Задачі на розчини з хімії приклади: Розв’язування розрахункових задач з теми “Розчини”

Содержание

РОЗВ’ЯЗУЄМО ЗАДАЧІ на масову частку речовини в розчині

І – РІВЕНЬ

1. Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 150 г, в якому розчинено речовину масою 60 г:

ЗРАЗОК 

Запис умови

Розв’язування                                          

Відомо:

m(розчину) = 150 г; 

m(речовини) = 60 г.

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W=(60 г/150 г)•100%=0,4•100%=40%

Відповідь: 0,4 або 40%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься 

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв’язуємо її:

у 150 г розчину – 60 г речовини

у 100 г розчину – х г речовини

150 г / 100 г = 60 г / х г, 

тому х г • 150 г = 60 г • 100 г, 

х = (60 г • 100 г) : 150 г = 40 г,

тому W = 40%

Відповідь: 40% або 0,4.

РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ В ЗОШИТІ Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 150 г, в якому розчинено речовину масою 50 г.

Запис умови

Розв’язування

Відомо:

m(розчину) = 150 г; 

m(речовини) = 50 г.  

Знайти: W-?

2. Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 250 г, в якому розчинено речовину масою 80 г:

ЗРАЗОК 

Запис умови

Розв’язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г; 

m(речовини) = 80 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W=(80 г/250 г)•100%=0,32•100%=32%

Відповідь: 0,32 або 32%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв’язуємо її:

у 250 г розчину – 80 г речовини

у 100 г розчину – х г речовини

250 г / 100 г = 80 г / х г, 

тому х г • 250 г = 80 г • 100 г, 

х = (80 г • 100 г) : 250 г = 32 г, 

тому W = 32%

Відповідь: 32% або 0,32.

РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ В ЗОШИТІ – Обчисліть масову частку цукру в розчині масою 250 г, в якому розчинено речовину масою 30 г.

Запис умови

Розв’язування

Відомо:

m(розчину) = 250 г; 

m(речовини) = 30 г.  

Знайти: W-?

III рівень

3. Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Обчисліть масову частку речовини в розчині масою 5 кг, якщо маса розчиненої речовини 50 г:

ЗРАЗОК

Запис умови

Розв’язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г; 

m(речовини) = 50 г. 

Знайти: W-?

І спосіб.

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

W=(50 г/5000 г)•100%=0,01•100%=1%

Відповідь: 0,01 або 1%.

ІІ спосіб.

Визначаємо масу речовини, що міститься

у 100 г розчину, тобто, масову частку.

Для цього складаємо пропорцію і

розв’язуємо її:

у 5000 г розчину – 50 г речовини

у 100 г розчину – х г речовини

5000 г / 100 г = 50 г / х г, 

тому х г • 5000 г = 50 г • 100 г, 

х = (50 г • 100 г) : 5000 г = 1 г, 

тому W = 1%

Відповідь: 1% або 0,01.

4.У розчині калій гідроксиду масова частка основи становить 0,15. Обчисліть масу калій гідроксиду, що міститься в розчині об’ємом 600 мл, густина якого – 1,1 г/мл.

Запис умовиРозв’язування
Відомо:

V(розчину)=600 мл;

ρ=1,1 г/мл

W=0,15.

Знайти:

m(речовини)-?

1. Знаходимо масу розчину за формулою: 

m(розчину) = V(розчину)•ρ.

m(розчину) = 600 мл • 1,1 г/мл = 660 г.

2. Знаходимо масу речовини (основи) в 

розчині за формулою: 

m(речовини)=W•m(розчину)

m(речовини)= 0,15•660 г= 99 г.

Відповідь: в розчині калій гідроксиду

об’ємом 600 мл з масовою часткою

речовини 0,15 міститься основа масою

99 г.

РОЗВ’ЯЗАТИ ЗАДАЧУ В ЗОШИТІ  Для підживлення рослин використовують розчин амоніачної селітри. Обчисліть масову частку речовини в розчині масою 5 кг, якщо маса розчиненої речовини 70 г.

Запис умови

Розв’язування

Відомо:

m(розчину) = 5 кг = 5000 г; 

m(речовини) = 70 г.  

Знайти: W-?

W=(m(речовини)/m(розчину))•100%

• Розчинили 35г солі у 65г води. Обчисліть масову частку утвореного розчину.

• Розчинили 18г солі у 162г води. Обчисліть масову частку утвореного розчину.

• Розчинили сіль масою 25г у воді масою 75г. До утвореного розчину додали 25г води. Обчисліть масову частку нового розчину.

• Розчинили сіль масою 17г у воді масою 83г. До утвореного розчину додали 70г води. Обчисліть масову частку нового розчину.

• Розчинили сіль масою 17г у воді масою 83г. До утвореного розчину додали сіль масою 3г. Обчисліть масову частку нового розчину.

• Розчинили сіль масою 17г у воді масою 183г. До утвореного розчину додали сіль масою 23г. Обчисліть масову частку нового розчину.

   

IV* рівень

4. Виготовіть розчин, за розв’язком задачі З, зменшивши маси розчинів і розчинених у них речовин у 100 разів і, якщо у вас наявні кімнатні рослини в кабінеті, підживіть їх цим добривом.

Поясніть послідовність дій.

5. Для виготовлення розсолу для засолювання огірків на 1 банку об’ємом 1 л, використовують воду об’ємом 430 мл і натрій хлорид массою 20 г. Обчисліть масову частку солі в розчині, яким засолюють банку огірків об’ємом 3 л.


§7.4. Приклади розв’язування задач за темою «Розчини»

Задача 1. У воді об’ємом 400 мл розчинили сіль масою 80 грам. Визначити відсоткову концентрацію солі в розчині.

Розв’язок:

1. Визначити масу води: m(Н2О)= V •  = 400 • 1 = 400 (г).

2. Визначити масу розчину:

mрозчину = m(Н2О)+ mречовини = 400 + 80 = 480(г).

3. Розрахувати відсоткову концентрацію солі в розчині:

Задача 2. Скільки глюкози і води необхідно взяти для приготування 500 г 5% розчину для ін’єкцій.

Розв’язок:

1. Знайдемо масу глюкози: г

2. Знайдемо масу води: m (Н2О)= mрозчину– m(Н2О)= 500 – 25 = 475 г.

Задача 3. Яку масу хромату калія K2CrO4 потрібно узяти для при­го­тування 1,2 л 0,1 М розчину?

Розв’язок:

m(K2CrO4) = С(K2CrO4) • V • M(K2CrO4)=

= 0,1 моль/л • 1,2 л • 194 г/моль  23,3 г.

Відповідь: Для приготування 1,2 л 0,1 М розчину потрібно взяти 23,3 г K2CrO4 і розчинити у воді, а об’єм довести до 1,2 літрів.

Задача 4. Яка маса соляної кислоти міститься в шлунковому соку об’є­мом 0,2 літри, якщо молярна концентрація НCl в шлунковому соку дорівнює 0,1 М.

Розв’язок:

1. Знайти молярну масу НCl: М(HCl)= 1 + 35,5 = 36,5 (г/моль)

2. Знайти масу НCl: m(HCl)= C M V = 0,1 36,5 0,2 = 0,73 (г).

Задача 5. Визначити молярність розчину сірчаної кислоти з від­сот­ковою концентрацією 9,8 % (ρ = 1,18 г/мл).

Розв’язок: (1 спосіб)

1. Визначимо масу 1 літра розчину кислоти:

mр-ра = з V = 1,18•1000=1180 г

2. Визначимо кількість моль кислоти в розчині:

(моль)

3. Знайти кількість моль кислоти в 1 літрі розчину, тобто мо­ляр­ність розчину: М.

