакомьтесь с нашим разделом Announcements , чтобы узнать о предстоящих событиях и других событиях в экосистеме ученичества, включая наш предстоящий веб-семинар в марте.

До следующего месяца и с осторожностью,

Сетевая группа поддержки ученичества

Что на практике означает «качественное ученичество»? Ответы на дебаты EAfa 11 февраля

Живая дискуссия o изучить, как концепция «качественного ученичества» воспринимается заинтересованными сторонами ПОО, и подчеркнула важность точки зрения ученика.Дискуссия, которая прошла онлайн 11 февраля, собрала широкий круг представителей ПОО, малых и крупных компаний, а также учеников, готовых поделиться опытом и мнениями.

Тамаш Варнаи, руководитель отдела политики профессионального образования и обучения Европейской комиссии, открыл дискуссию: «За последние десять лет был достигнут огромный прогресс в продвижении ученичества как отличного инструмента для перехода на рынок труда». широкое понимание полезности качественного ученичества в государствах-членах ».

Затем

Варнаи ввел , 14 критериев, определяющих качественное ученичество , то есть стандарты, изложенные в Рекомендации Совета о европейской структуре для эффективного и качественного ученичества, подчеркивая роль EAfA в обеспечении этой основы.

В обсуждении также приняли участие Джулиана Ласковски, , из European Apprentice Network, Кара Кинеган, , менеджер по обучению в ESB Networks Training Center, Мария Анхелес Руис Гамес , ESMOVIA, Испания и Тадей Гартнер , провайдер VET в Школьный центр Шкофья Лока, Словения.

Различные выступавшие выделили основные компоненты, определяющие качество ученичества , включая постоянный постоянный трудовой договор, международную сертификацию, а также удовлетворяющую и приносящую удовлетворение работу.

В отношении этого последнего пункта акцент был сделан на том, как можно определить качественное ученичество на основе ответов, которые ученик может дать на простые вопросы, такие как: Улучшает ли ваше ученичество вас? Вы чувствуете, что вы не просто число? Узнаешь ли ты что-то новое каждый день?

Для внедрения качественного ученичества было подчеркнуто, насколько важно обеспечить стимулирующую рабочую среду, в которой ученики ценятся как во время, так и после прохождения ученичества.Внимание было также обращено на необходимость улучшения общего имиджа ученичества, и было достигнуто согласие с идеей о том, что международная мобильность является важным инструментом для достижения этой цели.

После обсуждения в режиме реального времени участники поделились примерами передовой практики о том, как компании и поставщики ПОО могут продолжать обеспечивать качество во время пандемии и как переход к экологическим и цифровым технологиям формирует будущее ученичества.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *