Як оформити реферат титульну сторінку зразок: Як написати реферат в школу і оформити його – На Урок

Содержание

Структура та зміст реферату – Docsity

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РЕФЕРАТУ Реферат обсягом 5-7 сторінок має бути надрукований (написаний) на окремих аркушах паперу формату А4, пронумерований та переплетений. Реферат повинен містити:  титульну сторінку  зміст  вступ  основну частину  висновки  список використаних джерел Титульну сторінку потрібно подати у друкованому вигляді і оформити за зразком (ДОДАТОК А). Зміст подають на початку реферату з найменуванням та номерами початкових сторінок усіх параграфів зокрема, вступу, висновків, додатків тощо. У вступі (обсяг 1сторінка) потрібно обґрунтувати мету та основні завдання дослідження (ДОДАТОК Б). Зразок змісту (ДОДАТОК В). Основна частина реферату передбачає поглиблений розгляд визначених параграфі, які розкриваються відповідно до складеного змісту. Кожен параграф починають із нової сторінки. Наприкінці реферату студент повинен зробити загальні висновки (обсяг 1 сторінка): підвести підсумки дослідження. У кінці наводять список використаних джерел. Список використаних джерел повинен складатися з найменувань не менше 5 позицій. У разі потреби для повноти представлення результатів дослідження можна включити допоміжний матеріал до додатків:  таблиці допоміжних цифрових даних;  звітні, статистичні та бухгалтерські матеріали діяльності підприємства;  ілюстрації допоміжного характеру тощо. Усі розділи реферату від вступу до закінчення повинні бути зв’язані між собою, доповнювати і поглиблювати один одного. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ Матеріал, представлений у рефераті повинен мати чітку структуру та логічну послідовність, містити фактичні дані і обґрунтованість рекомендацій. Реферат виконується без скорочення слів, з використанням лише загальноприйнятої абревіатури, а стиль написання повинен бути науковий. При написанні реферату необхідно дотримуватись нормативно встановлених правил оформлення тексту, таблиць, формул, розрахунків, схем, діаграм та графіків. Кількість рядків на одній сторінці – 30 – 35. Текст реферату повинен бути надрукований або написаний з обов’язковим додержанням таких полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Абзацний відступ має бути однаковим по всій роботі і дорівнювати п’яти знакам (приблизно 1,3–1,5 см). При комп’ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Шрифт друку повинен бути чітким і чорного кольору. Реферат також може бути написаний власноруч акуратним та зрозумілим почерком. Щільність написання має бути однаковою та наближатися до друкованого тексту. Текст основної частини реферату поділяють на параграфи. Заголовки структурних частин реферату “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту. Заголовки параграфі – маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка параграфу не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Кожну структурну частину реферату починають з нової сторінки. Всі сторінки реферату підлягають нумерації на загальних засадах. Титульна сторінка входить до загальної нумерації роботи, але номер на ній не ставиться. Нумерацію сторінок, параграфів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки ставлять у правому верхньому кутку сторінки без крапки в кінці. Такі структурні частини реферату як зміст, вступ, висновки, список використаних джерел не мають порядкового номера. Всі розрахунки і формули, що використовуються, повинні супроводжуватись необхідними поясненнями. Кожна таблиця, схема, діаграма, графік повинна мати назву, посилання на джерела їх використання, одиниці виміру величин і бути пронумерованими. Правила оформлення ілюстрацій, таблиць та формул Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці слід подавати у параграфі практики безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, розміщені на окремих сторінках реферату , включають до загальної нумерації сторінок. ДОДАТОК А Зразок оформлення титульного листа ПВНЗ «КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРИ» ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО І ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ КАФЕДРА МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ РЕФЕРАТ з дисципліни «Вступ до фаху» за темою назва теми Виконав: Студент групи ____________________ шифр групи ____________ ____________________ (Підпис) Прізвище, ініціали Науковий керівник ___________ _____________________ (Підпис) Прізвище, ініціали, вчене звання Київ – 2018 ДОДАТОК Б (ЗРАЗОК) ВСТУП На сучасному етапі обов’язковою умовою забезпечення стабільного економічного розвитку будь-якого підприємства виступає всебічне удосконалення системи управління, що зумовлює безперервне загострення конкуренції на внутрішньому і зовнішніх ринках, глобалізацію економічних відносин, прискорення науково-технічного прогресу. У цих умовах вітчизняним підприємствам необхідно підвищувати ефективність використання факторів виробництва, розвивати нові конкурентні переваги, які мають забезпечити їх успішну інтеграцію до європейських та світових ринків. Метою дослідження є подальше поглиблення та закріплення теоретичних знань, отриманих студентами під час навчання в університеті, формування професійних умінь та організаційних навичок прийняття самостійних рішень, Для досягнення поставленої мети було поставлено та вирішено такі задачі: надано загальну характеристику діяльності підприємства на прикладі……………..; розглянуто організаційну структуру підприємства, а також вивчено задачі і функції окремих відділів та служб; При вирішенні поставлених задач у роботі використані такі методи: спостереження, аналізу, порівняння та ін. Теоретико-методологічною основою дослідження є положення економічної теорії, дослідження вітчизняних й закордонних учених у сфері економіки , а також законодавчі і нормативні акти. ДОДАТОК В (ЗРАЗОК) ЗМІСТ ВСТУП. …………………………………………………………………………………………….… 1. Загальна характеристика діяльності підприємства.…………………….. 2. Ресурсне забезпечення підприємства та оцінка ефективності виробництва…………………………………………………………………….…… 3. Рекомендації по оптимізації організаційно-економічної системи і розвитку підприємства……………………………………………………………. ВИСНОВКИ………………………………………………………………….. СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ……………………………………….…. ДОДАТКИ…………………………………………………………………………………………….

Як оформити реферат?

Що таке реферат? Науковими словами – це короткий письмовий виклад або форма публічної доповіді змісту готового наукової праці або літератури з означеної теми. Простіше кажучи, реферат – це самостійно підготовлений науково-дослідницьку працю студента, в якому розкривається сама суть досліджуваних ним проблем, а виклад матеріалу має проблемно-тематичний характер. У рефератах також відображаються різні точки зору і власний погляд автора на проблему.

Як оформити реферат? Наші рекомендації допоможуть знайти відповідь на це питання. Пам’ятайте, що зміст його має бути логічним. Допускається обсяг реферату в розмірі від п’яти до п’ятнадцяти друкованих сторінок.

Як правильно оформити титульний лист реферату? Щоб зробити це грамотно і красиво, потрібно чіткознати вимоги саме вашого навчального закладу – можна чи ні користуватися графічним дизайном, або допускається лише суворе оформлення і т.д. Взагалі існує певне, строго розроблене оформлення тітульніка до рефератів. Нагорі листа (розташування книжне) обов’язково потрібно вказати повну назву вашого навчального закладу. По центру пишеться назва обраної теми і назва предмета, трохи нижче повне ПІБ студента. Потім вказується назва факультету і короткий шифр групи. У правому нижньому куті аркуша формату А4 зазвичай залишається місце для дати здачі роботи на перевірку, а також рядок для підпису і оцінки викладача, ще нижче вказується ПІБ викладача, а знизу листа по центру – назва міста.

Як оформити реферат? Зразок ви можете подивитися в інтернеті – сьогодні багато сайтів допомагають вирішити проблему.Перед вибором теми реферату чітко визначтеся, над якою конкретною проблемою ви будете працювати, що вам цікавіше, адже доведеться досить глибоко вивчити її і сформулювати актуальну тему. Перед тим, як ви почнете писати реферат, вам необхідно скласти невеликий план, а також підібрати відповідну літературу. Віддавайте перевагу літературі, яка рекомендована стандартної навчальної програми, в кінці списку можна розширити список джерел, при цьому не забуваючи про використання реферативних і спеціалізованих журналів, в яких представлена ​​новітня наукова інформація.

Як оформити реферат: структура

 • титульна сторінка;
 • зміст, план;
 • Вступ. У ньому ставиться питання, розкриваються причини вибору теми, її значущість і актуальність на сьогоднішній день. Також в цій частині реферату ставиться мета і конкретні завдання реферату та дається характеристика літератури, яка була іспользовананв процесі написання;
 • основна частина. Тут має бути кілька розділів. Кожен з них (в основній частині) розкриває конкретну проблему або певну її сторону і є логічним продовженням попереднього розділу;
 • висновок. У ньому підводяться підсумки реферату або дається узагальнений висновок по його темі, а також даються важливі рекомендації;
 • бібліографія (список використаної літератури).

Використовуйте при розробці реферату не менше восьми, а краще десяти різних джерел літератури. Таблиці, графіки та схеми допускаються.

Зазвичай реферати представляють в друкованій формі, наодній стороні формату А4-листа; поля обов’язково повинні бути дотримані: ліве поле – тридцять мм, праве – п’ятнадцять мм, а нижню і верхню по двадцять п’ять мм.

Ви вже знаєте, як оформити реферат, а як він оцінюється?

При оцінці вашої роботи викладач звертає увагу на:

 • відповідність поставленої теми;
 • глибину опрацювання вивченого матеріалу;
 • повноту використання і правильність джерел;
 • саме оформлення реферату.

Готові реферати на розсуд керівника можуть заслуховувати і обговорюватися на наукових семінарах. Також може бути проведено індивідуальну співбесіду студента і викладача.

Ось ви і дізналися про те, як оформити реферат.

Як пронумерувати реферат з правилами?

 • . 1

  Написання рефератів на різні теми є невід’ємною складовою навчального процесу в школах і в подальшому навчанні. Найчастіше пред’являється дуже багато вимог не тільки до змісту, але й до оформлення реферату. Доходить до того, що реферат просто не приймають, якщо неправильно оформлена нумерація сторінок або зміст. Саме тому в мережі дуже часто можна зустріти питання стосовно оформлення рефератів.

 • . 2

  Найбільш поширений питання стосовно того, як пронумерувати реферат. Як правило, титульна сторінка в рефераті залишається без нумерації. Це легко робиться в тестових редакторах, наприклад, в Word. Для нумерації потрібно перейти на першу сторінку і натиснути кнопку Вставка, а потім пункт Нумерація сторінок. У вікні, потрібно вибрати розташування нумерації згідно з виданими вимогам по оформленню, а потім потрібно прибрати галочку навпроти напису Номер на першій сторінці. Після цих процедур потрібно натиснути кнопку ОК, щоб зміни вступили в силу.

 • . 3

  Чи не менше питань виникає з приводу того, як написати введення до реферату. Введення є найважливішою частиною реферату, так як викладачі найчастіше по ньому судять про те, чи варто читати текст далі. Вступ повинен займати не більше двох сторінок і містити основну інформацію по розкривається темі, її актуальність, вказується мета написання реферату. Також описується його структура і список джерел, на які робився наголос при написанні реферату.

 • . 4

  Не менш важливим є питання щодо того, як написати висновок до реферату. По суті, висновок логічно завершує введення. По тому як воно написано, можна судити ступінь того, як автор розібрався в темі. Висновок повинен містити відповіді на питання, які були поставлені у введенні, розглядаються також отримані результати.

  Висновок не повинно бути дуже великим. Як правило, його обсяг становить приблизно 10% всього обсягу реферату. Однак, такий обсяг не повинен бути перешкодою для повного розкриття теми.

 • . 5

  Досить часто виникають труднощі з тим, як оформити вміст у рефераті. Для автоматичного формування змісту, яке можливе в популярних текстових редакторах, всі заголовки і підзаголовки повинні бути відформатовані відповідним чином. Таким чином відбувається внутрішнє формування структури реферату. Після цього, зайшовши в підпункт Зміст пункту Посилання, можна отримати автоматично сформоване зміст, яке матиме обраний автором стиль.

 • . 6

  Про те, як написати рецензію на реферат, знають одиниці. Як правило, вона має однакову структуру. Спочатку вказується предмет аналізу, після чого потрібно перейти до опису актуальності теми. Після цього потрібно сформулювати основну тезу, після чого можна перейти до опису короткого змісту роботи. Наступним етапом стає опис загальної оцінки виконаної роботи, а також вказуються недоліки і недоліки. Закінчується рецензія загальними висновками та реквізитами автора і викладача.

 • Информация о публикации RadioGraphics для авторов: подготовка рукописи

  Рукописный документ

  Документ рукописи должен включать

  • Сокращенный титульный лист: только название рукописи
  • Реферат: 225–250 слов
  • Резюме: одно предложение из максимум 60 слов
  • Основная часть рукописи: Не более 5000 слов , за исключением аннотаций и подписей к рисункам
  • Основной текст с 7 ответами на тест SA-CME и 5 учебными баллами с пометкой
  • Список литературы: абсолютный максимум 75
  • Список легенд фигурок.Максимальное количество изображений и их частей: максимум 50 отдельных файлов изображений
  • Таблицы и приложения, если применимо
  • Представление: только приглашение

  Отформатируйте рукопись следующим образом:

  • Двойной пробел во всем тексте
  • Не добавлять номера страниц или сноски
  • Используйте базовые шрифты, такие как Arial, Calibri или Times New Roman, размером 11 пунктов
  • Вставка разрывов страниц между разделами
  Аннотация

  В аннотации должно быть указано:

  • Основная тема статьи
  • Цель или обоснование статьи
  • Наиболее важные факты представлены без ссылок
  • Заключение

  Пример

  Фиброзирующий медиастинит — редкий доброкачественный, но потенциально опасный для жизни процесс, возникающий из-за разрастания фиброзной ткани в средостении.

  Очаговый подтип встречается чаще и обычно связан с аномальным иммунологическим ответом на инфекцию Histoplasma capsulatum . Пораженные пациенты, как правило, молоды, но сообщалось о широком возрастном диапазоне без предрасположенности к какому-либо полу. Диффузная форма может быть идиопатической или ассоциированной с аутоиммунитетом, обычно поражает пациентов среднего и/или пожилого возраста и чаще встречается у мужчин. Для обоих подтипов у пациентов проявляются признаки и симптомы, связанные с обструкцией или компрессией жизненно важных структур средостения.Наиболее распространенными признаками и симптомами являются кашель, одышка, рецидивирующая пневмония, кровохарканье и плевритная боль в груди. У пациентов с диффузным подтипом могут быть дополнительные экстраторакальные симптомы в зависимости от других вовлеченных систем органов. Поскольку тяжесть симптомов вариабельна, лечение должно быть индивидуализировано с помощью терапии, предназначенной для облегчения компрессии пораженных структур средостения.
  Характерные визуализационные признаки фиброзирующего медиастинита включают инфильтративные мягкие ткани средостения (с кальцификацией или без нее) со сдавлением или обструкцией сосудистых структур средостения и/или аэропищеварительного тракта.При выявлении в соответствующих клинических условиях эти характерные признаки позволяют рентгенологу предположить диагноз фиброзирующего медиастинита. Тщательная оценка имеет решающее значение при первоначальной и последующей визуализации для исключения основного злокачественного новообразования, оценки прогрессирования заболевания, выявления осложнений и оценки ответа на лечение.

  Сводный отчет

  Сводная инструкция должна:

  • Кратко опишите суть или основные выводы вашей рукописи.Сводное заявление появится под заголовком в онлайн-оглавлении.

  Пример

  У детей УЗИ с контрастным усилением можно использовать для диагностики воспалительных заболеваний кишечника, выявления областей активного или хронического воспаления стенки кишечника и оценки сопутствующих осложнений, таких как абсцессы, свищи и стриктуры.

  Основной текст

  Основная часть рукописи должна включать:

  • Введение
   • Указывает цели статьи
   • Предоставляет любую справочную информацию, необходимую для понимания важности темы
   • Краткое описание рассматриваемых подтем
  • Дополнительные пункты
   • Абзацы, организованные в логическую структуру с заголовком и подзаголовком
   • Не используйте структуру научно-ориентированной медицинской статьи с подзаголовками «Материалы и методы», «Результаты» или «Обсуждение».
  • Заключение
   • Краткое изложение наиболее важных моментов
  Рекомендации по стилю написания основного текста

  Использование сокращений

  • Избегайте жаргона
  • Не используйте чрезмерное количество сокращений или нестандартных сокращений, в том числе используемых в лабораторных и клинических условиях
  • При первом появлении каждого сокращенного термина в основном тексте следует указывать термин полностью, а затем аббревиатуру, заключенную в круглые скобки
  • Все последующие появления должны быть только аббревиатурой

  Пример

  Цифровая маммография с полным полем зрения (FFDM), стандарт скрининга рака молочной железы, имеет некоторые ограничения. С появлением цифрового томосинтеза молочной железы (DBT) были отмечены улучшения, в том числе снижение частоты отзывов и повышение частоты выявления рака. Квази-трехмерные возможности DBT уменьшают перекрытие тканей молочной железы, что является существенным ограничением FFDM.

  Со ссылкой на коммерческие продукты, такие как оборудование, программное обеспечение и/или лекарства

  • При первом упоминании используйте родовое имя или описание со следующей информацией в скобках:
   • Торговое наименование
   • Наименование производителя

  Используйте Руководство по стилю АМА для общих клинических, лабораторных или статистических параметров

  • Укажите измерения радиации и другие лабораторные значения в единицах Международной системы (СИ)
  • Если даны как традиционные единицы, так и единицы СИ, сначала укажите традиционную меру, а затем эквивалент СИ в скобках
  • Запишите артериальное давление в миллиметрах ртутного столба

  Вернуться к началу ↑

  Очки обучения

  Онлайн-версии статей RadioGraphics содержат пособие для чтения под названием Teaching Points. Эти ключевые концепции выделяются в тексте статьи при просмотре в Интернете или в формате PDF.

  • Определить 5 учебных пунктов в тексте
  • Каждый Учебный пункт может состоять только из 1 или 2 предложений, которые появляются вместе в тексте и состоят из 50 слов или менее. Используйте метку полужирного шрифта TP перед каждым утверждением и заключайте ее в квадратные скобки полужирного шрифта [ ]

  Пример

  Примеры двух длин точек обучения показаны ниже:

  • 2 предложения, 53 слова:

   TP [ Перешеек нисходящей грудной аорты является наиболее часто поражаемым участком MAI, поражающим примерно две трети пациентов с BTAI, поступающих в больницу.Меньшая часть случаев затрагивала восходящий отдел аорты (8–27%), дугу аорты (8–18%), дистальный отдел нисходящего отдела аорты (11–21%) и брюшной отдел аорты (7–22%). ]

  Ответы SA-CME

  В качестве поддержки для вашего теста SA-CME:

  • Отметить все утверждения, дающие правильный ответ на каждый вопрос теста в основном тексте рукописи
  • Используйте этикетку, выделенную жирным шрифтом (например, CME 1a, CME 2c, и т.  д.) предшествует каждому утверждению и заключает его в квадратные скобки полужирного шрифта [ ]

  Пример

  CME 1a [ Потенциальные преимущества микроволновой абляции заключаются в постоянно более высоких внутриопухолевых температурах, больших объемах абляции опухоли, более коротком времени абляции, возможности использования нескольких аппликаторов, улучшенном конвекционном профиле, оптимальном нагреве кистозных масс и меньшей процедурной боли. ]

  Каталожные номера

  Поместите раздел «Ссылки» после основного текста и заключения.

  • Контрольный предел: абсолютный максимум 75
  • Нумеруйте свои ссылки последовательно в порядке их первоначального цитирования в тексте
  • Ссылки в таблицах, рисунках, подписях к рисункам и подписях к дополнительным рисункам и дополнительным таблицам должны даваться в том месте текста, где цитируется таблица или рисунок, и должны иметь соответствующую нумерацию
  • Проверить точность всей библиографической информации в ссылках

  Ссылки на статью печатного журнала

  • Следуйте стилю, используемому в PubMed
  • Название журнала должно быть сокращено, за ним следует номер выпуска и включительно диапазон страниц статьи
  • Тезисы, редакционные статьи и письма в редакцию должны быть указаны как таковые
  • Если в указателе указано 7 или более соавторов, укажите только фамилию, имя и инициалы первых 3 авторов, а затем «и др. »
  • Если авторов 6 или меньше, укажите всех 6

  Пример

  Payne RE, Nygaard RM, Fernandez JD, et al.Тупые повреждения аорты в новую эру: рентгенологические данные и оценка риска политравмы диктуют стратегию лечения. Eur J Trauma Emerg Surg 2019;45(6):951–957.

  Ссылки на главу или раздел книги

  • Указать автора(ов) главы
  • Название главы или раздела
  • Редактор(ы), название и номер издания книги
  • Город, штат (сокращенно) или страна, издатель, год
  • Номера страниц, на которых находится глава или раздел

  Пример

  Alves CAPF, Teixeira SR, Goncalves FG, Zuccoli G.Данные нейровизуализации при первичных митохондриальных цитопатиях. В: Манкузо М., Клопшток Т., ред. Диагностика и лечение митохондриальных нарушений. Чам, Швейцария: Springer, 2019; 289–316.

  Ссылки на статьи, опубликованные в Интернете

  • Включить стандартную информацию, представленную в ссылках на статьи, опубликованные в печати
  • Укажите номер электронной страницы и/или диапазон страниц
  • Включить DOI или URL
  • Ссылки на статьи и другие документы, опубликованные в Интернете, должны включать дату публикации и дату доступа

  Пример

  Панель рекомендаций по лечению COVID-19. Рекомендации по лечению COVID-19: антитромботическая терапия у пациентов с COVID-19. Сайт Национального института здоровья. https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/adjunctive-therapy/antithrombotic-therapy/. Обновлено 12 мая 2020 г. По состоянию на 6 июня 2020 г.

  Ссылки на неопубликованные материалы и статьи с серверов препринтов

  • Не указывать неопубликованные материалы в списках литературы.
  • Опишите источники неопубликованной информации в основном тексте
  • Получить и предоставить письменное разрешение от источника для всех таких ссылок
  • Цитируйте ссылки с серверов препринтов, как показано ниже

  Пример

  Хэ К., Чжан С., Рен С., Сунь Дж.Глубокое остаточное обучение для распознавания изображений. Arxiv 1512.03385 [препринт] https://arxiv.org/abs/1512.03385. Опубликовано 15 декабря 2015 г. По состоянию на 20 февраля 2016 г.

  Вернуться к началу ↑

  Подписи к рисункам

  Поместите последовательно пронумерованные подписи к рисункам сразу после ссылок.

  • Обеспечьте легенду для каждого рисунка и/или части рисунка, всего не более 50 отдельных файлов изображений
  • Избегайте избыточных цифр
  • Если 2 или более связанных изображения должны быть частью одной составной фигуры, обозначьте каждую часть фигуры номером фигуры, за которой следует буква верхнего регистра (например,”2А”, “2Б”)
  • При загрузке файлов изображений в ScholarOne включите легенду рисунка и метку части рисунка (например, 1A, 1B) в поле заголовка
  • Опишите тип показанной фигуры, включая важные параметры изображения и то, что можно увидеть на изображении
  • Включите возраст, пол и историю болезни пациента для случаев заболевания
  • Для микрофотографий укажите пятно и исходное увеличение (например, исходное оптическое увеличение, а не пересчитанное значение)

  Обработка частей фигурки

  Если рисунок, состоящий из нескольких частей (например, A–D), представляет один случай или пациента, начните легенду рисунка с предложения, обобщающего случай, а затем дайте описание каждого вывода.

  Пример

  Рис. 1. Внескелетная хондросаркома голени у 69-летней женщины. (A) Переднезадняя рентгенограмма показывает плотно минерализованную массу в мягких тканях, прилегающих к проксимальному отделу большеберцовой кости. (B) Осевая компьютерная томография (окно кости) показывает плотную минерализацию, распространяющуюся по всей массе. (C) Микрофотография с малым увеличением (окрашивание гематоксилин-эозином [H-E]; исходное увеличение, × 30) показывает зрелый гиалиновый хрящ, который кальцинирован по периферии.

  Вернуться к началу ↑

  Столы

  Таблицы должны:

  • Представляйте данные или информацию, которые дополняют материал в тексте (не дублируйте и не резюмируйте ту же информацию, которая появляется в тексте). Таблицы чаще всего используются для передачи числовых данных. Если в таблице представлены слова, а не числовые данные, используйте краткие формулировки и короткие фразы, а не предложения.
  • Создаваться в виде сетки без видимых вертикальных или горизонтальных линий
  • Используйте вертикальную таблицу (книжная), а не горизонтальную (альбомную) компоновку
  • Если таблица слишком велика для вертикального представления, ее следует разделить на меньшие таблицы
  • Пометьте каждую таблицу заголовком, описывающим ее содержимое
  • Используйте подзаголовки в каждом столбце для описания типа информации
  • Пронумеруйте таблицы последовательно в порядке их первого упоминания в тексте, например, «Таблица 1», «Таблица 2»
  • Укажите источник(и) любых таблиц, созданных не авторами
  • Если таблицы были ранее опубликованы, вы должны получить разрешение на перепечатку и указать соответствующую форму кредита в примечании к таблице; дополнительные сведения см. в разделе «Неоригинальный контент» в разделе «Разрешения в редакционной политике».

  Примеры

  Пример 1: 18p x 24p (3″ x 4″)

  Пример 2: 38p x 16p (6,3″ x 2,6″)

  Пример 3: 38p x 35p (6,3″ x 5,8″)

  Вернуться к началу ↑

  Файл SA-CME

  Файл SA-CME должен включать:

  • 3 цели обучения
  • Тест, состоящий из 7 пронумерованных вопросов с несколькими вариантами ответов, до 2 вопросов с изображением на тест
  • Ключ ответа
  Цели обучения

  Цель обучения — это цель, которую читатель должен достичь после прочтения статьи:

  • Используйте следующий заголовок в начале списка целей обучения: «После выполнения этого задания SA-CME на основе журнала участники смогут:»
  • Начинайте каждую задачу с глагола, обозначающего поддающееся количественному измерению действие, например, «перечислить», «выявить», «узнать», «описать» или «обсудить», за которым следует цель

  Пример

  После выполнения этого задания SA-CME на основе журнала участники смогут:

  • Обсудите основные принципы статистики и машинного обучения, связанные с количественным анализом компьютерной томографии.
  • Описать различные применения количественного анализа при диффузных заболеваниях легких.
  • Распознавайте потенциальные ловушки при интерпретации автоматических количественных выходных данных.
  Тестовые вопросы SA-CME

  Используйте следующий формат:

  вопросов

  • Требуется 7 вопросов; до 2 вопросов с изображением на тест
  • Используйте простые формулировки и полную структуру предложения
  • Каждый вопрос должен быть написан таким образом, чтобы читатель мог рассмотреть варианты ответов и при этом ответить на вопрос
  • Не используйте отрицательные конструкции предложений, такие как «С чем не связана находка» или «Все перечисленное, кроме»
  • Не используйте правильный или неверный формат вопроса

  Вопросы на основе изображений

  • Сформируйте вопрос так, чтобы на него можно было ответить только после просмотра определенного изображения
  • Определите рисунок(и) в вопросе, используя номер(а) рисунка и букву(ы) соответствующей части(ей) рисунка, если применимо (см. Файлы цифровых изображений)
  • Можно также использовать изображения, не являющиеся частью сопроводительной статьи

  Ответы

  • Предоставьте 4 варианта ответа на каждый вопрос с несколькими вариантами ответов, только один из которых является правильным ответом
  • Пишите ответы короткими, простыми и примерно одинаковой длины
  • Не используйте «все вышеперечисленное» или «ничего из вышеперечисленного»
  • Обозначьте каждый жирным шрифтом a–d
  • Не используйте верные или ложные вопросы

  Ключ ответа

  Перед отправкой файла SA-CME убедитесь, что правильный ответ на каждый вопрос четко указан в тексте рукописи (см. Ответы SA-CME в разделе «Файл рукописи»).Поместите ключ ответа в конце теста.

  При создании тестовых вопросов SA-CME следуйте принципам, изложенным ДиСантисом в «Составлении хороших вопросов с несколькими вариантами ответов для рентгенологов: краткое руководство» ( RadioGraphics 2013; 33: 1865–1866).

  Для получения более подробных рекомендаций прочитайте цитируемые там статьи, в том числе «Написание вопросов с несколькими вариантами ответов для непрерывного медицинского образования и модулей самооценки» Коллинза ( RadioGraphics 2006; 26: 543–551).

  Вернуться к началу ↑

  Файлы цифровых изображений

  Последовательно нумеруйте и маркируйте рисунки в порядке их первого упоминания. (например, рисунок 1, рисунок 2А, рисунок 2В). Загружайте не более 50 отдельных файлов изображений. При загрузке файлов изображений в ScholarOne включите легенду рисунка и метку части рисунка (например, 1A, 1B) в поле подписи. Дополнительные изображения сверх лимита в 50 изображений могут быть отправлены на рассмотрение в коллекцию дел RSNA: https://cases.rsna.org

  Требования к формату рисунка

  • Удалить идентификационную информацию о пациенте и субъекте (PHI). Дополнительные сведения см. в этих пошаговых инструкциях (PDF).
  • Форматы: PSD (Photoshop), TIF, AI, EPS и PowerPoint, несведенные векторные файлы
  • Разрешение: 600 точек на дюйм
  • Размер: минимум 3 дюйма в ширину
  • Сотрудники RSNA Publications могут запросить модификацию изображений

  Этикетки и стрелки

  • Добавление меток и стрелок профессионального качества на отдельный слой файла изображения (не объединять и не сводить)
  • Должен касаться края маркируемого элемента.Не используйте равносторонние треугольники для наконечников стрел
  • Пометьте все функции, описанные в легенде рисунка, используя разные метки для каждой функции
  • Советы по Photoshop для авторов (PDF)

  Обрезка, увеличение и улучшение

  • Обрезка рисунков в интересующей области, обеспечивающая достаточное окружающее пространство для оценки соответствующей анатомической информации (например, чтобы проиллюстрировать полость на верхушке правого легкого, покажите только эту область)
  • Использование одного и того же увеличения для нескольких изображений данного типа (например, КТ, МРТ, УЗИ или вид задне-передний и боковой)
  • Используйте тональные соотношения оригинальной рентгенограммы. например, белые кости на темном фоне, справа от пациента слева от наблюдателя
  • Для изображений КТ и МРТ используйте «вид снизу»
  • Просматривайте изображения шириной примерно 3 дюйма. Если вы не видите рентгенологические данные на 3-дюймовой распечатке изображения, ваш читатель не увидит их на распечатанной странице
  • .
  • Если рисунок был улучшен в электронном виде, объясните изменения, внесенные в поле подписи в процессе загрузки файла рисунка в ScholarOne
  • Укажите источник(и) любых рисунков, не принадлежащих авторам

  Дополнительные советы по редактированию изображений, обработке и комментированию см. в следующих статьях:

  • Советы по Photoshop для авторов (PDF)
  • McCarty JL, et al: «Цифровая медицинская иллюстрация для рентгенолога», RadioGraphics 2018, 38L:1145-1147
  Неоригинальный контент

  RadioGraphics не одобряет использование ранее опубликованных рисунков, за исключением случаев, когда это необходимо, поскольку издатель может потребовать от вас оплаты и может не дать разрешения на публикацию в электронном виде. См. раздел «Неоригинальный контент» в разделе «Разрешения в редакционной политике» для получения инструкций по получению необходимых разрешений и указанию соответствующей ссылки.

  Как сохранить изображения из PACS

  Графики, иллюстрации и рисунки, созданные в профессиональных графических программах, должны быть:

  • Представлено в формате Photoshop (.psd), TIFF (.tif), PowerPoint (.ppt), AI (.ai) или инкапсулированном формате Postscript (.eps) с разрешением 1200 dpi
  • Слои должны быть сохранены (не “выравнивать” изображение)
  • Изображения не должны подвергаться апсэмплингу
  • Если график или иллюстрация были созданы в Excel или Word, мы рекомендуем отправить исходный файл в собственном формате

  Посмотрите короткий видеоурок ниже: Как сохранить изображения вне PACS (выбор ключевых изображений, удаление аннотаций, сохранение изображения в виде файла TIF)