Оформлення титульної сторінки реферату – —

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК

Дисципліна: Історія України

РЕФЕРАТ

на тему: ____________________________________________________

___________________________________________________________

Виконавець:

Студент (ка) _____курсу

Групи ________________

_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Власноручний підпис _______

Керівник:

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

________________________

(посада, вчений ступінь, вчене звання)

Київ – 20__

Додаток 2

Зразки оформлення посилань (бібліографічного опису

Один, два або три автори:

 1. Гончарук П. С. Історія України: з давніх часів до початку XX століття. Курс лекцій /П.С.Гончарук. – К.: 2005. – 533с.

 2. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох. Державотворчий процес 1985–1999 рр. / Ю. М. Алексєєв, С. В., Кульчицький., А. Г. Слюсаренко. – К., 2000. – 296 с.

Авторський колектив, багатотомні видання

 1. Давня історія України : в 3 т. / За ред. П.П. Толочка. – Т. 3. – К: Інститут археології НАН України., 2000. – 696с.

Складові частини книги, журнальні статті:

 1. Віднянський С.В., Мартинов А. Ю. Україна і світ //Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) /за ред. В. М. Литвина. – К. : Альтернатива, 2001. – С. 581–595.;

 2. Кравченко Н.М. Анти – на зламі віків. Ранньоантський період у світлі історико-археологічних аналогій //Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2001. – Вип. 11. – С. 206–224.

Хрестоматії, збірники документів і матеріалів (використані джерела)

 1. Давньогрецький історик Геродот про розселення та звичаї скіфів, інших етнічних груп на території України //Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : довідник: у 2 ч. /за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 1. – Док. 1. – С. 6–12;

 2. Відозва II Збору Українських Націоналістів / Історія України : хрестоматія : у 2 ч. ; Вид. 2-е, перер. і доп. – К., 1996. – Ч. 2. – Док. 35. – С. 166;.

 3. Путро О.І. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. : хрестоматія. – Ч.І. – К. : ДАКККіМ, 2002. – 256 с.

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка 2

2. Тематичний план 5

3. Зміст дисципліни 7

4. Плани семінарських занять 15

5. Питання та завдання для самостійної роботи студентів 17

6. Тематика рефератів 21

7. Методичні рекомендації до написання рефератів 22

8. Тестові модульні завдання 24

9. Питання до екзамену 28

10. Критерії оцінювання знань студентів 32

11. Опорний конспект лекцій 34

12. Література 107

13. Додатки 116

Навчальне видання

Гончарук Петро Степанович

Путро Олексій Іванович

Святненко Анна Василівна

Історія україни навчально-методичний комплекс

для студентів усіх спеціальностей НАКККіМ

Відповідальний за випуск Г.В. Дячук

Редагування та

комп’ютерне верстання С.М.Суходольська

Підп. до друку _________________ Формат 6084 1/16. Папір др. апарат.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. __________ Зам. ______. Наклад 100.

Видавець і виготівник

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв

studfiles.net

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

_____________________________________________________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________________

(повна назва кафедри, циклової комісії)

Реферат

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки___________________

спеціальності________________________

___________________________________

(прізвище та ініціали)

Перевірив ___________________________

___________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь,

прізвище та ініціали)

Кількість балів: __________ Підпис викл___________

м. _________ – 20 __рік

Список літератури з дисципліни «Регіональна економіка, у т. Ч. Екологія» Базова

 1. Голіков А.П. Регіональна економіка та природокористування: Навчальний посібник., 2-ге видання – К.: ЦУЛ, 2011. – 350 с.

 2. Горбач Л. М., Хвесик М. А. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2009 – 344с.

 3. Екологія. Навч.-метод. посіб. Дорогунцов С.І., Коценко К.Ф. та ін. – К., КНЕУ, 2005.

 4. Екологія для економічних вузів і факультетів. Підручник / Дорогунцов С.І., Хвесик М.А., Коценко К.Ф. та ін. – К., КНЕУ, 2005. – 320 с.

 5. Жук М.В. Регіональна економіка. Підручник. – К.: Академвидав, 2008. – 416 с.

 6. Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник / Є.П. Качан, Т.Є. Царик, Д.В. Ткач та ін. / За ред. Є.П. Качана . – К.: Видавничий Дім “Юридична книга”, 2005 . – 704с.

 7. Лишиленко В.І. Регіональна економіка: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009. – 384 с.

 8. Манів З.О., Луцький І.М., Манів С.З. Регіональна економіка: Навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2007. –562 С.

 9. Мартусенко І.В., Погріщук Б.В. Регіональна економіка. Навчальний посібник / І.В. Мартусенко, Б.В. Погріщук. – Тернопіль : Крок, 2010. – 241 с.

 10. Регіональна економіка : Навчальний посібник / За ред. Я.Б.Олійника. – К.:КНТ, Видавець Фурса С.Я., 2007. – 444 с.

 11. Регіональна економіка : Підручник / За ред.проф. Є.П.Качана. –Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.

 12. Регіональна економіка: Навч. посіб. для студентів ВНЗ, фахівців, науковців / Шевчук Л.Т. – К., 2011. – 319 с.

 13. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: підручник /за ред. В.В. Ковалевського, О.Л. Михайлик, В.Ф. Семенова. – 9-те вид. – К.: Знання, 2009. – 373 с.

 14. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. Підручник / С.І. Дорогунцов С.І., Заяць Т.А., Пітюренко Ю.І. та ін.; За аг. ред. д-ра екон. наук, проф., член. кор. НАН України С.І. Дрогунцова – Вид. 3-тє, без змін. – Київ, КНЕУ, 2008. – 992 с.

 15. Тараненко І.В. Регіональна економіка: посібник для самостійної роботи та практичних занять / І.В. Тараненко, О.В. Дашевська, С.С. Яременко, О.Г. Литвиненко. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 216 с.

 16. Хвесик М.А., Горбач Л.М., Пастушенко П.П. Розміщення продуктивних сил та регіональна економіка: Навч. посібн.- К.: Кондор, 2005.- 344с.

studfiles.net

Оформлення реферату

Реферат – це невелике письмове та усне виклад матеріалу або доповідь по певної наукової дисципліни. Виклад матеріалу грунтується на огляді ряду книг, періодичних видань, інтернет джерел.

Головною метою написання реферату є відображення знань учнів по конкретній темі, наукової дисципліни або предмету. А також перевірка і оцінювання їх практичних навичок з проведення самостійного аналізу і дослідження наукової літератури.

Реферат, як і інші студентські проекти, оформляється відповідно до розроблених стандартів або гостами. На сьогоднішній день оформлення реферату по госту має відповідати наступним вимогам.

Згідно ГОСТу реферат повинен складатися з таких основних розділів:

      1) Титульний лист;

      2) Зміст;

      3) Введення;

      4) Основна частина – виклад матеріалу;

      5) Висновок;

      6) Список літератури.

Титульна сторінка

Титульний аркуш є першою сторінкою наукової доповіді. З огляду на вимоги до оформлення реферату, вгорі титульного аркуша, посередині, необхідно вказати найменування навчального закладу, в якому навчається студент, а також найменування кафедри і факультету.

Далі трохи нижче слід назва теми реферату. При цьому не пишеться слово – «реферат», а назва теми йде без лапок!

Внизу, під назвою теми, вказується вид проекту з маленької літери і найменування наукової дисципліни. Наприклад, реферат з менеджменту.

Потім, трохи нижче, в правій частині листа пишеться ПІБ студента, номер курсу і групи. І, безпосередньо, ПІБ викладача, якому буде згодом здана робота.

У самому низу, посередині, необхідно вказати назву міста, а під ним – рік складання роботи, без самого слова «рік». Наприклад, Москва, 2012.

Зміст

Правила оформлення реферату вимагають, щоб після титульного аркуша йшло зміст. У змісті дається перелік всіх розділів, які будуть викладені в доповіді, а також нумерація сторінок.

Заголовки розділів повинні повторюватися точно в такому ж порядку, в якому вони викладені в самій роботі.

Вступ

Введення – це свого роду вступна частина. У вступі повинна бути чітко викладена актуальність обраної теми, завдання і цілі реферату.

Тема реферату повинна бути цікавою в першу чергу її автору, оскільки в цьому випадку він зможе глибоко розкрити важливість і значення досліджуваної області. Обсяг введення повинен становити 1-2 сторінки друкованого тексту.

Основна частина

Загальний обсяг основної частини варіюється від 10 до 15 сторінок. В основній частині студент робить огляд наукових, методичних та інших посібників, використаних для написання реферату. Це означає те, що інформація повинна бути проаналізована студентом і викладена своїми словами, за винятком наукових термінів.

Основний текст може містити різні таблиці, малюнки, діаграми і схеми.

Виноски на друковані видання робляться або за текстом, або внизу сторінки. У першому випадку використовуються квадратні дужки, в яких вказується номер літературного джерела і сторінки, звідки була взята інформація. У другому – виноска ставиться над словом у вигляді порядкового числа, а під рискою внизу вказується автор літературної джерела, назва посібника, рік видання, найменування видавництва, місто видання і номер сторінки, з якої була взята інформація.

Висновок

У висновку прописуються короткі висновки й умовиводи по викладеному матеріалу. Висновок займає 1-2 сторінки.

Список літератури

В кінці невеликий науково-дослідницької роботи наводиться бібліографічний список. Порядок оформлення реферату та його складових частин говорить, що все, використані при написанні проекту допомоги, прописуються в наступному порядку:

      а) законодавчі документи і література;

      б) методичні посібники, підручники;

      в) періодичні видання;

      г) адреси інтернет сайтів, якщо є.

Згідно освітнім стандартам сторінки реферату повинні бути пронумеровані, за винятком титульного аркуша. Текст набирається з використанням шрифту: Times New Roman, 12-14 розміру. Верхні і нижні відступи від полів складають 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм.

« Різниця між пістолетом і револьвером Як оформити виноски в рефераті »

moyaosvita.com.ua

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра германської філології

Р е ф е р а т

за прочитаною англійською мовою книгою (статтями):

Hardison O.B. Disappearing Through the Skylight (Зникаючи крізь засклений дах) – N.Y.: Penguin Books, 1999 – 389 pp.

Підготував(ла)

Здобувач / аспірант

_________________

(прізвище)

Науковий керівник:

_________________

(прізвище)

К и ї в – 200__ р.

ДОДАТОК 3

Thesis

A thesis (from Greekθέσις position) is an intellectual proposition. A thesis statement is the statement that begins a formal essay or argument, or that describes the central argument of an academic paper or proposition.

In academia, a thesis ordissertation is a document that presents the author’s research and findings and is submitted in support of candidature for a degree or professional qualification.

Nature of an academic thesis

The thesis is the main idea of one’s research. The thesis is normally the culmination of a candidate’s research; submission of the thesis represents the completion of the final requirement for the degree being sought. In certain faculties (such as fine or performance arts), the thesis may be in the form of an artistic performance, a written work (of music, or of fiction, for example), or a painting or other artistic production.

The length of the thesis will vary depending on the specific degree. Theses submitted as part of the requirements for an undergraduate degreeare usually much shorter than those submitted as part of aPh.D.(or other research-orienteddoctorate). Length may be calculated in number of words, number of pages, or, when the thesis is written in acharacter-basedlanguage (such asChineseorJapanese), number of characters.

Theses are most often written in the main language of instruction at the university granting the degree, but students of languages and linguistics, or those undertaking research in foreign languages, are sometimes permitted to submit the thesis in the language studied. In some countries it is a requirement to include at least some material in an international academic language; originally Latinand at one timeFrenchorGerman, this nowadays almost always meansEnglish. In countries where English is the predominant language of academic work, especially in the sciences, for example in theNetherlandsorScandinavia, an entire thesis may be submitted in English.

Procedure

Since the thesis is normally the culmination of the student’s work on a particular degree, the writing typically begins when all coursework has been completed. In consultation with the primary supervisor, the student decides on a general topic and undertakes appropriate research. When a draft of reasonable completeness has been finished and approved by the primary supervisor, the thesis is submitted for examination.

For a higher degree, the examination will usually include an oral defense, described below. Once the defense of a Ph. D. has been completed satisfactorily and the thesis approved, copies will be made available in the university library. In some countries, for example the Netherlands or Germany, candidates will have a considerable number of copies printed, and small publishing houses exist whose sole function is to produce theses in this way. In other countries, for example the USA or the UK, only two or three copies are ever produced. In either case, however, the thesis once accepted counts as an academic publication in the sense that it is considered appropriate to cite it inscientific literature.

studfiles.net

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Комунальний заклад

«Мелітопольське училище культури»

Запорізької обласної Ради

Предметно-циклова комісія соціально-гуманітарних дисциплін

Естетичне виховання в закладах культури

реферат з навчальної дисципліни

«Основи педагогіки та психології студентки

спеціальності «Народна художня творчість»

(або «Бібліотечна справа»)

денної форми навчання

групи 35 (або групи 20)

Мироненко Юлії Сергіївни

Мелітополь – 2014

Теми рефератів з психології

 1. Значення психологічних знань для людини.

 1. Взаємозв’язок принципів і методів психологічної науки.

 2. Психологія в системі наук.

 3. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології.

 4. Спрямованість особистості.

 5. Активність особистості та її джерела.

 6. Взаємозв’язок потреб особистості.

 7. Види суперечностей та їхня роль у становленні характеру й волі.

 8. Соціальні та біологічні умови психічного розвитку індивіда.

 9. Психологічні особливості дружніх взаємин.

 10. Класифікація груп.

 11. Закономірності функціонування малих груп.

 12. Міжособистісні стосунки в групах і колективах.

 13. Основні феномени міжособистісного розуміння.

 14. Особистість і група.

 15. Принципи класифікацій конфліктних ситуацій.

 16. Феноменологія лідерства.

 17. Психологічна сумісність.

 18. Психологічний аналіз звичок людей.

 19. Становлення вищих психічних функцій у процесі діяльності.

 20. Розвиток діяльності людини у онтогенезі.

 21. Індивідуальний стиль діяльності та професійна працездатність.

 22. Структура спілкування.

 23. Функції спілкування.

 24. Невербальна комунікація.

 25. Конфлікти і міжособистісні відносини.

 26. Основні стилі поведінки при розв’язанні конфліктів.

 27. Запобігання конфліктам та їх подолання.

 28. Соціально-психологічний клімат як результат і умова ефективності спільної діяльності в колективі.

 29. Увага та її роль у навчальній та трудовій діяльності льної діяльності.

Теми рефератів з педагогіки

 1. .Значення і місце педагогіки в системі наук про особистість.

 2. Взаємини в колективі художньої самодіяльності як фактор розвитку особистостї.

 3. Роль закладів культури в формуванні нової людини.

 4. Мета та завдання естетичного виховання відвідувачів закладів культури в умовах соціокультурної сфери.

 5. Колектив художньої самодіяльності та етапи його формування,

 6. Авторитет педагога та шляхи його формування.

 7. Педагогічні здібності, необхідні педагогу.

 8. Мета національного виховання. Національне виховання в закладах культури.

 9. Вклад A.C. Макаренка, B.О. Сухомлинського в теорію виховання колективу.

 10. Основні ознаки педагогічної культури педагога.

 11. Характерні риси сімейного виховання його проблеми.

 12. Взаємовідносини сім’ї та школи.

 13. Педагоги-новатори про нові підходи до виховання та навчання.

 14. Народна педагогіка як галузь педагогічних знань і досвіду народу.

 15. Ідеал національного виховання в українській школі.

 16. Педагогічна система Яна Амоса Коменського.

 17. Особливості застосування методів навчання в закладах культури.

 18. Формування національної свідомості засобами культурно-дозвіллевої діяльності.

 19. Педагоги-новатори про нові підходи до виховання і навчання.

 20. Методологія і методи педагогічних досліджень.

 21. Педагогічні погляди К. Д. Ушинського.

 22. Виховні засади трудового колективу.

 23. Сучасна народна освіта в Україні.

 24. Лекція — основна форма організації навчання у вузі.

 25. Семінар у системі вузівських форм навчання.

 26. Методи стимулювання діяльності і поведінки особистості.

 27. Методи організації і самоорганізації процесу навчання.

 28. Сутність, зміст громадянського виховання.

 29. Морально-естетична культура особистості фахівця.

 30. Екологічне виховання як актуальна проблема сьогодення.

studfiles.net

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

 

Кафедра соціальних структур та соціальних відносин

 

РЕФЕРАТ

 

на тему________________________________________________________

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові

студента, який виконав роботу

 

_________________________

 

Курс, група

 

 

Посада, вчене звання викладача,

який перевірив роботу

 

_________________________

 

_________________________

 

 

Київ – 2012

Додаток Б

Зразок оформлення плану реферату на тему:

«Соціологія – наука про загальні закономірності суспільства»

 

План

ВСТУП. ПОНЯТТЯ, ОБ’ЄКТ І ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЇ

1. ФОРМУВАННЯ СОЦІОЛОГІЧНИХ ЗАКОНІВ І КАТЕГОРІЙ

2. СТРУКТУРА СОЦІОЛОГІЇ. ТЕОРЕТИЧНА І ПРАКТИЧНА СОЦІОЛОГІЯ

3.ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ В СУСПІЛЬСТВІ.МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ

4.МІСЦЕ СОЦІОЛОГІЇ В СИСТЕМІ СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА, ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З ІНШИМИ НАУКАМИ

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

 

Додаток В

Зразки оформлення використаних джерел

1. . Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: підруч. / Ф.С. Бацевич. – К. : ВЦ «Академія», 2004. – 344с.

2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 172с.

3. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навч. посіб. / Т.Б. Грищенко. – Вінниця : Нова книга, 2003.– 111с.

4. Культура фахового мовлення: навч. посіб. / ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2005. – 496с.

5. Мацько Л.І. Культура фахової мови: навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 360с.

6. Мацько Л.І. Стилістика української мови: підруч. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К. : Вища шк., 2003. – 462с.

7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2008. – 352с.

8. Панько Т.І. Українське термінознавство: підруч. для студ. гум. спец. / Т.І. Панько, І.М. Кочан, Г.П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 204с.

9. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: навч. посіб. / Я. Радевич-Винницький. – К. : Знання, 2006. – 248с.

10. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні ; Ін-т української мови. – К., 1997. – 233с.

11. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців : навч. посіб. / С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2008. – 467с.

12. Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: підруч. / С.В. Шевчук. – К. : Арій, 2009. – 394с.

13. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В.Клос]. – К.:Грані, 2007. – 119с.

14. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ /І.Валова; пер. с англ. Н.М.Середи // Банки та банківські системи. – 2007. – Т.2, №2. – С.13-20.

15. Бібліотека і доступність інформації в сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: (підсумки 10-ї Міжнар. Конф. «Крим-2006» [Електронний ресурс] / Л.Й.Костенко, А.О.Чекмарьов //

Бібліотечний вісник. Ь – ь 2003. Ь – ь №4. – т С.43.Ь Ь –Режим доступу<http://www.nbuv.gov.ua/articles/2006/06klinko.htm>

Додаток Г

ЗРАЗОК

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу студентки VІ курсу філологічного факультету

Карпенко Алли Андріївни

На тему: «Роль наочності у формуванні текстотворчих умінь і навичок учнів 5-6 класів середніх загальноосвітніх закладів»

Створений та експериментально перевірений дипломницею комплект таблиць з розвитку зв’язного мовлення школярів цілком може забезпечити реалізацію мовленнєвої змістової лінії чинної програми «Рідна мова». Зміст таблиць відповідає умовам навчання в сучасній школі. З огляду на те, що потреба в таких таблицях існує, тема дипломного дослідження А.А.Карпенко є надзвичайно актуальною.

Дипломна робота має чітку структуру. Вона складається зі вступу, трьох розділів, загальних висновків і списку використаних джерел. У першому розділі проаналізовано психолого-педагогічну й методичну літературу з досліджуваної проблеми, визначено роль і місце наочності в чинних підручниках української мови та посібниках для учнів та учителів.

У другій частині визначено лінгводидактичні та психологічні особливості формування текстологічних знань і текстотворчих умінь учнів. У третьому розділі систематизовано результати дослідно-експериментальної перевірки розроблених дипломницею таблиць у процесі навчання школярів. Висновки, зроблені А.А.Карпенко, чіткі й вичерпні. Студенткою було опрацьовано достатню кількість першоджерел, у тому числі й останніх публікацій з досліджуваного питання.

Таким чином, дипломне дослідження відповідає всім вимогам, що висуваються до робіт такого типу. На нашу думку, робота заслуговує на позитивну оцінку.

 

Рецензент: канд..філол. н., доцент Додаток Д О.М.Авраменко

Орієнтовний перелік тем рефератів для студентів з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»:

 

1. Шляхи розвитку СУЛМ: політика, теорія, практика.

2. Роль і місце української мови у світі сьогодні.

3. До історії походження української мови.

4. Національна ідентичність в Україні в умовах глобалізаційних викликів.

5. Мовна культура людини дзеркало її духовної культури.

6. Ідіоетнічність мовленнєвого етикету.

7. Мовний етикет української науки.

8. Мовні й позамовні норми мовленнєвої культури.

9.Український менталітет і особливості невербального спілкування

10.Українська термінологія як чинник державності української мови.

11.Науковий стиль і сучасні термінологічні проблеми.

12.Формування та розвиток економічної термінології в Україні.

13.Теоретичні засади термінознавства й лексикографії.

14.Особливості використання стандартних зворотів у ділових та професійних текстах.

15. Науковий текст і професійний виклад думки.

16. Закони побудови наукового тексту.

17. Надфразова єдність або складне синтаксичне ціле як елемент тексту.

18. Експресивні стилі як різновиди мови за ступенем інтенсивності вираження змісту.

19. Риторика ділового спілкування.

20. Видатний український любомудр – Григорій Сковорода – майстер красного слова.

21. Оратор й аудиторія: контакт, вплив, взаємодія.

22.Структура й функціональні особливості метафори в науковому мовленні.

23. Метафори та фразеологізми в мові науки.

24. Динаміка системи сучасного словотворення в українській мові (на прикладі абревіації).

25. Мовні явища в тоталітарній системі: абревіація як символ революційної мови.

26. Редагування як вид літературної діяльності..

27. Переклад як вид мовленнєвої діяльності.

28. Літературне редагування фахового тексту: специфіка і завдання.

29. Мова ЗМІ як виразник культури соціальної сфери

30. Мова сучасної реклами.

31. Створення й видання україномовних підручників як один із щаблів розвитку вітчизняного термінознавства.

32. Дискусія, полеміка, диспут як різновид суперечки. Загальні правила досягнення позитивного результату в них.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Васенко Л.А, Дубічинський В.В, Кримець О.М. Фахова українська мова. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272с.

2.Загнітко А.П., Данилюк І.Г. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

3.Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х.: Торсінг, 2001. – 384с.

4. Кобзар І.М., Шапран Д.П. Українська наукова мова: практичний курс. Навчальний посібник. – Донецьк, 2010, – 62с.

5.Культура української мови: Довідник / За ред. В.М.Русанівського. – К.: Либідь, 1990. – 304 с.

6. Михайлюк В.О. Українська мова за професійним спрямуванням. Навч. посіб. – К.: Либідь, 2005. – 496 с.

7. Мозговий В.І. Ділова українська мова в державному управлінні.Частина1. Загальний курс. – Донецьк: Технопарк ДонДТУ «УНІТЕХ», 2005. – 412 с., 41 табл.

8. Олійник О. Сучасна українська мова. Опорні конспекти. Рек-но Мін. Освіти і науки України як навч. пос. для студ. ВНЗ. – К.:Кондор, 2008. – 234с.

9. Онуфрієнко Г. Науковий стиль української мови. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 392 с.

10. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 1998.– 294 с.

11. Плотницька, І. М. Ділова українська мова: навчальний посібник.– 3-тє видання. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 256 с.

12. Погиба Л., Гребіниченко т., Голіченко Л. Українська мова фахового спрямування. – К.: Кондор, 2004. – 352 с.

13. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О.О.Потебні; Ін-т української мови – стереотип. вид. – К: Наукова думка, 2003. – 240 с.

14.Українська мова професійного спілкування: Посібник для студентів усіх спеціальностей за скороченим терміном навчання /В.М. Дейнека, І.М. Кобзар, Є.А. Мацнєва, Н.І. Мозгова. – Донецьк: Дондует, 2004. – 106 с.

15. Шапран Д.П. Українська наукова мова. Навчальний посібник. – Донецьк, 2010, – 62с.

16. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення: Навч. посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 480с.

17. Шевчук С., Клименко І. Українська мова за професійним спрямуванням. – К.: Алерта, 2010, – 696с.

18. Ющук І. Українська мова. Навч. пос.для студ. філол. спец. ВНЗ. – К.: «Либідь», 2004. – 640с.

 

 
infopedia.su

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

КАФЕДРА СУСПІЛЬНИХ НАУК

 

Дисципліна: Історія України

 

 

РЕФЕРАТ

на тему: ____________________________________________________

___________________________________________________________

 

Виконавець:

Студент (ка) _____курсу

Групи ________________

_____________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Власноручний підпис _______

Керівник:

_______________________

(прізвище, ім’я, по батькові,

________________________

(посада, вчений ступінь, вчене звання)

 

 

Київ – 20__

Додаток 2

Зразки оформлення посилань (бібліографічного опису


Один, два або три автори:

1. Гончарук П. С. Історія України: з давніх часів до початку XX століття. Курс лекцій /П.С.Гончарук. – К.: 2005. – 533с.

2. Алексєєв Ю. М. Україна на зламі історичних епох. Державотворчий процес 1985–1999 рр. / Ю. М. Алексєєв, С. В., Кульчицький., А. Г. Слюсаренко. – К., 2000. – 296 с.

Авторський колектив, багатотомні видання

3. Давня історія України : в 3 т. / За ред. П.П. Толочка. – Т. 3. – К: Інститут археології НАН України., 2000. – 696с.

Складові частини книги, журнальні статті:

4. Віднянський С.В., Мартинов А. Ю. Україна і світ //Україна: утвердження незалежної держави (1991–2001) /за ред. В. М. Литвина. – К. : Альтернатива, 2001. – С. 581–595.;

5. Кравченко Н.М. Анти – на зламі віків. Ранньоантський період у світлі історико-археологічних аналогій //Вісник Київського інституту “Слов’янський університет”. – 2001. – Вип. 11. – С. 206–224.

Хрестоматії, збірники документів і матеріалів (використані джерела)

6. Давньогрецький історик Геродот про розселення та звичаї скіфів, інших етнічних груп на території України //Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали : довідник: у 2 ч. /за ред. В. Ф. Панібудьласки. – К. : Вища школа, 1997. – Ч. 1. – Док. 1. – С. 6–12;

7. Відозва II Збору Українських Націоналістів / Історія України : хрестоматія : у 2 ч. ; Вид. 2-е, перер. і доп. – К., 1996. – Ч. 2. – Док. 35. – С. 166;.

8. Путро О.І. Історія України з найдавніших часів до кінця XVIII ст. : хрестоматія. – Ч.І. – К. : ДАКККіМ, 2002. – 256 с.

 

ЗМІСТ

1. Пояснювальна записка………………………………………………………………… 2

2. Тематичний план ………………………………………………………………………… 5

3. Зміст дисципліни ………………………………………………………………………… 7

4. Плани семінарських занять………………………………………………………….. 15

5. Питання та завдання для самостійної роботи студентів …………….. 17

6. Тематика рефератів……………………………………………………………………… 21

7. Методичні рекомендації до написання рефератів……………………….. 22

8. Тестові модульні завдання …………………………………………………………. 24

9. Питання до екзамену …………………………………………………………………… 28

10. Критерії оцінювання знань студентів ………………………………………… 32

11. Опорний конспект лекцій…………………………………………………………… 34

12. Література…………………………………………………………………………………. 107

13. Додатки …………………………………………………………………………………….. 116

 

Навчальне видання

 

 

Гончарук Петро Степанович

Путро Олексій Іванович

Святненко Анна Василівна

 

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


refac.ru

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *