Закон ома на украинском – Закон Ома для ділянки ланцюга. Закон Ома для всього ланцюга

Закон Ома для ділянки ланцюга. Закон Ома для всього ланцюга

Закон Ома

Що таке закон Ома для ділянки кола?

Закон Ома для ділянки кола

Закон Ома для ділянки кола:

Сила струму на ділянці електричного кола прямо пропорційна прикладеній до цієї ділянки напрузі.

Закон Ома для ділянки кола формула

Формула закону Ома для ділянки кола:

I = U/R

На малюнку представлена схема. Розглянемо ділянку опору R1 на цій схемі. Закон Ома для цієї ділянки:

I = U1/R1

Розглянемо ділянку опору R2 на цій схемі. Закон Ома для цієї ділянки:

I = U2/R2

Джерело ЕРС володіє внутрішнім опором Rвн, на схемі воно показано окремо від джерела. Закон Ома для ділянки внутрішнього опору:

I = Uвн/Rвн

Позначимо суму зовнішніх напружень через U:

U = U1 + U2

Закон збереження енергії в електричної ланцюзі

Закон збереження енергії в електричної ланцюга (див. статтю “Напруга”):

E = Uвн + U

згідно з законом Ома для ділянки кола виразимо напруги через струм і опір:

E = IRвн + IR

де R = R1 + R2.

Після перетворення отримуємо формулу закону Ома для всього ланцюга:

I = E/(Rвн + R)

Закон Ома для всього ланцюга

Закон Ома для всього ланцюга:

Сила струму в колі прямо пропорційна електрорушійної сили джерела.

Закон Ома може бути представлений у диференціальній формі:

J = γΕ

де J – щільність струму,
Ε – напруженість поля, в якому знаходиться провідник,
γ – питома електрична провідність.

www.sbp-program.ru

Закон Ома для ділянки кола

Від сили струму в ланцюзі залежить величина впливу, який струм може чинити на провідник, будь то теплова, хімічна або магнітна дію струму.

Тобто, регулюючи силу струму, можна керувати його впливом. Електричний струм, у свою чергу – це впорядкований рух частинок під дією електричного поля.

Залежність сили струму і напруги

Очевидно, що чим сильніше поле діє на частинки, тим більше буде сила струму в ланцюзі. Електричне поле характеризується величиною, званою напругою. Отже, ми приходимо до висновку, що сила струму залежить від напруги.

І дійсно, досвідченим шляхом вдалося встановити, що сила струму пов’язана з напругою прямо пропорційно. У випадках, коли змінювали величину напруги в ланцюзі, не змінюючи усіх інших параметрів, сила струму зростала чи зменшувалась у стільки ж разів, у скільки міняли напругу.

Зв’язок з опором

Однак будь-який ланцюг або ділянка ланцюга характеризуються ще однією важливою величиною, званою опором електричному струму. Опір пов’язан з силою струму обернено пропорційно. Якщо на якій-небудь ділянці ланцюга змінити величину опору, не змінюючи напруги на кінцях цієї ділянки, сила струму також зміниться. Причому якщо ми зменшимо величину опору, то сила струму зросте у стільки ж разів. І, навпаки, при збільшенні опору сила струму пропорційно зменшується.

Формула закону Ома для ділянки кола

Зіставивши дві ці залежності, можна прийти до такого ж висновку, до якого прийшов німецький вчений Георг Ом в 1827 р. Він пов’язав воєдино три вищевказані фізичні величини і вивів закон, який назвали його ім’ям. Закон Ома для ділянки кола говорить:

Сила струму в ділянці кола прямо пропорційна напрузі на кінцях цієї ділянки і обернено пропорційна його опору.

I = U/R, де

 • I – сила струму;
 • U – напруга;
 • R – опір.

Застосування закону Ома

Закон Ома – один з основоположних законів фізики. Відкриття його свого часу дозволило зробити величезний стрибок у науці. В даний час неможливо собі уявити будь-який самий елементарний розрахунок основних електричних величин для будь-якого ланцюга без використання закону Ома. Подання про цей закон – це не доля виключно інженерів – електронників, а необхідна частина базових знань будь-якого мало-мальськи освіченої людини.

Недарма є приказка: «Не знаєш закон Ома – сиди вдома».

З формули для закону Ома можна розрахувати також величини напруги і опору ділянки кола:

U = IR і R = U/I

Правда, слід розуміти, що в зібраного ланцюга величина опору деякої ділянки кола є величина постійна, тому при зміні сили струму буде змінюватися тільки напруга і навпаки. Для зміни опору ділянки кола слід зібрати ланцюг заново. Розрахунок же необхідної величини опору при проектуванні і збірці ланцюга можна справити за законом Ома, виходячи з передбачуваних значень сили струму і напруги, які будуть пропущені через дану ділянку

ланцюга.

« Опір струму Розрахунок опору провідників »

moyaosvita.com.ua

Добра фізика: Цей відомий закон Ома

 Чотири формулювання закону Ома

Одним із найвідоміших законів фізики є, безперечно, закон Ома. Цей закон часто зустрічається як в народних прислів”ях так і в численних кросвордах. Напевне, у 1826 р. Г.Ом експериментально встановивши співвідношення між струмом та напругою навіть і не здогадувався про цю славу. Проте не всі пам”ятають про чотири різних формулювання цього закону для електричних кіл із постійним струмом.

  1. Закон Ома для однорідної ділянки кола.

Сила  струму І в однорідній ділянці кола прямо пропорційна напрузі, яку прикладено до ділянки і обернено пропорційна характеристиці ділянки, яку називають електричним опором провідника ( рис. 1 ).

Пам”ятаємо, що опір провідника R визначає його здатність обмежувати силу струму в колі і пов”язаний ( в металах ) з розсіюванням електронів провідності на теплових коливаннях кристалічної решітки та структурних неоднорідностях.

  2. Закон Ома в диференціальній формі.

Вектор густини струму в довільній точці провідного середовища визначається вектором напруженості електричного поля в цій точці та провідністю цього середовища ( рис. 2 ).


 Зауважу, що диференціальна форма запису закону Ома, містить величини, котрі характеризують електричний стан середовища в одній і тій же точці.
  
3. Узагальнений закон Ома (закон Ома для неоднорідної ділянки кола).
Добуток сили струму на опір для неоднорідної ділянки кола дорівнює сумі різниці потенціалів на цій ділянці та Е.Р.С. всіх джерел електричної енергії, які ввімкнуто на даній ділянці кола ( рис.3.1 ).
рис.3.1

При записанні цього закону слід пам”ятати про правило знаків ( рис. 3.2 ).

Якщо струм у джерелі протікає від катода ( “-” електрод ) до анода (“+” електрод ), тоді Е(12)>0, якщо навпаки, то Е(12)<0.

  4. Закон Ома для замкнутого кола.

Сила струму в замкнутому колі прямо пропорційна Е.Р.С. джерела і обернено пропорційна сумі зовнішнього і внутрішнього  опорів ( рис. 4 ).

 Зауважу, що електрорушійною силою джерела ( Е.Р.С. ) називається фізична величина, яка вимірюється роботою джерела струму при переміщенні одиничного додатнього заряду замкнутим колом.

Закон Ома не вичерпується цими чотирма формулюваннями. В недалекому майбутньому ми будемо говорити про цей закон для електролітів; змінного струму … 

Доцільно прочитати:

P.S.Ознайомся з викладеним матеріалом, занотуй його та вивчи.

       Бажаю успіху! 


 

gutpfusik.blogspot.com

Электрический ток. Закон Ома – HomeWork.net.ua

Если изолированный проводник поместить в электронное поле то на свободные заряды q в проводнике будет действовать сила В итоге в проводнике появляется краткосрочное перемещение свободных зарядов. Этот процесс завершится тогда, когда собственное электронное поле зарядов, появившихся на поверхности проводника, не скомпенсирует стопроцентно наружное поле. Результирующее электростатическое поле снутри проводника равно нулю (см. § 4.5). Но, в проводниках может при определенных критериях появиться непрерывное упорядоченное движение свободных носителей электронного заряда.

Такое движение именуется электронным током. За направление электронного тока принято направление движения положительных свободных зарядов. Для существования электронного тока в проводнике нужно сделать в нем электронное поле. Количественной мерой электронного тока служит

сила тока I – скалярная физическая величина, равная отношению заряда Δq, переносимого через поперечное сечение проводника (рис. 4.8.1) за интервал времени Δt, к этому интервалу времени:

  Если сила тока и его направление не меняются с течением времени, то таковой ток именуется неизменным.

1
Набросок 4.8.1. Упорядоченное движение электронов в железном проводнике и ток I. S – площадь поперечного сечения проводника, – электронное поле.

В Интернациональной системе единиц СИ сила тока измеряется в амперах (А). Единица измерения тока 1 А устанавливается по магнитному взаимодействию 2-ух параллельных проводников с током (см. § 4.16). Неизменный электронный ток может быть сотворен исключительно в замкнутой цепи, в какой свободные носители заряда циркулируют по замкнутым траекториям. Электронное поле в различных точках таковой цепи постоянно во времени. Как следует, электронное поле в цепи неизменного тока имеет нрав замороженного электростатического поля. Но при перемещении электронного заряда в электростатическом поле по замкнутой линии движения, работа электронных сил равна нулю (см. § 4.4).

Потому для существования неизменного тока нужно наличие в электронной цепи устройства, способного создавать и поддерживать разности потенциалов на участках цепи за счет работы сил неэлектростатического происхождения. Такие устройства именуются источниками неизменного тока. Силы неэлектростатического происхождения, действующие на свободные носители заряда со стороны источников тока, именуются посторонними силами.

Природа посторониих сил может быть различной. В гальванических элементах либо аккумах они появляются в итоге химических процессов, в генераторах неизменного тока посторонние силы появляются при движении проводников в магнитном поле. Источник тока в электронной цепи играет ту же роль, что и насос, который нужен для перекачки воды в замкнутой гидравлической системе.

Под действием посторониих сил электронные заряды движутся снутри источника тока против сил электростатического поля, по этому в замкнутой цепи может поддерживаться неизменный электронный ток. При перемещении электронных зарядов по цепи неизменного тока посторонние силы, действующие снутри источников тока, совершают работу. Физическая величина, равная отношению работы Aст посторониих сил при перемещении заряда q от отрицательного полюса источника тока к положительному к величине этого заряда, именуется электродвижущей силой источника (ЭДС):

  Таким макаром, ЭДС определяется работой, совершаемой посторонними силами при перемещении единичного положительного заряда. Электродвижущая сила, как и разность потенциалов, измеряется в вольтах (В). При перемещении единичного положительного заряда по замкнутой цепи неизменного тока работа посторониих сил равна сумме ЭДС, действующих в этой цепи, а работа электростатического поля равна нулю. Цепь неизменного тока можно разбить на определенные участки. Те участки, на которых не действуют посторонние силы (другими словами участки, не содержащие источников тока), именуются однородными. Участки, включающие источники тока, именуются неоднородными. При перемещении единичного положительного заряда по некому участку цепи работу совершают как электростатические (кулоновские), так и посторонние силы. Работа электростатических сил равна разности потенциалов Δφ12 = φ1 – φ2 меж исходной (1) и конечной (2) точками неоднородного участка. Работа посторониих сил равна по определению электродвижущей силе 12, действующей на данном участке. Потому полная работа равна

U12 = φ1 – φ2 + 12.

  Величину U12 принято именовать напряжением на участке цепи 1–2. В случае однородного участка напряжение равно разности потенциалов:

  Германский физик Г. Ом в 1826 году экспериментально установил, что сила тока I, текущего по однородному железному проводнику (другими словами проводнику, в каком не действуют посторонние силы), пропорциональна напряжению U на концах проводника:

где R = const.  Величину R принято именовать электронным сопротивлением. Проводник, владеющий электронным сопротивлением, именуется резистором. Это соотношение выражает закон Ома для однородного участка цепи: сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и назад пропорциональна сопротивлению проводника. В СИ единицей электронного сопротивления проводников служит ом (Ом). Сопротивлением в 1 Ом обладает таковой участок цепи, в каком при напряжении 1 В появляется ток силой 1 А. Проводники, подчиняющиеся закону Ома, именуются линейными.

