Физика казакша формула – Физика пәнінен формулалар жинағы — Физикадан ашық сабақтар — Ашық сабақтар жинағы — Әдістемелік жинақ мұғалімдерге

Содержание

Физика пәнінен формулалар жинағы


×
Ұстаз тілегі сайтынан Сертификат, алғыс хат және құрмет грамотаны тегін алуға болады. Ол үшін: Материал тегін жариялау деген жазуды басып материал жарияласаңыз болды. Марапаттарды жетістіктерім деген бөлімнен жүктеп алуға болады

Бағыты: Физика Бөлімі: Оқушымен жұмыс Сыныбы: Барлық сыныптар

Бұл жинақта оқушыларға арналған 7-11 сынып аралығындағы формулалар жинақталған. Оқушылар үшін де, мұғалімдер үшін таптырмас құрал

Қ.Игенбайұлы атындағы орта мектеп-бақшасы КММ

ФИЗИКА ПӘНІНЕН
ФОРМУЛАЛАР ЖИНАҒЫ

Оразканова М.Ф.7-сынып

диаметр (мм)
жылдамдық (м/с)
орын ауыстыру (м)
уақыт (м)
орташа дылдамдық
орын ауыстыру (м)
уақыт (м)
тығыздық (кг/м3)
масса (кг)
көлем (м3)
Гук заңы (Н)
Ауырлық күші (Н)
салмақ (кг)
үйкеліс күші (Н)
қысым (Па)
қысым күші (Н)
күш түсетін дененің ауданы (м2)
сұйық бағанының ыдыстың табанына түсіретін қысымы
Қатынас ыдыстар
Архимед заңы
Механикалық жұмыс (Дж)
қуат (Вт)
жұмыс (Дж)
потенциалдық энергия (Дж)
кинетикалық энергия (Дж)
механикалық энергия
Күш моменті ()
Механизмнің немесе машинаның пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК)

8-сынып
Температура
жылу мөлшері (Дж)

Заттың меншікті жылу сыйымдылығы
Отынның меншікті жану жылуы
Меншікті балқу жылуы
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
Меншікті булану жылуы
Термодинамиканың І-заңы

Газдың атқарған жұмысы
Жылу машиналарының ПӘК-і
Кулон заңы
Электр өрісінің кернеулігі
SI жүйесіндегі кернеулік
Өріс потенциалы
Электр өрісі күштерінің атқаратын жұмысы (Дж)
Потенциалдар айырымы немесе кернеу (В)
Конденсатордың электрсыйымдылығы (Ф- фарад)
Жазық конденсатордың сыйымдылығы
Электр қозғаушы күші (1 Вольт)
Ток күші (1 Ампер)
Заряд
Кернеу (1 Вольт)

Ом заңы (1 Ампер)

Меншікті кедергі
Өткізгіштерді тізбектей жалғау
Өткізгіштерді параллель жалғау
Электр тогының жұмысы (Джоуль)
Электр тогының қуаты ( Ватт)
Джоуль-Ленц заңы
Фарадей заңы
Жарықтың сынуының екінші заңы (Снеллиус заңы)
Линзаның оптикалық күші
Жұқа линзаның формуласы
Сызықтық үлкейту

9 сынып

Векторларды қосу
Векторларды азайту
Векторларды скалярға көбейту (бөлу)
немесе Үдеу (м/с2)
Үдеудің формуласынан табылған жылдамдық (м/с)
Теңбаяулайтын қозғалыс (м)
Теңүдемелі қозғалыс (м)
Қозғалыс заңы (м)
Түсу уақыты (с)
Жерге түскен кездегі жылдамдық (м/с)
Айналу жиілігі (1 с-1)
Айналу периоды (с)
немесе Бұрыштық жылдамдық ()

Центрге тартқыш үдеу (м/с2)
Ауырлық күші
Үйкеліс күші
Ньютонның ІІ заңы
Динамиканың негізгі теңдеуі (Теңәрекетті күш) (1Н)
Ньютонның ІІІ заңы
Бүкіләлемдік тартылыс заңы
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Күш импульсі ()
Импульстің сақталу заңы
потенциалдық энергия (Дж)
кинетикалық энергия (Дж)
Толық механикалық энергия
Гук заңы
Маятниктің тербеліс периоды
Серіппелі маятниктің тербеліс периоды
Томсон формуласы
Толқын жылдамдығы
Әртүрлі заттарда электомагниттік толқынның таралу жылдамдығы
Электомагниттік толқынның вакуумдегі толқындық ұзындығы
Электомагниттік толқынның әртүрлі заттардағы толқындық ұзындығы
Планк формуласы
Энштейн формуласы
Атом ядроларының заряды
Энштейн қатынасы (Дж)
Байланыс энергия
Меншікті байланысты энергия
Ядролық энергия
Сәуленің жұтылған дозасы (Грей (Гр))
Альфа және бета ыдыраулардың формулалары
Ядролардың радиоактивті ыдырау заңы Резерфорд пен Содди формуласы арқылы өрнектеледі
Бета-ыдыраудағы нейтронның протон мен электронға түрлену формуласы
нейтрон (Уран-235 изотопы ядросының бөліну формуласы)
Сутегі изотоптары ядроларының бірігу формуласы
Алюминийді α-бөлшекпен, фосфор радио-изотобын алу формуласы
нейтрондармен кольбат-59 изотобын атқылап кольбат-60 радиоизотобын алу формуласы

10-сынып

Орташа жылдамдық
Лездік жылдамдық
немесе Үдеу (м/с2)
Лездік үдеу
Сызықтық жылдамдық
Бұрыштық жылдамдық ()
Айналу периоды (1 с)
Айналу жиілігі (1 с-1)

Жылдамдықты қосудың классикалық заңы
Ньютонның І заңы
Ньютонның ІІ заңы
Ньютонның ІІІ заңы

Бүкіләлемдік тартылыс заңы
Ауырлық күші
Еркін түсу үдеуі
Маятник тербелісінің периоды
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Гук заңы
үйкеліс күші (Н)
Күш импульсі ()
Импульстің сақталу заңы
Реактивті күш
Механикалық жұмыс (Дж)
Қуат (Вт)
Кинетикалық энергия туралы теорема (Дж)
Потенциалдық энергия туралы теорема (Дж)
Серіппенің жинақталған потенциалдық энергиясы
Энергияның сақталу заңы
Cсұйықтың үздіксіз теңдеуі
Бернулли заңы
Молекула диаметрі
Заттың салыстырмалы массасы
Зат мөлшері
Молярлық масса
Молекула саны
Газ молекулаларының концентрациясы
Газдардың молекулалы-кинетикалық теориясының негізгі теңдеуі (Клаузиус теңдеуі)
Термодинамикалық температура
Больцман тұрақтысы
Газ кысымы
Бойль-Мариотт заңы
Гей-Люссак заңы
Шарль заны
Идеал газ күйінің теңдеуі
Менделеев – Клапейрон теңдеуі
Идеал газдың ішкі энергиясы
Идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі
Макроскопиялық денелердің ішкі энергиясы
Жылу алмасу
Термодинамиканың І заңы
Изотермиялық процесс (Т=const)
Изохоралық процесс (V=const)
Изобаралық процесс (p=const)
Изобаралық ұлғаюдағы жұмысы
ПӘК
Жылу қозғалтқышының максимал ПӘК-і
Кез-келген жылу қозғалтқышының ПӘК-і

11-СЫНЫП

Электр заряды
Химиялық элементтердің атом ядроларының заряды
Электр зарядының сақталу заңы
Кулон заңы
Электр өрісінің кернеулігі
Нүктелік заряд
Суперпозиция принципі
Потенциалдар айырымы
Зарядтың электр өрісіндегі орын ауыстыру жұмысы
Электр өрісінің кернеулігі мен потенциалдар айырымы
Конденсаторлардың электрсыйымдылығы
Жазық конденсатордың сыйымдылығы
Зарядталған конденсатордың энергиясы
Ток күші (А)
Кернеудің түсуі
ЭҚК-і
Потенциалдар айырымы
Кернеу
Тізбек бөлігі үшін Ом заңы
Толық (тұйық) тізбек үшін Ом заңы
Тізбек бөлігіндегі токтың жұмысы
Джоуль-Ленц заңы
Магнит индукциясының векторы
Ампер күші
Лоренц күші
Ортаның салыстырмалы магнит өтімділігі
ЭҚК-і
Өшпейтін тербелістер периоды түрде өзгеретін индукциялық ЭҚК-і
Индукциялық ЭҚК-інің әсерінен тұйық өткізгіштегі индукциялық ток
Электрмагниттік толқындардың кез-келген ортадағы жылдамдықтары
Жарық жылдамдығының тұрақтылық принципі
Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы
Энштейннің масса мен энергияның өзара байланысы туралы заңы

Тұрақты шамалар:

Солтүстік полюсте
Экваторда
Географиялық ендікте
Теңіз деңгейінде
Хан тәңірі шыңында
Электрон заряды
Электрон массасы
Пропорционалдық коэффициент
Электр тұрақтысы
Вакуумдегі жарық жылдамдығы
Гравитациялық тұрақты
Бірінші ғарыштық жылдамдық
Планк тұрақтысы
1 м.а.б.=1.660540610-27 кг=931 МэВ=1,4910-10Дж Массаның атомдық бірлігі

Ондық еселіктер

Атауы
Белгіленуі
Көбейткіш

Милли
микро
нано
пико
тера
гига
мега
кило
м
мк
н
п
Т
Г
М
К
10-3
10-6
10-9
10-12
1012
109
106
103

Тіркес сөздердің белгіленуі, сан мәндері мен жазылуы

Тіркес сөздер атауы
Белгі-
ленуі
Сан мәндері
Қысқа
ша жазы
луы

Мега
Кило
Гекто (еселеу)
Дека
М
к
г
да
1000000
1000
100
10
106
103
102
101 =10

Деци
Санти
Милли
Микро
д
с
м
мк
0,1
0,01
0,001
0,000 001
10-1
10-2
10-3
10-6

Есептеулерге қажет өлшем бірліктер

1 км=1000м=103м
1 дм=0,1м=10-1м
1 см=0,01м=10-2м
1 мм= 0,001м=10-3м
1 га=10000м2=104м2
1 л= 1 дм3=0,001м3=10-3 м3
1 мл=0,001л=1 см3
1 кН=1000 Н=103Н
1 т= 1000 кг= 103кг
1 г=0,001 кг=10-3 кг
1 мг= 0,000001 кг=10-6кг
1кПа=1000 Па= 103Па
1гПа=100 Па=102Па
1мм сын. Бағ.=133 Па
1 кДж=1000 Дж=103Дж
1 кВт=1000 Вт=103Вт


Өз пікіріңізді қалдыру үшін тіркелу қажет.

ust.kz

Физикадан барлық формулалар керек? — Cұрақ-Жауап

v=S/t
v=v0+a*t
v=ωR м/с Скорость — это отношение пройденного пути ко времени, за которое этот путь пройден.
Скорость так же — это сумма начальной скорости и ускорения умноженного на время.
Скорость — произведение угловой скорости на радиус окружности.
Плотность ρ=m/V кг/м3 Плотность — физическая величина, которая равна отношению массы тела к его объему
Вес тела P=gm Н=(кг*м)/с2 Вес тела — сила с которой, тело вследствие притяжения к Земле действет на опору или подвес.
Давление р=F/S
p=gρh Н/м2 Давление — величина равная отношению силы, действующей перпендикулярно поверхтности, к площади этой поверхности.
Архимедова сила FA=gρжVт Н Архимедова сила — сила, выталкивающая тело из жидкости или газа.
Работа A=Fs
A=F*S*cos(α) Дж=Н*м Механическая работа прямо пропорциональна приложенной силе и прямо пропорциональна пройденному пути.
Работа силы равна произведению модулей силы и перемещения и косинуса угла между ними.
Мощность N=A/t
N=F*v*cos(α) Вт=Дж/с Мощность равна отношению работы ко времени, за которое она была совершена.
Мощность равна произведению модуля вектора силы на модуль вектора скорости и на косинуса угла между ними
Момент силы M=Fl Н*м Момент силы — произведение модуля силы, вращающее тело, на ее плечо.
Потенциальная энергия Еp=mgh
Еp=(k*x2)/2 Дж
Потенциальная энергия — энергия, которая определяется взаимным положением взаимодействующих тел или частей одного и того же тела.

Потенциальная энергия упруго деформированного тела — половина произведения коэффициента упругости на квадрат деформации.
Кинетическая энергия Eк=(m*v2)/2 Дж Кинетическая энергия — энергия, которой обладает тело вследствие своего движения.
Количество теплоты Q=cm(t2 -t1)
Q=qm
Q=λm
Q=Lm
Q=I2Rt Дж Где: c — удельная теплоемкость [Дж/(кг*С)]
q — удельная теплота сгорания [Дж/кг]
λ — удельная теплота плавления [Дж/кг]
L — Удельная теплота парообразования и конденсации [Дж/кг]
I — сила тока; R — сопротивление; t — время
Относительная влажность φ=ρ/ρ0*100% % Относительноя влажность воздуха — отношение абсолютной вложность воздуха к плотности насыщенного водянного пара при той же температуре, выраженной в процентах.
КПД теплового двигателя η=Aп/Q1
η=(Q1-Q2)/Q1 % Коэффициент полезного действия — отношение совершенной полезной работы двигателя, к энергии, полученной от нагревателя.
Полная механическая энергия Е=Ек+Еп Дж Полная механическая энергия — сумма потенциальной и кинетической энергии тела, остается постоянной, если действуют только силы упругости и тяготения т отсутсвуют силы трения.
Сила упругости Fупр=k∆l Н Сила упругости — сила, возникающая в теле в результате его деформации и стрмещаяся вернуть тело в исходное положение.
Сила тока I=q/t А=Кл/с Сила тока — отношение электрического заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника ко времени его прохождения
Эл. напряжение U=A/q В=Дж/Кл Напряжение показывает, какую работу совершает электрическое поле при перемещении единичного положительного заряда из одной точки в другую.
Эл. сопротивление R=U/I Ом=В/А Сопротивление — отношение напряжения на концах проводника к силе тока.
Удельное эл. сопротивление ρ=(R*S)/l Ом*м
(Ом*мм2)/м Удельное сопротивление вещества прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперченого сечения и зависит от вещества проводника.
Работа эл. тока A=Uq
A=UIt
A=Pt Дж=В*Кл
Дж=В*А*с
Дж=Вт*с Работа эл. тока на участке цепи равна произведению напряжения на концах этого участка цепи на силу тока и на вермя, в течение которого совершалась работа.
Мощность эл.тока P=A/t
P=UI Вт=Дж/с
Вт=В*А Мощность эл.тока — это отношение работы ко времени или произведение напряжения на силу тока.
Электрический заряд q=A/U
q=It Кл Электрический заряд — это одно из основных свойств электрона.
Ускорение a=(v-v0)/t м/с2 Ускорение тела, при равноускоренном движении — величина, равная отношению изменения скорости к промежутку времени, за которое это изменение произошло.
Перемещение s=v*t
s=v0*t+(a*t2)/2 м Перемещение — вектор, соединяющий начальное положение тела с его последующим положением.
Сила гравитационного притяжения F=G*m1*m2/r2 Н Закон всемирного тяготения — два любых тела притягиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной массе каждого из них и обратно пропорционально квадрату расстояния между ними.
Центростремительное ускорение aц.с=v2/r м/с2 Это ускорение, с которым тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, в любой точке направленно по окружности к ее центру
Сила центростремительного ускорения F=(m*v2)/r Н Это сила, под действием которой тело движется по окружности с постоянной по модулю скоростью, в каждой точке направлена по радиусу окружности к ее центру.
Первая космическая скорость v2=(G*Mп)/(Rп+h) м/с Первая космическая скорость равна отношению произведения гравитационной постоянной на массу планеты к сумме радиуса планеты и высоты, на которой находится спутник относительно планеты.
Импульс тела p=m*v
Δp=F*Δt кг*м/с Импульсом тела называется величина, равная произведению массы тела на его скорость.
Изменение импульса равно произведению силы на промежуток времени, в течении которого эта сила действует.
Закон сохранения импульса p’1+p’2=p1+p2 кг*м/с Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействиях этих тел.
Период колебаний T=1/ν с Период колебаний — промежуток времени, в течении которого тело совершает одно полное колебание.
Частота колебаний ν=1/Т Гц Частота колебаний — число колебаний в единицу времени.
Длина волны λ=v*T
λ=v/ν
λ=c*T
λ=c/ν м Длина волны — расстояние между ближайшими друг к другу точками, колеблющимися в одинаковых фазах.
Индукция магнитного поля B=F/(l*I) Тл = Н/(А*м) Модуль вектора магнитной индукции равен отношению модуля силы, с которой магнитное поле действует на расположенный перпендикулярно магнитным линиями проводник с током, к силе тока в проводнике и его длине.
Скорость распространения волны v=λ/T
v=ν*λ м/с Это скорость, с которой волна распространяется в среде.
Энергий связи E0=m*c2 Дж Энергия связи ядра — минимальная энергия, необходимая для расщепления ядра на отдельные нуклоны
Дефект масс Δm=(Z*mp + N*mn)-Mя а.е.м.
кг Дефект масс — недостаток массы ядра по сравнению с суммарной массой составляющих его нуклонов
Изменение энергии связи ΔE0=Δm*c2 Дж …
Поглощенная доза излучения D=E/m Грей(Гр) Энергия ионизирующего излучения, поглощенная облучаемым веществом и рассчитанная на единицу массы, называется поглощенной дозой излучения.
Эквивалентная доза H=D*K Зв Это произведение поглощенной дозы на коэффициент качества
Относительная молекулярная масса Mr=m0/(1/12 * m0C) кг Относительной молекулярной массой вещества, называют отношение массы молекулы данного вещества к 1/12 массы атома углерода
Количество вещества ν=N/NA
ν=m/M Количество вещества равно отношению числа молекул в данном теле к постоянной Авогадро, т.е. к числу молекул в 1 моле вещества.
Количества вещества равно отношению массы вещества к его молярной массе.
Молярная масса M=m0*NA кг/моль Молярной массой вещества называют массу вещества, взятого в количестве одного моля.
Масса вещества m=m0*N кг Масса любого количества вещества рана произведению массы одной молекулы на число молекул в теле.
Уравнение равномерного прямолинейного движения x=x0 + vx*t м …
Скорость при движении с постоянным ускорением v=v0+a*t м/с …
Уравнения движения с постоянным ускорением x=x0 + v0x + (ax*t2)/2 м такое уравнение аналогично и для координат по оси Оу
Ускорение точки, движущейся по окружности a=ω2R м/с2 Ускорение точки, движущейся по окружности это произведение квадрата угловой скорости на радиус этой окружности
Угловая скорость при равномерном движении ω=φ/Δt
ω=2πν рад/с Угловой скоростью при равномерном вращении называется величина, равная отношению угла поворота тела к промежутку времени, за который этот поворот совершен.
Максимальная сила трения покоя Fтр.макс.=μ*Fр.оп. Н Произведение коэффициента трения покоя на силу реакции опоры.
Сила сопротивления Fc=k1*v
Fc=k2*v2 Н При малых скоростях движения силу сопротивления можно считать прямо пропорциональной скорости движения тела относительно среды.
При больших скоростях относительного движения сила сопротивления пропорциональна квадрату скорости.
Причем k1 и k2 — различные коэффициенты.
Изменение кинетической энергии A=ΔEk=Ek2-Ek1 Дж Изменение кинетической энергии тела (материальной точки) за некоторый промежуток времени равно работе, совершенной за это же время силой, действующей на тело
Работа силы упругости A=(k*Δl12)/2 — (k*Δl22)/2 Дж Работа сил упругости зависит лишь от деформаций пружины Δl1 и Δl2 в начальный и конечном состоянии.
Работа силы тяжести A=m*g*h2-m*g*h3 Дж Работа силы тяжести определяется начальным и конечным положением тела.
Изменение потенциальной энергии A=Ep1-Ep2==-ΔEp Дж Потенциальной энергией системы называется зависящая от положения тел величина, изменение которой при переходе системы из начального состояния в конечное равно работе внутренних консервативных сил системы, взятой с противоположным знаком.
Средняя квадратичная скорость газа p=F/s=1/3 * m0*n*v2
p=2/3 * n*Ek Н/м2 Давление идеального газа пропорционально произведению:
масса молекулы на количество молекул и на средний квадрат скорости
концентрации молекул на среднюю кинетическую энергию поступательного движения

surak.baribar.kz

Физика пәнінен формулар жинағы | Памятки по подготовке к уроку

Физика пәнінен формулар жинағы