Розв’язок: (2 спосіб)

М.

Задача 6. Розрахувати молярну концентрацію і нормальність 70%-ного розчину H2SO4 ( = 1,615 г/мл).

Для обчислення молярності і нормальності треба знати масу H2SO4 в 1 л розчину. 70% -ний розчин H2SO4 містить 70 г H2SO4 в 100 г розчину.

1) Ця маса розчину займає об’єм мл

2) Отже, в 1 л розчину міститься: г (H2SO4)

3) Звідси, молярність даного розчину дорівнює:

M (моль/л)

4) Нормальність цього розчину (вважаючи, що кислота використо­­ву­­ється в реакції як двоосновна) дорівнює:

H (моль-екв/л)

ЗАНЯТТЯ №20

Тема: Поняття про розчини. Класифікація розчинів.

Значення розчинів у житті та практичній діяльності людини. Процес розчинення. Залежність розчинності від різних факторів. Роль води як розчинника в живій природі. Будова молекули води. Вода як полярний розчинник.

Актуальність: Розчини відіграють дуже важливу роль в різ­них про­цесах, в техніці, побуті і в життєдіяльності орга­ніз­мів. В медичній практиці розчини використовують для діагно­сти­ки, лікування, заміни втраченої крові, для наукових дослі­джень. Викори­стання розчинів різної концентрації в лікувальній практиці вимагає знан­ня класифіка­ції розчинів, механізму розчинення, а також впливу різних чинників на розчинність речовин.

Навчальні цілі:

Знати: класифікацію розчинів, використання розчинів в меди­ци­ні і техніці, властивості розчинів, механізм розчинення, чинники, які впливають на розчинність речовин.

Уміти: визначати вид розчину, пояснити механізм процесу розчинення речовини.

Что делает химик по применению: Описание работы, обязанности и ответственность

Потратьте несколько минут, чтобы создать или обновить свое резюме. Просмотрите наши примеры резюме, чтобы определить, как лучше всего составить свое резюме. Затем выберите один из 10+ шаблонов резюме, чтобы создать свое резюме химика приложений.

Обязанности химика-применителя

Вот примеры обязанностей из реальных резюме химика-применителя, представляющие типичные задачи, которые они, вероятно, будут выполнять в своих ролях.

 • Управление персоналом по тестированию и поддержке программных и аппаратных функций TOC.
 • Тестирование экспериментальных составов на соответствие стандартам ASTM и управление подачей заявок на сертификацию.
 • Следуйте протоколам USEPA RCRA, SW-846, UST и NPDES.
 • Выполнение оценки активов с помощью ВЭЖХ/УЭЖХ и подготовка окончательного отчета.
 • Помощь в разработке на базе ISO процедур IQ-OQ-PQ для установки датчиков NIR.
 • Продемонстрируйте жизнеспособность улучшений методологии EPA и USP с использованием новых фаз и форматов колонок для ГХ Agilent.
 • Разработка буферных композиций для методов разделения оснований ВЭЖХ для малых молекул с использованием эксклюзионных, ионообменных и обращенно-фазовых колонок.
 • Проведение экспериментов с приложениями ВЭЖХ-МС для поддержки продаж и маркетинга на различных платформах приборов, включая LTQ XL, LTQ-Orbitrap XL.
 • Выполнение оптической настройки, калибровки и устранения неполадок детекторов ВЭЖХ.
 • Оцените и сравните характеристики капиллярных колонок для ГХ различных производителей.
 • Обработка лабораторных данных для обеспечения эффективности работы предприятия и устранения непредвиденных ситуаций для предотвращения сбоев на предприятии.
 • Производство активных фармацевтических ингредиентов (АФИ) в килограммовом масштабе.
 • Увеличение масштаба и оптимизация химических превращений, используемых при приготовлении АФИ.
 • Проведение испытаний на газовом хроматографе для проверки уровня загрязнения ПХБ.

Приложения Вакансии химика, которые могут вам понравиться

 • Высокооплачиваемые приложения для химиков – 87 тыс. Долл. США и выше

  Поисковые задания вблизи в США

 • Приложения для начального уровня. Химик задания

  Необходимо не опыт. Time Jobs Hiring Now

 • Active Hiring

  Заявления Химик Вакансии, добавленные за последние 7 дней

 • No Degree Applications Chemist Jobs

  Поиск работы без степени требуется

Нужно идеальное резюме химика приложений?

Наш конструктор резюме на основе искусственного интеллекта поможет вам составить привлекательное и релевантное резюме для работы, которую вы хотите.

Химик по применению Описание работы

Пожалуй, самый сложный вопрос, на который нужно ответить при принятии решения о карьере химика по прикладным программам: «Должен ли я стать химиком по прикладным программам?» Возможно, эта информация окажется вам полезной. Прогнозируется, что по сравнению с другими вакансиями карьера химика приложений будет иметь темп роста, описываемый как «средний» на уровне 4% с 2018 по 2028 год. Это соответствует данным Бюро статистики труда. Более того, прогнозируемое количество возможностей, которые, по прогнозам, станут доступными для химика-прикладника к 2028 году, составляет 3500.

Средняя зарплата химиков-прикладников составляет около 29,02 доллара в час, что составляет годовую зарплату химика-прикладника 60 368 долларов. Кроме того, известно, что химики-прикладники зарабатывают от 41 000 до 87 000 долларов в год. Это означает, что химики с самым высоким доходом зарабатывают на 43 000 долларов больше, чем самые низкооплачиваемые.

Как и в случае с большинством профессий, чтобы стать химиком-прикладником, нужно потрудиться. Иногда люди меняют свое мнение о своей карьере после работы в профессии. Вот почему мы рассмотрели некоторые другие профессии, которые могут помочь вам найти следующую возможность. Эти профессии включают химика, химика-разработчика, химика-исследователя, химика-разработчика продукта и аналитика жидкой химии.

Узнайте больше о должностных инструкциях химика приложений

Вакансии химика приложений, которые могут вам понравиться

Создайте резюме профессионального химика приложений за считанные минуты. Просмотрите наши примеры резюме, чтобы определить, как лучше всего составить свое резюме. Затем выберите один из 5+ шаблонов резюме, чтобы создать свое резюме химика.

 

Келли Кинг

Приложения Химик

Contact Information

Atlanta, GA

(360) 555-4931

[email protected]

Skills

 • Business Development
 • Ftir
 • Hplc
 • NMR
 • Customer Applications
 • Laboratory Data
 • Химический анализ
 • Торговый зал
 • Коммуникация
 • Управление по охране окружающей среды

Опыт работы

Химик по применению

2017 – настоящее время

Verizon

Atlanta, GA

 • Проконсультируйтесь с инженерами проекта, чтобы порекомендовать подходящие и экономически эффективные аналитические методы EPA.
 • Разработка и демонстрация аналитических методов с использованием специализированных колонок для ГХ и приборов для практического применения в испытательных лабораториях.
 • Предоставление технических знаний руководству завода, включая все аспекты химии.

Технический торговый представитель

2016–2017

Verizon

Atlanta, GA

 • Использовал компьютерные программы, такие как Word, Excel и PowerPoint, для помощи в создании учебных пособий.
 • Устанавливайте сверх необходимых объемов продаж.
 • заявка/управление проектами/и т. д.), где это уместно, чтобы дать совет для удовлетворения конкретных требований клиента.
 • Отвечайте на все заказы клиентов на интернет-оборудование или запросы о выставлении счетов по входящим звонкам или электронным письмам.
 • Оказывал помощь в обучении новых представителей службы поддержки клиентов и выступал в качестве наставника для новых представителей в команде.

Химик по исследованиям и разработкам

2015–2016

IVAX

Сан-Хуан, PR

 • Проведены испытания на высвобождение и стабильность в соответствии с собственными аналитическими методами и монографиями Фармакопеи США (Растворение, анализ и примеси).
 • Выполнены все аналитические методы контроля качества с использованием ВЭЖХ с помощью программного обеспечения TurboChrom.
 • Анализ растворов конечного продукта IV с помощью ВЭЖХ, ГХ, GFAA, AA и IR в соответствии с cGMP.
 • Обучил сотрудников методам тестирования и лабораторным методам USP, недавно разработанным методам ВЭЖХ и использованию оборудования.

Education

Bachelor’s Degree Chemistry

2012 – 2015

University of Puerto Rico – Rio Piedras Campus

San Juan, PR

 

 

Джейн Робинсон

Аптекарь

Контактная информация

Боулдер, Колорадо

(290) 555-6258

0005

Skills

Raw MaterialsScale-UpNew MaterialsTest MethodsPilot PlantAnalytical MethodsISOTest ResultsChemistryLab Equipment

Employment History

Applications Chemist

2015 – Present

Air Liquide

Boulder, CO

 • Conduct both quantitative and qualitative analyses using many different laboratory аналитические методы (GC и Process-Analyzers) и методы влажной химии.
 • Разработал/внедрил/поддержал десятки аналитических методов, характеризующих сотни уникальных химических соединений и смесей.
 • Тесно сотрудничал с совместным партнером Sasol для исследования синтетических процедур и понимания взаимосвязей структура-свойство.
 • Разработаны аналитические методы и пробоподготовка.

Химик-исследователь

2014–2015

Matheson Trucking

Boulder, CO

 • Проведение анализа с использованием аналитических методов для подтверждения чистоты газов перед их продажей клиентам.
 • Сотрудничество с внутренними глобальными группами по техническим и нормативным вопросам во время разработки и регистрации продукта, включая претензии и поддержку обоснования этикетки.
 • Руководил совместными исследованиями, проводил анализ данных, чтобы помочь руководству принимать решения. Представлял исследовательские проекты на семинарах.
 • Назначенный химик-автоматизатор для робота QC Lab.

Образование

Бакалавр химии

2009 – 2012

Техасский университет A&M

College Station, TX

 

 

Jane Robinson

Applications Chemist

Boulder, CO

(290) 555- 6258

[email protected]

Опыт

Applications Chemist2015 – настоящее время

Air Liquide•Boulder, CO

 • Проведение как количественных, так и качественных анализов с использованием различных лабораторных аналитических методов (GC и Process-Analyzers) и влажных анализаторов методы.
 • Разработал/внедрил/поддержал десятки аналитических методов, характеризующих сотни уникальных химических соединений и смесей.
 • Тесно сотрудничал с совместным партнером Sasol для исследования синтетических процедур и понимания взаимосвязей структура-свойство.
 • Разработаны аналитические методы и пробоподготовка.

Химик-исследователь 2014–2015

Matheson Trucking•Boulder, CO

 • Проведение анализа с использованием аналитических методов для подтверждения чистоты газов перед их продажей клиентам.
 • Сотрудничество с внутренними глобальными группами по техническим и нормативным вопросам во время разработки и регистрации продукта, включая претензии и поддержку обоснования этикетки.
 • Руководил совместными исследованиями, проводил анализ данных, чтобы помочь руководству принимать решения. Представлял исследовательские проекты на семинарах.

Химик, 2012–2014 гг.

 • Назначенный химик-автоматизатор для робота QC Lab.
 • Skills

  Raw MaterialsScale-UpNew MaterialsTest MethodsPilot PlantAnalytical MethodsISOTest ResultsChemistryLab Equipment

  Education

  Bachelor’s Degree Chemistry2009 – 2012

  Texas A&M University•College Station, TX

   

  Create My Resume

  Создайте профессиональное резюме за считанные минуты с помощью этого шаблона.

  Применение Навыки и личностные качества химика

  Мы подсчитали, что 10% химиков-прикладников владеют R, аналитическими методами и технической поддержкой. Они также известны своими мягкими навыками, такими как аналитические навыки, коммуникативные навыки и математические навыки.

  Мы разбили процент химиков-прикладников, у которых эти навыки указаны в их резюме здесь:

  • R, 10%

   Использовали R, SSL и программирование SQL для выявления и устранения множественных проблем с обработкой и графическим интерфейсом в StarLIMS v9 .

  • Аналитические методы, 8%

   Разработка и демонстрация аналитических методов с использованием специальных колонок для ГХ и приборов для практического применения в испытательных лабораториях.

  • Техническая поддержка, 7%

   Оказание технической поддержки различным отделам.

  • Разработка метода, 6%

   Обучение химиков-прикладников разработке методов и руководство лабораторией и техниками.

  • Масс-спектрометры, 6%

   Разработка высокопроизводительных анализов для абсолютного количественного определения уровней экспрессии белков на тандемных масс-спектрометрах.

  • Жидкостная хроматография, 5%

   Разрабатывал методы фармацевтических испытаний, писал заметки по применению и создавал обучающие семинары и маркетинговую литературу по применениям жидкостной хроматографии.

  Некоторые из навыков, которые мы нашли в резюме химика, включали «r», «аналитические методы» и «техническая поддержка». Ниже мы подробно описали наиболее важные обязанности химика.

 • Пожалуй, самой важной чертой характера химика-прикладника являются аналитические способности. В примере из резюме говорится о навыке: «Химики и материаловеды проводят научные эксперименты и исследования». Кроме того, в других резюме указано, что химики-прикладники могут использовать аналитические навыки для «анализа результатов в MS Excel и создания графиков и отчетов.
 • Еще одна черта, важная для выполнения обязанностей химика, – это коммуникативные навыки. Согласно резюме химика, «химики и материаловеды должны четко общаться с членами команды и другими учеными». Вот пример того, как химики-прикладники могут использовать коммуникативные навыки: «провести обучение всем химикам предприятия по информированию об опасностях osha и материалам с точечной опасностью» 9.0012
 • Математические навыки также важны для прикладных химиков. Этот пример того, как химики-прикладники используют этот навык, взят из резюме химика-прикладника: «Химики и материаловеды регулярно используют сложные математические уравнения и формулы, и им необходимо широкое понимание математики, включая исчисление, алгебру и статистику». Прочтите этот отрывок из резюме, чтобы понять, насколько важно для их повседневных ролей и обязанностей «сотрудничать с химиком-аналитиком в разработке метода ГХМ для количественного анализа основных ароматических молекул».
 • Для выполнения определенных обязанностей химика требуется навык “организационные навыки”. Согласно резюме химика приложений, «химики и материаловеды должны тщательно документировать процессы, чтобы соответствовать нормам и отраслевым процедурам». Например, этот фрагмент был взят непосредственно из резюме о том, как этот навык применяется: «хорошо разбирается в реализации стандартные операционные процедуры, организационная политика и аналитические методологии точно и последовательно»
 • В описании кандидата на должность химика вы можете обнаружить, что одним из навыков, которые могут оказаться полезными для работы, являются «навыки решения проблем». Резюме химика-прикладника включало этот фрагмент: «Химики и материаловеды исследуют и разрабатывают новые и улучшенные химические продукты, процессы и материалы». и урегулировать жалобы клиентов».
 • Наконец, эта профессия требует от вас «навыков тайм-менеджмента». Согласно резюме химика-заявителя, «химикам и материаловедам обычно приходится укладываться в сроки при проведении исследований». В этом примере резюме показано, как обязанности химика-прикладника зависят от этого навыка: «Координировал весь аудит в рамках аналитических исследований и разработок, что улучшило результаты проверки методов и всех сроков тестирования готовой продукции».
 • См. полный список навыков химика-прикладника.

  Прежде чем стать химиком, 74,7% из них получили степень бакалавра. Когда дело доходит до получения степени магистра, 11,8% химиков-прикладников пошли на дополнительное образование. Если вы хотите продолжить эту карьеру, может быть невозможно добиться успеха с дипломом средней школы. На самом деле, большинство химиков-прикладников имеют высшее образование. Но примерно каждый девятый химик-абитуриент вообще не учился в колледже.

  Химики-прикладники, поступившие в колледж, чтобы получить более углубленное образование, обычно изучали химию и биологию, в то время как небольшая группа химиков-прикладников изучала химическую инженерию и биохимию, биофизику, молекулярную биологию.

  Когда вы будете готовы стать химиком-прикладником, вам может быть интересно, какие компании нанимают химиков-прикладников. Согласно нашему исследованию на основе резюме химиков-прикладников, химиков-прикладников в основном нанимают компании Agilent Technologies, Beyond Meat и Sun Chemical. Сейчас самое время подать заявку, так как у Agilent Technologies есть 1 вакансия химика, а также 1 в Beyond Meat и 1 в Sun Chemical.

  Так как зарплата важна для некоторых химиков-прикладников, приятно отметить, что они получают самые высокие зарплаты в Agilent Technologies, Varian Medical Systems и BASF. Если бы вы внимательно посмотрели на Agilent Technologies, то обнаружили бы, что средняя зарплата химика-прикладника составляет 106 678 долларов. Затем в Varian Medical Systems химики-прикладники получают среднюю зарплату в размере 105 451 долл. США, а в BASF — 9 долл. США.6991.

  Подробнее о зарплатах химиков в США.

  Некоторые другие компании, которые могут вас заинтересовать в качестве химика приложений, включают Merck, Watson Drill Rigs и Clean Harbours. Было обнаружено, что эти три компании наняли больше всего химиков-прикладников из 100 лучших учебных заведений США.

  Три компании, которые нанимают наиболее престижных химиков-прикладников:

  • Agilent Technologies1 Химики-прикладники Работа
  • Sun Chemical1 Applications Chemists Jobs
  • Beyond Meat1 Application Hemists Jobs

  Применения Химик Работа с химиками Вы можете как

  • Высокие приложения для применений. Уровень Заявки Химик Вакансии

   Практически не требуется опыта

  • Заявки на неполный рабочий день Химик Вакансии

   Неполный рабочий день Найм сейчас

  • Активно нанимаю

   Заявления Химик Вакансии, добавленные за последние 7 дней

  • Нет заявлений на получение степени Химик Работа

   Поиск вакансий без степени требуется процесс создания выдающегося резюме архитектора.

   What Chemist, Developments Do

   Химик-разработчик отвечает за поставку продуктов, специально созданных для клиента. Вы будете нести ответственность за проведение качественных и количественных химических анализов для процесса или контроля качества. Другие задачи, которые вы будете выполнять, включают исследование химических веществ, проведение лабораторных экспериментов и оценку воздействия химических соединений в различных ситуациях. Кроме того, вы будете нести ответственность за определение химических свойств путем анализа соединений и помощи в решении проблем с качеством. Как химик-разработчик, вы также несете ответственность за оценку процедур безопасности в лабораториях и техническое обслуживание лабораторного оборудования.

   В этом разделе мы рассмотрим ежегодные зарплаты представителей других профессий. Возьмем, к примеру, химика, разработка. В среднем годовая зарплата химиков-разработчиков на 11 203 доллара выше, чем зарплата, которую химики делают в среднем каждый год.

   Несмотря на то, что профессии химиков-прикладников и химиков-разработчиков сильно различаются, некоторые навыки, необходимые для выполнения обеих работ, схожи. Например, обе карьеры требуют r, аналитических методов и технической поддержки в повседневных ролях.

   Существуют также некоторые ключевые различия в обязанностях. Например, обязанности химика приложений требуют таких навыков, как «масс-спектрометры», «результаты испытаний», «жк/мс» и «образцы клиентов». Между тем типичный химик-разработчик имеет навыки в таких областях, как «лабораторное оборудование», «gmp», «аналитические процедуры» и «gc-ms». Эта разница в навыках показывает, насколько действительно различны эти две карьеры.

   Химики, разработчики, как правило, зарабатывают больше всего денег в отрасли здравоохранения, получая среднюю зарплату в размере 85 660 долларов. Напротив, химики-прикладники получают самую большую среднюю зарплату в 68 688 долларов в обрабатывающей промышленности.

   В среднем химики-разработчики достигают того же уровня образования, что и химики-прикладники. У химиков-разработчиков на 1,3% больше шансов получить степень магистра и на 3,5% меньше шансов получить степень доктора наук.

   Каковы обязанности химика-исследователя?

   Химик-исследователь в основном работает в лабораториях для проведения обширных испытаний и экспериментов, направленных на разработку новых продуктов и технологий. Хотя объем их обязанностей может варьироваться, обычно они связаны с проведением исследований и исследований, наблюдением за химическими реакциями, ведением записей и баз данных, сотрудничеством с коллегами-экспертами и выявлением сильных и слабых сторон существующих компонентов или смесей. Они могут найти работу в разных сферах, таких как производственные компании, частные лаборатории, государственные учреждения и даже образование.

   Далее у нас есть профессия химика-исследователя. Эта карьера приносит более высокую среднюю заработную плату по сравнению с годовой зарплатой химика. На самом деле, разница в зарплате химиков-исследователей и разработчиков на 16 865 долларов выше, чем годовая зарплата химиков-прикладников.

   Хотя заработная плата может быть разной для этих должностей, есть одно сходство, и это несколько навыков, необходимых для выполнения определенных обязанностей. Мы использовали информацию из большого количества резюме, чтобы обнаружить, что как химики-прикладники, так и химики-исследователи, как известно, обладают такими навыками, как «r», «аналитические методы» и «техническая поддержка».0005

   Но в обеих профессиях также используются разные навыки, в соответствии с реальным резюме химика. В то время как обязанности химика-прикладника могут включать такие навыки, как «масс-спектрометры», «ЖХ/МС», «образцы клиентов» и «спектрометры», некоторые химики, занимающиеся исследованиями и разработками, используют такие навыки, как «лабораторное оборудование», «синтез», «химик, ” и “гмп.

   В среднем химики, занимающиеся исследованиями и разработками, получают более высокую зарплату, чем химики, занимающиеся прикладными исследованиями. Есть отрасли, которые поддерживают более высокую заработную плату в каждой профессии соответственно. Интересно, что химики, занимающиеся исследованиями и разработками, зарабатывают больше всего в отрасли здравоохранения со средней зарплатой 82,9 доллара.41. Принимая во внимание, что химики-прикладники получают более высокую зарплату в обрабатывающей промышленности, где они зарабатывают в среднем 68 688 долларов.

   Когда дело доходит до различий в образовании между двумя профессиями, химики-исследователи, как правило, достигают того же уровня образования, что и химики-прикладники. Фактически, у них на 3,3% больше шансов получить степень магистра и на 3,5% меньше шансов получить степень доктора наук.

   Как химик-разработчик продукта сравнивает

   Давайте теперь посмотрим на профессию химика-разработчика продукта. В среднем эти работники получают более высокую заработную плату, чем химики-прикладники, с разницей в 12 716 долларов в год.

   Просматривая резюме нескольких химиков-прикладников и химиков-разработчиков продуктов, мы обнаружили, что обе профессии обладают схожими навыками. Эти сходства включают в себя такие навыки, как «r», «аналитические методы» и «разработка методов», но они различаются, когда речь идет о других необходимых навыках.

   Некоторые важные ключевые различия между двумя карьерами заключаются в некоторых навыках, необходимых для выполнения обязанностей. Некоторые примеры из резюме химика приложений включают такие навыки, как «техническая поддержка», «масс-спектрометры», «ЖХ/МС» и «образцы клиентов», тогда как химик-разработчик продукта может иметь навыки в «лабораторном оборудовании», «контроле качества», « методы испытаний» и «GMP».

   Химики-разработчики продукции очень хорошо зарабатывают в обрабатывающей промышленности со средней годовой зарплатой 84,69 долл. США.6. Принимая во внимание, что химикам-прикладникам платят самую высокую зарплату в обрабатывающей промышленности, в среднем 68 688 долларов.

   Химики-разработчики продуктов обычно учатся на том же уровне, что и химики-прикладники. Например, у них на 1,8% больше шансов получить степень магистра и на 3,9% больше шансов получить степень доктора наук.

   Описание аналитика по жидкой химии

   Теперь мы рассмотрим аналитиков по жидкой химии, которые обычно получают более низкую заработную плату по сравнению с годовой зарплатой химиков. На самом деле разница составляет около 9 долларов.,753 в год.

   Согласно резюме как химиков-прикладников, так и аналитиков жидкостной химии, некоторые навыки, необходимые для выполнения обязанностей каждой должности, схожи. Эти навыки включают «аналитические методы», «жидкостную хроматографию» и «ВЭЖХ». в резюме химика приложений. Принимая во внимание, что аналитик влажной химии может включать такие навыки, как «мокрая химия», «лабораторное оборудование», «лимс» и «анализ образцов».

   Среднее резюме аналитиков жидкостной химии показало, что они получают более низкий уровень образования, чем химики-прикладники. Настолько, что вероятность получения ими степени магистра на 5,2% меньше. Кроме того, у них меньше шансов получить докторскую степень на 5,6%.

   Чем занимается химик: Должностная инструкция, обязанности и ответственность

   Химики обычно несут ответственность за наблюдение и исследование химических веществ с целью создания новых и безопасных соединений, необходимых для практического применения. Они часто группируются в зависимости от конкретной области специализации, чтобы сосредоточиться и понять сложности вопроса. Химик обычно тратит время на исследования и проведение экспериментов для проверки и дальнейшего улучшения качества и использования конкретного химического вещества. Ожидается, что химики напишут о своих наблюдениях и выводах, чтобы установить научные результаты.

   Потратьте несколько минут, чтобы создать или обновить свое резюме. Просмотрите наши примеры резюме, чтобы определить, как лучше всего составить свое резюме. Затем выберите один из 10+ шаблонов резюме, чтобы создать свое резюме химика.

   Обязанности химика

   Вот примеры обязанностей из реальных резюме химика, представляющие типичные задачи, которые они, вероятно, будут выполнять в своих ролях.

   • Проведение мероприятий по обеспечению качества, инженерно-технических мероприятий и обучению эксплуатации.
   • Достижение и поддержание ISO 9001-2000, создавая и внедряя политики и выступая в качестве представителя руководства.
   • Выполнение анализа фармацевтической субстанции и лекарственного препарата с помощью ВЭЖХ, ГХ, растворения и УФ/ВИД.
   • Использование ИК, АА, УФ, ВЭЖХ и другого оборудования для химического анализа для оценки качества продукции.
   • Подготовьте растворы для работы на приборах ВЭЖХ, ИСП и АА.
   • Участие в эксплуатации и профилактическом обслуживании приборов ЖХ/МС, ГХ/ПИД и ВЭЖХ.
   • Выполнение калибровки и технического обслуживания ВЭЖХ, ГХ/МС, ЖХ/МС-МС, УФ/ВИД и лабораторных весов.
   • Выполнение различных проектов по решению проблем с использованием различных инструментов, таких как ICP, FTIR, NMR, GC/MS, UV и HPLC.
   • Хорошо разбирается в спектральном анализе (ВЭЖХ, ЖХ-МС, ГХ, ЯМР, УФ-ВИД) и надлежащей практике лабораторной документации.
   • Разработка и валидация методов ВЭЖХ для определения примесей, профилирования примесей и количественного анализа на оборудовании ЖХ/МС и ЖХ/МС/ВПФ.
   • Выполнять работу в качестве химического аналитика в производственной компании GMP / FDA, занимающейся производством детского и медицинского питания.
   • Использование методов влажной химии для проведения качественного анализа физических свойств и профиля активного ингредиента, выполнение проверки очистки с помощью FTIR.
   • Следуйте рекомендациям OSHA, предписанным федеральным правительством.
   • Соблюдайте правила компании и государственные правила (OSHA).
   • Проведение испытаний KF и IC для внутренних и внешних заказчиков.

   Вакансии химика, которые могут вам понравиться

   • Высокооплачиваемая работа химика – 90 тысяч долларов и выше

    Поисковые задания вблизи в США

   • Работа от рабочих мест по химикам домов

    Найти онлайн, удаленные, телекоммуникационные задания химика

   • Начальный уровень Химик.

    Вакансии на неполный рабочий день Сейчас нанимают

   • Активно нанимают

    Вакансии химика, добавленные за последние 7 дней

   • Химик без степени

    Поиск вакансий без степени

   Нужно идеальное резюме химика?

   Наш конструктор резюме на основе искусственного интеллекта поможет вам составить привлекательное и релевантное резюме для работы, которую вы хотите.

   Химик Должностная инструкция

   Когда дело доходит до понимания того, чем занимается химик, у вас может возникнуть вопрос: «Должен ли я стать химиком?» Данные, включенные в этот раздел, могут помочь вам принять решение. По данным Бюро статистики труда, по сравнению с другими профессиями, темпы роста химиков описываются как «средние» и составляют 4% в период с 2018 по 2028 год. Фактически, количество вакансий для химиков, которые, по прогнозам, откроются к 2028 году, составляет 3500.

   В среднем годовая зарплата химика составляет 64 961 доллар в год, что соответствует 31,23 доллара в час. Вообще говоря, химики зарабатывают от 46 000 до 90 000 долларов в год, а это означает, что самые высокооплачиваемые химики зарабатывают на 47 000 долларов больше, чем те, кто находится в нижней части спектра.

   Как и в случае с большинством профессий, чтобы стать химиком, нужно потрудиться. Иногда люди меняют свое мнение о своей карьере после работы в профессии. Вот почему мы рассмотрели некоторые другие профессии, которые могут помочь вам найти следующую возможность. Эти профессии включают научного сотрудника с докторской степенью, младшего сотрудника по контролю качества, лабораторного аналитика и помощника научного сотрудника.

   Узнайте больше о химике Должностные инструкции

   Вакансии химика, которые могут вам понравиться

   Создайте резюме профессионального химика за считанные минуты. Просмотрите наши примеры резюме, чтобы определить, как лучше всего составить свое резюме. Затем выберите один из 12+ шаблонов резюме, чтобы создать свое резюме химика.

    

   Брэдли Робинсон

   Химик

   NJ Summit,

   50005

   (970) 555-8690

   [email protected]

   Навыки

   • Диаграммы приборов
   • Результаты теста
   • Лабораторное оборудование
   • Инженерная поддержка
   • Химии
   • Delop Development
   • .
   • MOC
   • Цех

   Опыт работы

   Химик

   2018 г. – настоящее время

   Celgene

   Summit, NJ

   • Предоставление инструкций CRO, включая выбор цели, разведку маршрута и поиск и устранение неисправностей синтетической химии.
   • Утвержденные методы анализа и растворения лекарственного препарата.
   • Управление техническим обслуживанием всех систем GMP в Cambridge QC Chemistry.
   • Разработаны аналитические методы с помощью ВЭЖХ и ГХ.

   Химик-угольщик

   2011–2018

   Merck & Co.

   Саммит, Нью-Джерси

   • Улучшенный химический состав токанида во время первой заводской демонстрации.
   • Надзор за поддержкой 200 систем, обеспечивающий соответствующую квалификацию, проверку, техническое обслуживание и соответствующие процедуры и документацию.
   • Разработал и утвердил количественные биоаналитические методы для определения различных лекарств и метаболитов в биологических жидкостях с использованием ВЭЖХ/МС-МС.

   Стажировка в области химической инженерии

   2010–2011

   НАСА

   Колледж-Парк, Мэриленд

   • Участвовал в летней стажировке под руководством наставника с небольшой группой инженеров-стажеров.
   • Создано аппаратное и программное обеспечение для точной синхронизации времени для систем на основе VME.
   • Создание, рисование и обновление схем для отрасли управляющей электроники с помощью Intergraph CAD.
   • Совместно с пилотами разработали цифровой приборный дисплей на базе Android для оценки возможность использования сенсорных дисплеев на самолетах.
   • Спроектировано и изготовлено испытательное оборудование для печей
   • Обновлен раздел безопасности учебного курса Lab Manager в PowerPoint.

   Education

   Bachelor’s Degree Chemistry

   2007 – 2010

   University of Maryland – College Park

   College Park, MD

    

    

   Ларри Гамильтон

   Химик

   Контактная информация

   White House Station, NJ

   (350) 555-0205

   [email protected] com

   навыки

   Saw Materialdrug Productschemistryfdahazardous Materialsglpammonialab EquipmentHplcuv/VIS

   История занятости

   Chemist

   2019 – Присутствует

   Merck & Co.

   Станция Белого дома, NJ

   • Авторские Mecoris Methone.
   • Опыт работы с ЯМР, ЖХ-МС, ВЭЖХ, микроволновым оборудованием и интерпретацией спектров.
   • Информирование об исследованиях в ежемесячных презентациях, ежеквартальных отчетах и ​​патентных экспериментальных процедурах.
   • Разработаны и утверждены аналитические методы в среде cGMP.

   Химик по контролю качества

   2018–2019

   Cargill

   Wyalusing, PA

   • Предоставлены образцы для анализа и тестирования в соответствии с процедурами компании.
   • Выполнение и документирование процедур испытаний сырья до выпуска продукции.

   Специалист по мокрой химии

   2008–2018

   JPMorgan Chase

   New York, NY

   • Помощь команде с новыми идеями по увеличению производства и повышению стандартов качества
   • Помощь в предоставлении кредитной документации внешней аудиторской фирме для ежемесячных проверок контроля качества после закрытия.
   • Соблюдайте СОП и GMP, чтобы поддерживать надлежащую лабораторную практику для обеспечения безопасности и получения точных результатов испытаний.
   • Пройдите перекрестное обучение химическим методам, используемым компанией для проведения дополнительных тестов, обеспечивающих бесперебойную работу лаборатории.

   Education

   Bachelor’s Degree Chemistry

   2005 – 2008

   University of North Carolina at Chapel Hill

   Chapel Hill, NC

    

    

   Рональд Стивенс

   Химик

   Каролина, PR

   (950) 555-3849

   [email protected]

   Опыт0005

   Chemist2020 – Настоящее время

   Bristol-Myers Squibb•Carolina, PR

   • Подготовка образцов и растворов, анализ данных, написание отчетов; калибровка и диагностика систем ВЭЖХ и ГХ.
   • Анализ сырья и готовой продукции, проверка методов, тестирование/валидация воды, техническое обслуживание и калибровка приборов.
   • Посещал обучающие семинары, организованные Waters для UPLC и HPLC, и SOTAX для оборудования для автоматизации лабораторий Сертифицированный тренер
   • Завершено тестирование контроля качества в химической и микробиологической лабораториях антикоагулянтного фармацевтического препарата.

   Химик-неорганик2019–2020

   Bristol-Myers Squibb•Carolina, PR

   • Разработал и утвердил аналитические методы ВЭЖХ и ГХ для количественного анализа фармацевтических продуктов.
   • Усовершенствованные и проверенные аналитические методы UHPLC-MS Waters Acquity и скрининг методов в расширенном диапазоне ортогональности с использованием колонок Waters BEH.
   • Проведено окончательное тестирование высвобождения готового лекарственного препарата (твердая пероральная доза) с помощью анализа ВЭЖХ и ГХ.
   • используется для синтеза, анализа и очистки библиотек комбинаторной химии и параллельного синтеза.
   • Разработаны аналитические методы для лекарственных форм, подготовленных для клинических исследований.
   • Проведены аналитические испытания для лаборатории сырья в соответствии с USP и аналитическими методами, а также EP Pharmacopeia.

   Химик-эколог2018 – 2019

   Eli Lilly and Company•Carolina, PR

   • Принят на работу для выполнения нормально-фазовой хроматографии для высокопроизводительной группы медицинской химии.
   • Метаболизм лекарств/распределение) * Разработаны и утверждены биоаналитические методы (ВЭЖХ, ГХ, ГХ-МС, 14C и т. д.)
   • Рассмотрены соответствующие стандартные операционные процедуры (СОП)

   Навыки

   SEMOQChemistryQCAstmChromatographyProcess ControlLaboratory DataEPAProduct Quality

   50005

   Химия бакалавра Химии2015 – 2018

   Университет Пуэрто -Рико – Rio Piedras Campus • San Juan, PR

   Create My My My My My My My STEMAME 9005 Министерство. .

   Навыки и личностные качества химика

   Мы подсчитали, что 20% химиков хорошо разбираются в химии, лабораторном оборудовании и результатах испытаний. Они также известны своими мягкими навыками, такими как математические навыки, организационные навыки и навыки решения проблем.

   Мы разбиваем процент химиков, у которых эти навыки указаны в их резюме здесь:

   • Химия, 20%

    Оказание поддержки отделу технического обслуживания в очистке, упаковке и производственных исследованиях, а также в протоколах проверки в химической лаборатории .

   • Лабораторное оборудование, 7%

    Разработано и изготовлено экспериментальное лабораторное оборудование, моделирующее конкретные промышленные процессы для демонстрации осуществимости новых концепций применения химических веществ.

   • Результаты испытаний, 7%

    Признанные нетипичные, не соответствующие спецификации или известные лабораторные ошибки в результатах испытаний, неисправностях прибора или методологических проблемах.

   • Разработка продукта, 5%

    Помогал планировать, инициировать и проводить разработку продуктов для акриловых клеев на основе растворителей и блочных полимерных каучуков, чувствительных к давлению.

   • Разработка метода, 5%

    Участие в обслуживании приборов и поиске и устранении неисправностей, проверке данных, разработке методов и оказании помощи отделу в анализе пестицидов и гербицидов.

   • ВЭЖХ, 5%

    Белковые и полимер-белковые конъюгаты идентифицированы методом эксклюзионной и обращенно-фазовой ВЭЖХ.

   Некоторые из навыков, которые мы нашли в резюме химика, включали «химию», «лабораторное оборудование» и «результаты анализов». Ниже мы подробно описали наиболее важные обязанности химика.

  • Вероятно, самой важной чертой характера химика являются математические способности. В примере из резюме говорится о навыке: «Химики и материаловеды регулярно используют сложные математические уравнения и формулы, и им необходимо широкое понимание математики, включая исчисление, алгебру и статистику». Кроме того, в других резюме указывалось, что химики могут использовать математические навыки для «выполнения количественного и качественного анализа пищевых добавок с помощью ICP-OES с использованием cgmps и sops, работая в среде, контролируемой FDA».
  • Еще одна черта, важная для выполнения обязанностей химика, — организаторские способности. Согласно резюме химика, «химики и материаловеды должны тщательно документировать процессы, чтобы соответствовать правилам и отраслевым процедурам». Вот пример того, как химики могут использовать организационные навыки: «проводил формальное обучение новых сотрудников на основе glp, gmp и организационных принципов».
  • Навыки решения проблем также являются важным навыком для химиков. Этот пример того, как химики используют этот навык, взят из резюме химика: «Химики и материаловеды исследуют и разрабатывают новые и улучшенные химические продукты, процессы и материалы». Прочтите этот отрывок из резюме, чтобы понять, насколько это важно для их повседневной работы и обязанности, «проводил различные проекты по решению проблем, используя различные инструменты, такие как ICP, FTIR, ЯМР, ГХ/мс, УФ и ВЭЖХ».
  • Тщательный анализ множества резюме показал нам, что «аналитические навыки» важны для выполнения обязанностей химика. Этот пример резюме показывает только один способ, которым химики используют этот навык: «химики и материаловеды проводят научные эксперименты и исследования». Вот пример того, как этот навык используется из резюме, которое представляет типичные задачи химика: компании, чтобы предоставить данные, соответствующие требованиям EPA и FDA».
  • Еще одним важным навыком, который должен продемонстрировать химик, являются «коммуникативные навыки». Химики и материаловеды должны четко общаться с членами команды и другими учеными. Это ясно продемонстрировано в этом примере от химика, который заявил: «подготовил письменные сообщения для подачи в FDA».
  • Наконец, эта карьера требует от вас навыков в « навыки тайм-менеджмента». Согласно резюме химиков, «химикам и материаловедам обычно приходится укладываться в сроки при проведении исследований». В этом примере резюме показано, как обязанности химика зависят от этого навыка: «автоматическое ручное извлечение для экономии времени и последовательного соблюдения сроков».
  • См. полный список навыков химика.

   Обнаружив самые полезные навыки, мы перешли к тому, какое образование может помочь стать химиком. Мы обнаружили, что 80,1% химиков имеют диплом бакалавра, а 10,6% людей на этой должности получили степень магистра. Хотя большинство химиков имеют высшее образование, вы можете обнаружить, что, как правило, невозможно добиться успеха в этой карьере, имея только диплом средней школы. Фактически, наше исследование показывает, что каждый девятый химик не имеет высшего образования.

   Те химики, которые учатся в колледже, обычно получают либо степень по химии, либо степень по биологии. Менее распространенные степени для химиков включают степень в области биохимии, биофизики, молекулярной биологии или степень в области химической инженерии.

   Когда вы будете готовы стать химиком, вам следует изучить компании, которые обычно нанимают химиков. Согласно резюме химиков, которые мы просмотрели, химиков чаще всего нанимают компании Eurofins, Clean Harbours и Church & Dwight Co. В настоящее время в Eurofins имеется 30 вакансий химиков, 27 в Clean Harbours и 25 в Church & Dwight Co.

   Поскольку для некоторых химиков важна заработная плата, приятно отметить, что они получают самые высокие зарплаты в Meta, Applied Materials и Arkema. Если бы вы внимательно посмотрели на Meta, вы бы обнаружили, что средняя зарплата химика составляет 118 269 долларов. Затем в Applied Materials химики получают среднюю зарплату в размере 106 293 долларов, а в Arkema — 104 431 доллар.

   Подробнее о зарплатах химиков в США.

   Некоторые другие компании, которые могут вас заинтересовать как химика, включают Eli Lilly and Company, The Dow Chemical Company и Watson Drill Rigs. Было обнаружено, что эти три компании наняли больше всего химиков из 100 лучших учебных заведений США.

   Отрасли, в которых химики выполняют наибольшую роль, — это фармацевтическая и обрабатывающая промышленность. Но самая высокая годовая зарплата химика в обрабатывающей промышленности, в среднем 75 495 долларов. В сфере здравоохранения они зарабатывают 71 028 долларов, а в фармацевтической промышленности в среднем около 65 464 долларов. В заключение следует отметить, что химики, работающие в обрабатывающей промышленности, получают на 17,1% больше, чем химики в розничной торговле.

   Три компании, которые нанимают самых престижных химиков:

   • Eurofins30 Химики рабочие места
   • Clean Harbors27 Химики Работа
   • Церковь и Dwight Co.25. US

   • Работа химиком на дому

    Найти работу химика онлайн, удаленно, удаленно

   • Химик начального уровня Работа

    Практически не требуется опыта

   • Неполный рабочий день. Химик. Создайте идеальное резюме

    Наш инструмент для создания резюме проведет вас через процесс создания выдающегося резюме архитектора.

    Чем занимаются постдокторские научные сотрудники

    Научный сотрудник с докторской степенью отвечает за помощь научно-исследовательскому отделу образовательного учреждения, написание отчетов об исследованиях, анализ методов исследования, а также сбор информации и связанных исследований для поддержки заявлений об исследованиях. Постдокторские научные сотрудники должны обладать отличными коммуникативными навыками, как устными, так и письменными, сообщать об обновлениях исследования руководителю исследования, вносить коррективы по мере необходимости и приобретать больше знаний по предмету путем мозгового штурма и обсуждения стратегических процедур исследования. Они также могут проводить полевое расследование или координировать свои действия с другими учреждениями для получения дополнительной информации, в зависимости от объема и ограничений исследования.

    Мы посмотрели на среднюю годовую зарплату химика и сравнили ее со средней зарплатой научного сотрудника с докторской степенью. Вообще говоря, научные сотрудники с докторской степенью получают на 12 176 долларов меньше, чем химики в год.

    Несмотря на то, что зарплаты в этих двух профессиях могут быть разными, у них есть некоторые общие обязанности. Сотрудники как химики, так и постдокторские научные сотрудники имеют опыт в области химии, ВЭЖХ и r.

    Существуют также некоторые ключевые различия в обязанностях. Например, обязанности химика требуют таких навыков, как «лабораторное оборудование», «результаты испытаний», «разработка продукта» и «разработка метода». В то же время типичный научный сотрудник с докторской степенью обладает навыками в таких областях, как «питон», «исследовательские проекты», «постдокторская деятельность» и «культура клеток». Эта разница в навыках показывает, насколько действительно различны эти две карьеры.

    Постдокторские научные сотрудники, как правило, зарабатывают больше всего денег в профессиональной индустрии, получая в среднем 69 999 долларов. Напротив, химики получают самую большую среднюю зарплату в размере 75 495 долларов в обрабатывающей промышленности.

    Постдокторские научные сотрудники обычно имеют более высокий уровень образования, чем химики. Фактически, у научных сотрудников с докторской степенью на 5,4% больше шансов получить степень магистра и на 44,4% больше шансов получить докторскую степень.

    Каковы обязанности помощника по контролю качества?

    На производстве специалист по контролю качества отвечает за проведение различных испытаний, чтобы убедиться, что продукция соответствует стандартным критериям компании. Их обязанности связаны с проверкой рабочей силы и рабочей нагрузки, вовлеченной в производственный процесс, выявлением ошибок или несоответствий, рекомендацией решений и изменений, а также ведением записей и документации. Кроме того, в качестве сотрудника по контролю качества важно координировать свои действия с персоналом отдела и составлять отчеты о ходе работы, соблюдая при этом политики и правила компании.

    Далее у нас есть профессия специалиста по контролю качества. Эта карьера приносит более низкую среднюю зарплату по сравнению с годовой зарплатой химика. На самом деле разница в зарплате специалистов по контролю качества на 20 442 доллара меньше, чем годовая зарплата химиков.

    Сходство между двумя карьерами химиков и помощников по контролю качества заключается в некоторых навыках, связанных с обеими ролями. Мы использовали резюме представителей обеих профессий и обнаружили, что обе используют такие навыки, как «результаты испытаний», «разработка методов» и «ВЭЖХ».0005

    Но согласно резюме настоящего химика, в обеих профессиях используются разные навыки. В то время как обязанности химика могут включать такие навыки, как «химия», «лабораторное оборудование», «разработка продукта» и «мисс», некоторые сотрудники по контролю качества используют такие навыки, как «контроль качества», «лабораторное оборудование», «ввод данных» и «эндотоксин». .”

    В среднем сотрудники по контролю качества зарабатывают меньше, чем химики. Есть отрасли, которые поддерживают более высокую заработную плату в каждой профессии соответственно. Интересно, что сотрудники по контролю качества зарабатывают больше всего в отрасли здравоохранения со средней зарплатой в 54 631 доллар. Принимая во внимание, что химики получают более высокую зарплату в обрабатывающей промышленности, где они зарабатывают в среднем 75,49 долларов США. 5.

    Когда дело доходит до различий в образовании между двумя профессиями, специалисты по контролю качества, как правило, имеют такой же уровень образования, как и химики. Фактически, у них на 3,3% меньше шансов получить степень магистра и на 44,4% меньше шансов получить докторскую степень.

    Какая технология, по вашему мнению, станет более важной и распространенной для химиков в ближайшие 3-5 лет?

    Достижения во многих областях — вычислительная техника, связь, материалы, энергия и т. д. — похоже, все сходятся в одной технологии: искусственном интеллекте. Способность мирового сообщества обрабатывать информацию продолжает быстро меняться, и это нелегко предсказать. Однако нетрудно предсказать, какое влияние ИИ окажет на рабочие места в науке и за ее пределами. Подающие надежды химики, которые разбираются в больших данных во многих их формах, будут в лучшем положении для использования ИИ и будут в авангарде развертывания инструментов, которые ИИ позволяет нам представить. Эти «современные» химики находятся на пути к тому, чтобы стать лидерами и влиятельными лицами, в то время как другие застрянут, играя в догонялки. Показать больше

    Как лаборант сравнивает

    Лаборант помогает проводить эксперименты, проводить лабораторные тесты и анализировать результаты. Они собирают и записывают данные для документации, необходимой для тестирования и подготовки отчетов.

    Третья профессия, которую мы рассмотрим, — лаборант. В среднем эти рабочие получают более низкую заработную плату, чем химики. Фактически, они получают меньшую зарплату на 20 937 долларов в год.

    Просмотрев несколько резюме химиков и лаборантов, мы обнаружили, что обе роли используют схожие навыки, такие как “лабораторное оборудование”, “результаты испытаний” и “разработка методов”. Но помимо этого карьеры выглядят очень по-разному.

    Между этими двумя профессиями есть много ключевых различий, о чем свидетельствуют резюме представителей каждой профессии. Некоторые из этих различий включают навыки, необходимые для выполнения обязанностей в рамках каждой роли. Например, химик, скорее всего, разбирается в «химии», «разработке продуктов», «аналитических методах» и «устранении неполадок», в то время как типичный лаборант-лаборант разбирается в «лабораторных процедурах», «математике». «микробиологический» и «ввод данных».

    Интересно, что лабораторные аналитики зарабатывают больше всего в фармацевтической промышленности, где их средняя зарплата составляет 47 806 долларов. Как упоминалось ранее, самая высокая годовая заработная плата химиков приходится на обрабатывающую промышленность со средней зарплатой 75,49 долларов США.5.

    Что касается образования, то лаборанты, как правило, имеют такой же уровень образования, как и химики. Фактически, у них на 3,9% меньше шансов получить степень магистра и на 2,1% меньше шансов получить докторскую степень.

    Описание помощника научного сотрудника

    Помощник научного сотрудника помогает в планировании, проведении и анализе различных исследовательских проектов. Они также заказывают и управляют лабораторным инвентарем, материалами и оборудованием.

    Теперь мы рассмотрим помощников ученых-исследователей, которые обычно получают в среднем более низкую заработную плату по сравнению с годовой зарплатой химиков. На самом деле разница составляет около 2181 доллара в год.

    Несмотря на то, что их заработная плата может различаться, химики и помощники научных сотрудников используют одинаковые навыки для выполнения своей работы. Резюме представителей обеих профессий включают такие навыки, как “химия”, “лабораторное оборудование” и “разработка методов”. Во-первых, химику могут больше пригодиться такие навыки, как «результаты испытаний», «разработка продукта», «мс» и «ультрафиолет/видимость». Между тем, некоторые помощники ученых-исследователей могут включать в свое резюме такие навыки, как «исследовательские проекты», «сбор данных», «культура клеток» и «лабораторное оборудование».

    В целом младшие научные сотрудники получают более высокую зарплату в сфере образования, в среднем 71 080 долларов. Самая высокая годовая зарплата химика связана с обрабатывающей промышленностью.

    Как правило, ассистенты научных сотрудников достигают более высокого уровня образования по сравнению с резюме химиков. Ассистент ученых-исследователей на 5,3% чаще получает степень магистра и на 12,6% чаще получает степень доктора наук.

    Чем занимается химик Часто задаваемые вопросы

    Химик Против. Инженер-химик

    Химик создает и разрабатывает новые и оригинальные материалы и разрабатывает соответствующие процессы, в то время как инженер-химик использует эти материалы и процессы.

    Химик изучает основы науки и фокусируется на разработке материалов и процессов, анализе веществ и измерении физических свойств веществ. Они также склонны к теориям и сосредотачиваются на поиске новых концепций и идей посредством этого тестирования.

    Хорошо ли платят химикам?

    Да, химикам хорошо платят. По данным Бюро статистики труда США, средняя годовая заработная плата химиков в 2020 году составляла 79 300 долларов США. На нижнем уровне некоторые могут зарабатывать всего около 44 970 долларов США, как правило, на должностях начального уровня.

    Какой степени нужно быть химиком?

    Чтобы стать химиком, вам необходимо иметь степень бакалавра в области химии или смежной области физических наук. Для исследовательских работ может потребоваться степень магистра или доктора философии. а также может потребовать значительного уровня опыта работы.

    Что изучает химик?

    Химик изучает химию — отрасль науки, изучающую свойства и поведение материи.

    Типичный химик изучает вещества на атомном и молекулярном уровнях и анализирует способы взаимодействия веществ друг с другом. С этого момента он может быть более специализированным.

    Какая квалификация нужна, чтобы стать химиком?

    Чтобы стать химиком, необходимо иметь степень бакалавра химии и соответствующий опыт работы.

    Как минимум, химики должны иметь как минимум степень бакалавра в области химии или смежной области физических наук, такой как биохимия или биология. Обычно этого достаточно для позиций начального уровня.

  Оставить комментарий