Графическая зависимость силы тока I от напряжения U (такие графики именуются вольт-амперными чертами, сокращенно ВАХ) изображается прямой линией, проходящей через начало координат. Необходимо подчеркнуть, что существует много материалов и устройств, не подчиняющихся закону Ома, к примеру, полупроводниковый диодик либо газоразрядная лампа. Даже у железных проводников при довольно огромных токах наблюдается отклонение от линейного закона Ома, потому что электронное сопротивление железных проводников вырастает с ростом температуры. Для участка цепи, содержащего ЭДС, закон Ома записывается в последующей форме:

IR = U12 = φ1 – φ2 +  = Δφ12 + .

  Это соотношение принято именовать обобщенным законом Ома. На рис. 4.8.2 изображена замкнутая цепь неизменного тока. Участок цепи (cd) является однородным.

2
Набросок 4.8.2. Цепь неизменного тока.

По закону Ома,

  Участок (ab) содержит источник тока с ЭДС, равной . По закону Ома для неоднородного участка,

Ir = Δφab + .

  Сложив оба равенства, получим:

I(R + r) = Δφcd + Δφab + .

  Но Δφcd = Δφba = – Δφab. Потому

  Эта формула выражет закон Ома для полной цепи: сила тока в полной цепи равна электродвижущей силе источника, деленной на сумму сопротивлений однородного и неоднородного участков цепи. Сопротивление r неоднородного участка на рис. 4.8.2 можно рассматривать как внутреннее сопротивление источника тока. В данном случае участок (ab) на рис. 4.8.2 является внутренним участком источника. Если точки a и b замкнуть проводником, сопротивление которого не достаточно по сопоставлению с внутренним сопротивлением источника (R << r), тогда в цепи потечет ток недлинного замыкания

  Сила тока недлинного замыкания – наибольшая сила тока, которую можно получить от данного источника с электродвижущей силой и внутренним сопротивлением r. У источников с малым внутренним сопротивлением ток недлинного замыкания может быть очень велик и вызывать разрушение электронной цепи либо источника. К примеру, у свинцовых аккумов, применяемых в автомобилях, сила тока недлинного замыкания может составлять несколько сотен ампер. В особенности небезопасны недлинные замыкания в осветительных сетях, питаемых от подстанций (тыщи ампер). Чтоб избежать разрушительного деяния таких огромных токов, в цепь врубаются предохранители либо особые автоматы защиты сетей.

В ряде всевозможных случаев для предотвращения небезопасных значений силы тока недлинного замыкания к источнику подсоединяется некое наружное балластное сопротивление. Тогда сопротивление r равно сумме внутреннего сопротивления источника и наружного балластного сопротивления. Если наружняя цепь разомкнута, то Δφba = – Δφab = , другими словами разность потенциалов на полюсах разомкнутой батареи равна ее ЭДС. Если наружное нагрузочное сопротивление R включено и через батарею протекает ток I, разность потенциалов на ее полюсах становится равной

Δφba =  – Ir.

  На рис. 4.8.3 дано схематическое изображение источника неизменного тока с ЭДС равной и внутренним сопротивлением r в 3-х режимах: «холостой ход», работа на нагрузку и режим недлинного замыкания (к. з.). Указаны напряженность электронного поля снутри батареи и силы, действующие на положительные заряды: – электронная сила и – посторонняя сила. В режиме недлинного замыкания электронное поле снутри батареи исчезает.

3
Набросок 4.8.3. Схематическое изображение источника неизменного тока: 1 – батарея разомкнута; 2 – батарея замкнута на наружное сопротивление R; 3 – режим недлинного замыкания.

Для измерения напряжений и токов в электронных цепях неизменного тока употребляются особые приборы – вольтметры и амперметры. Вольтметр предназначен для измерения разности потенциалов, приложенной к его клеммам. Он подключается параллельно участку цепи, на котором делается измерение разности потенциалов. Хоть какой вольтметр обладает неким внутренним сопротивлением RB. Для того, чтоб вольтметр не вносил приметного перераспределения токов при подключении к измеряемой цепи, его внутреннее сопротивление должно быть велико по сопоставлению с сопротивлением того участка цепи, к которому он подключен. Для цепи, изображенной на рис. 4.8.4, это условие записывается в виде:

Это условие значит, что ток IB = Δφcd / RB, протекающий через вольтметр, много меньше тока I = Δφcd / R1, который протекает по узмеряемому участку цепи.  Так как снутри вольтметра не действуют посторонние силы, разность потенциалов на его клеммах совпадает по определению с напряжением. Потому можно гласить, что вольтметр определяет напряжение. Амперметр предназначен для измерения силы тока в цепи. Амперметр врубается поочередно в разрыв электронной цепи, чтоб через него проходил весь измеряемый ток. Амперметр также обладает неким внутренним сопротивлением RA. В отличие от вольтметра, внутреннее сопротивление амперметра должно быть довольно малым по сопоставлению с полным сопротивлением всей цепи. Для цепи на рис. 4.8.4 сопротивление амперметра должно удовлетворять условию

RA << (r – R1 + R2),

чтоб при включении амперметра ток в цепи не изменялся.  Измерительные приборы – вольтметры и амперметры – бывают 2-ух видов: стрелочные (аналоговые) и цифровые. Цифровые электроизмерительные приборы представляют собой сложные электрические устройства. Обычно цифровые приборы обеспечивают более высшую точность измерений.

4
Набросок 4.8.4. Включение амперметра (А) и вольтметра (В) в электронную цепь.

homework.net.ua

закон ома – перевод – Русский-Украинский Словарь

Пример предложения с “закон ома”, памяти переводов

add example

ru В древности Пророк Исаия придал сил Израильтянам, которых называл «знающи[м] правду народ[ом], у которого в сердце закон [Его]».

LDSuk У давнину пророк Ісая дав силу Ізраїльтянам, яких Він називав “знавці правди, народ[], що в серці його Мій Закон”.

ru В древности Пророк Исаия придал сил Израильтянам, которых называл «знающи[м] правду народ[ом], у которого в сердце закон [Его]».

LDSuk У давнину пророк Ісая дав силу Ізраїльтянам, яких Він називав “знавці правди, народ, що в серці його Мій Закон”.

ru По этой причине у членов Церкви Христа существовали определенные законы здоровья, которым они повиновались, например, конкретные ограничения употребления вина в Послании к Ефесянам 5 и 1-ом к Тимофею 3.

LDSuk З цієї причини члени Христової Церкви мали певні закони щодо здоров’я, яких вони дотримувалися, наприклад, деякі обмеження щодо пиття вина, знаходяться в Посланнях до Ефесян 5 і 1 Тимофію 3.

Показаны страницы 1. Найдено 3 предложения с фразой закон ома.Найдено за 2 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они приходят из многих источников и не проверяются. Будьте осторожны.

ru.glosbe.com

ОМА ЗАКОН – это… Что такое ОМА ЗАКОН?

 • ОМА ЗАКОН — для участка электрической цепи (проводника), не содержащего источников электродвижущей силы, устанавливает связь между силой тока в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) на его концах: сила тока прямо пропорциональна напряжению и… …   Большой Энциклопедический словарь

 • ОМА ЗАКОН — устанавливает зависимость между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) U между двумя фиксиров. точками (сечениями) этого проводника: U=rI. (1) Коэфф. пропорциональности r, зависящий от геом. и электрич. св в проводника и… …   Физическая энциклопедия

 • Ома закон — ОМА ЗАКОН, устанавливает связь между силой тока в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) на его концах. Для участка электрической цепи (проводника), не содержащего источников электродвижущей силы: сила тока прямо пропорциональна… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

 • ОМА ЗАКОН — основной закон электротехники, согласно к рому для всякой замкнутой электр. цепи сила тока в амперах равна электродвижущей силе в вольтах, деленной на полное сопротивление в омах. Под полным сопротивлением подразумевается сопротивление как… …   Технический железнодорожный словарь

 • ОМА ЗАКОН — [по им. нем. физика (1789 1854)], по котор. сила, тока прямо пропорциональна электровозбудительной силе и обратно пропорциональна сопротивлению проводника; лежит в основе всего современного учения об электричестве. Словарь иностранных слов,… …   Словарь иностранных слов русского языка

 • Ома закон — Классическая электродинамика Магнитное поле соленоида Электричество · Магнетизм Электростатика Закон Кулона …   Википедия

 • Ома закон — для участка электрической цепи (проводника), не содержащего источников эдс, устанавливает связь между силой тока в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) на его концах: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно… …   Энциклопедический словарь

 • Ома закон —         устанавливает, что сила постоянного электрического тока I в проводнике прямо пропорциональна разности потенциалов (напряжению) U между двумя фиксированными точками (сечениями) этого проводника:          RI = U. (1)          Коэффициент… …   Большая советская энциклопедия

 • ОМА ЗАКОН — один из осн. законов электрич. тока. Согласно О. з., сила пост, электрич. тока в участке электрич. цепи прямо пропорциональна напряжению электрическому на этом участке. Если в участке 1 2 ток силой I идёт в направлении от 1 к 2, то по О. з. где… …   Большой энциклопедический политехнический словарь

 • ОМА ЗАКОН — для участка электрич. цепи (проводника), не содержащего источников эдс, устанавливает связь между силой тока в проводнике и разностью потенциалов (напряжением) на его концах: сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна… …   Естествознание. Энциклопедический словарь

 • dic.academic.ru

  ЗАКОН ОМА — с русского

 • ЗАКОН ОМА — ЗАКОН ОМА, утверждение, что сила постоянного тока в проводнике пропорциональна напряжению на концах проводника. Предложенный в 1827 г. Георгом Омом закон Ома имеет математическое выражение: U = IR , где U напряжение, измеряется в вольтах; I сила… …   Научно-технический энциклопедический словарь

 • ЗАКОН ОМА — один из основных законов электрического тока, согласно которому сила постоянного электрического тока / на участке электрической цепи прямо пропорциональна приложенному напряжению U и обратно пропорциональна электрическому сопротивлению R данного… …   Большая политехническая энциклопедия

 • закон Ома — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN Ohm s law …   Справочник технического переводчика

 • Закон Ома —     Классическая электродинамика …   Википедия

 • закон Ома — Ohmo dėsnis statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. Ohm s law vok. Ohmsches Gesetz, n rus. закон Ома, m pranc. loi d Ohm, f ryšiai: sinonimas – Omo dėsnis …   Automatikos terminų žodynas

 • закон Ома — Omo dėsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Ohm’s law vok. Ohmsches Gesetz, n rus. закон Ома, m pranc. loi d’Ohm, f …   Fizikos terminų žodynas

 • закон Ома для магнитной цепи — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN Rowland law …   Справочник технического переводчика

 • Закон Ома для полной цепи — Классическая электродинамика Магнитное поле соленоида Электричество · Магнетизм Электростатика Закон Кулона …   Википедия

 • закон Ома в акустике — akustinis Omo dėsnis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. Ohm’s law of acoustics vok. akustisches Ohmsches Gesetz, n rus. закон Ома в акустике, m pranc. loi d’Ohm de l’acoustique, f …   Fizikos terminų žodynas

 • Акустический закон Ома — Феномен, заключающийся в том, что аудиальная система человека выполняет (в весьма приблизительном виде) анализ Фурье, разделяя сложную звуковую волну на составляющие ее компоненты. Функционально это означает, что в определенных пределах человек… …   Психология ощущений: глоссарий

 • обобщённый закон Ома — Соотношение, устанавливающее тензорную связь между вектором плотности электрического тока и системой обобщённых сил, вызывающих его протекание …   Политехнический терминологический толковый словарь

 • translate.academic.ru

  Оставить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *